Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Diwrnod llwyddiannus i Ras yr Iaith

20/06/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Diwrnod llwyddiannus i Ras yr Iaith


Diwrnod llwyddiannus i Ras yr Iaith

Mae wedi bod yn ddiwrnod braf i ymgyrch Ras yr Iaith eleni. Cychwynnodd y ras ben bore yn Senedd-dy Owain Glyndŵr ym Machynlleth gyda thwr o redwyr yn cefnogi. Pwrpas Ras yr Iaith yw codi proffil a hyder yr iaith Gymraeg yn ein cymunedau. 
 
O Fachynlleth fe aeth y Ras tuag at Aberystwyth, Tregaron, Llambed, Aberaeron, Cei Newydd, Llandysul, Castell Newydd Emlyn, cyn gorffen y daith yn Aberteifi. 
 
Mae’n edrych fel bod pawb wedi mwynhau mas draw wrth godi ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg a dyma rhai o uchafbwyntiau'r dydd: 
 
 
 


[View the story "Ras yr Iaith 2014" on Storify]

Comisiynydd yn cyflwyno adroddiadau s...

03/06/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyflwyno adroddiadau safonau i Weinidogion Cymru. Mae’r adroddiadau safonau yn nodi casgliadau’r Comisiynydd a’i rhesymau dros wneud safonau mewn perthynas â’r Gymraeg yn benodol gymwys i gynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru, Awdurdodau Parciau Cenedlaethol a Gweinidogion Cymru.
 
Rhwng 27 Ionawr a 18 Ebrill 2014 cynhaliodd y Comisiynydd  3 ymchwiliad safonau mewn perthynas â’r sefydliadau uchod. Yr ymchwiliadau hyn oedd sail yr adroddiadau safonau.
 
Daw’r Comisiynydd i’r casgliad y dylid gwneud pob gweithgaredd o fewn y safonau cyflenwi gwasanaethau, llunio polis ...

darllenwch mwy

Adroddiad Safonau Iaith: Galw am hawl...

02/06/2014
Categori: Iaith

Adroddiad Safonau Iaith: Galw am hawliau clir


Meri Huws / y Comisiynydd

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynnu bod y Llywodraeth yn gwrando ar ei galwad am hawliau clir i wasanaethau Cymraeg, yn dilyn cyhoeddi adroddiad Comisiynydd y Gymraeg am y safonau iaith heddiw.
 
Dywedodd y mudiad ei bod yn ‘ddamniol’ bod y Comisiynydd wedi gorfod ysgrifennu adroddiad ychwanegol yn rhoi cyngor ar ailddrafftio’r safonau oherwydd gwallau sylfaenol ynddyn nhw sy'n groes i addewidion blaenorol y Llywodraeth.
 
Ymatebodd cannoedd o aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i’r ymchwiliad ar y dyletswyddau drafft – a fydd yn disodli cynlluniau iaith – gan alw ar y Llywodraeth i gadw at ei haddewidion:
 

i sicrhau bod y sa ...

darllenwch mwy

Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn ...

01/06/2014
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014


Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014

Yn dilyn y cystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod nos Sadwrn 31 Mai 2014, mae panel o bedwar beirniad wedi dewis chwe chystadleuydd mwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 oed, i ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014.
 
Y chwech fydd yn cystadlu eleni fydd:
 
Anne Denholm, Aelod Unigol, Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin
Gwyn Owen, Aelwyd Llundain, Rhanbarth tu allan i Gymru
Heulen Cynfal, Aelwyd Penllyn, Penllyn, Meirionnydd
Enlli Parry, Ysgol Gyfun Plasmawr, Gorllewin Caerdydd, Caerdydd a’r Fro
Aron Lewis, Aelod Unigol, Cylch Dewi, Penfro
Telaid Alaw, Aelwyd Penllyn, Penllyn, Meirionnydd
 
Yn dilyn argymhelliad beirniaid llyned ...

darllenwch mwy