Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco

05/11/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco


Dim cytundeb ar werthu Murco

Mae purfa olew Murco wedi methu a dod i gytundeb dros werthu'r cwmni.
Er gwaethaf ymdrechion Murco i gwblhau'r broses o werthu'r busnes i Klesch Group, nid oedd hi'n bosib iddynt gwrdd â holl ofynion y sêl.
Yn ôl undeb Unite, mae Murco'n cyflogi 400 o weithwyr, yn ogystal a 200 o weithwyr contract ychwanegol. Mae ffigyrau'n awgrymu bod y cwmni werth £30 miliwn i economi leol yn flynyddol.
Dywedodd Bryan Kelly, ar ran Corfforaeth Olew Murphey: "Dros y pedair blynedd diwethaf, rydym ni wedi bod yn gweithio'n ddiflino ar sicrhau allbwn bositif i ddyfodol y burfa a'i gweithlu. Yn anffodus, er gaethaf ein holl ymdrechion, gwrthodwyd ein dymuniadau.
"Mae hi'n gyfnod ano ...

darllenwch mwy

Dirwy carthffosiaeth i Ddŵr Cymru i D...

05/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Dirwy carthffosiaeth i Ddŵr Cymru i Ddŵr Cymru


Cafodd Dŵr Cymru ddirwy o £35,000,

Mae Dŵr Cymru wedi cael dirwy o £35,000, a gorchymyn i dalu costau o £3,363 ar ôl i bibellau carthffosiaeth ollwng ym Mae Cinmel, ger Y Rhyl.
Ym mis Chwefror a Gorffennaf, llifodd 25 miliwn litr o garthion i'r môr o ganlyniad i rwygiadau ym mhibellau Dŵr Cymru.
Dywedodd Dafydd Roberts, oedd yn erlyn ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru, bod y cwmni wedi methu ag ymateb yn dilyn achos tebyg yn 2010.
Dywedodd y bargyfreithiwr Richard Kimblin ar ran Dŵr Cymru, fod y cwmni wedi gwario £4.5 miliwn ar newid pibellau.
Ychwanegodd fod rheolwyr wedi penderfynu dechrau ar y gwaith rhai misoedd yn gynt na'r bwriad gwreiddiol.
Dywedodd Ynadon Llandudno i'r cwmni fod yn "esgeu ...

darllenwch mwy

Betsi Cadwaladr yn wynebu heriau aria...

04/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Aelod Cynulliad wedi rhybuddio fod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr mewn trafferthion ariannol “mawr” ac wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau gweithredu “ar unwaith”.
Daeth galwad Aled Roberts AC wedi i brif weithredwr y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, Dr Andrew Goodall, sgwennu llythyr at Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol oedd yn dweud bod angen cymorth wedi ei thargedu er mwyn sicrhau fod y bwrdd iechyd yn “gallu mynd i’r afael â’r heriau sy’n ei wynebu”.
Mae’r llythyr, a gafodd ei sgwennu yn dilyn cyfarfod rhwng Llywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Iechyd Cymru, hefyd yn datg ...

darllenwch mwy

£1 miliwn i hybu defnydd o'r Gymraeg

04/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

£1 miliwn i hybu defnydd o'r Gymraeg


Daw'r buddsoddiad pellach yn sgil ymateb positif i'r £1.25 miliwn a gyhoeddwyd dros yr haf.

Bydd £1 miliwn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi mewn canolfannau newydd ac arloesol gan gynnwys lleoedd dysgu, i hybu'r defnydd o'r Gymraeg, yn ôl Llywodraeth Cymru.
Daw cyhoeddiad Carwyn Jones o fuddsoddiad pellach, yn ychwanegol i'r £1.25m o fuddsoddiad tuag at yr iaith a gyhoeddwyd dros yr haf.
Bydd yr arian cyfalaf newydd yn helpu awdurdodau lleol, colegau a phrifysgolion i ddatblygu canolfannau iaith sy'n cynnig cyfle i bobl ddysgu neu ymarfer y Gymraeg, gan greu canolbwynt ar gyfer yr iaith.
Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Cafwyd ymateb positif iawn i'r arian a gyhoeddwyd yn yr Eisteddfod fis Awst, a daeth nifer fawr o geisiadau i law am yr arian hwnnw. ...

darllenwch mwy