Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco

05/11/2014
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco


Dywed Murphy Oil y bydd safle Murco yn cael ei ddigomisiynu

Mae llywodraethau San Steffan a Bae Caerdydd wedi rhyddhau datganiad ar y cyd yn mynegi eu siom aruthrol wrth glywed y newyddion bod yr ymdrechion i werthu purfa Olew Murco yn Aberdaugleddau wedi methu.
Mae'r newyddion yn golygu fod dyfodol 400 o swyddi yn y fantol.
Nos Fawrth dywedodd Murphy Oil, perchnogion Americanaidd y cwmni, fod y broses o gwblhau'r broses o werthu'r busnes i Klesch Group wedi methu.
Bydd y burfa yn Sir Benfro yn cael ei digomisiynu tra bod y cwmni yn edrych am brynwr newydd ar gyfer y safle.
Ond maen nhw hefyd wedi dweud nad oes dewis nawr ond i ddefnyddio'r safle ar gyfer storio a dosbarthu a bydd hynny yn golygu "diswyddiadau sylweddol."
Dywedodd Ysgrifennydd C ...

darllenwch mwy

Cymru O'r Awyr

05/11/2014
Categori: Hamdden

Mae'r defnydd o awyrennau di-beilot, neu drôns gan y lluoedd arfog yn rhwygo barn. Ers tro mae 'na brotestiadau wedi bod yn Aberporth, Ceredigion ac yn Hydref 2014 daeth cadarnhâd y bydd 'na brofion yn cael eu cynnal gan y llu awyr yn Llanbedr, Meirionnydd.
Ond nid y lluoedd arfog yn unig sy'n defnyddio'r drôns erbyn hyn. Maen nhw yn cael eu defnyddio gan heddluoedd a chwmnïau preifat; mae Amazon ymhlith y cwmnïau sy'n ystyried eu defnyddio, â hynny er mwyn dosbarthu parseli.
Felly oes 'na ddibenion gwerth chweil i'r peiriannau yma? Un sy'n eu defnyddio yn rheolaidd yw Alex Rees, perchennog cwmni ffilm a ffotograffiaeth Mighty Sky yn Abertawe. Bu'n sô ...

darllenwch mwy

Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco

05/11/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco


Dim cytundeb ar werthu Murco

Mae purfa olew Murco wedi methu a dod i gytundeb dros werthu'r cwmni.
Er gwaethaf ymdrechion Murco i gwblhau'r broses o werthu'r busnes i Klesch Group, nid oedd hi'n bosib iddynt gwrdd â holl ofynion y sêl.
Yn ôl undeb Unite, mae Murco'n cyflogi 400 o weithwyr, yn ogystal a 200 o weithwyr contract ychwanegol. Mae ffigyrau'n awgrymu bod y cwmni werth £30 miliwn i economi leol yn flynyddol.
Dywedodd Bryan Kelly, ar ran Corfforaeth Olew Murphey: "Dros y pedair blynedd diwethaf, rydym ni wedi bod yn gweithio'n ddiflino ar sicrhau allbwn bositif i ddyfodol y burfa a'i gweithlu. Yn anffodus, er gaethaf ein holl ymdrechion, gwrthodwyd ein dymuniadau.
"Mae hi'n gyfnod ano ...

darllenwch mwy

Dirwy carthffosiaeth i Ddŵr Cymru i D...

05/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Dirwy carthffosiaeth i Ddŵr Cymru i Ddŵr Cymru


Cafodd Dŵr Cymru ddirwy o £35,000,

Mae Dŵr Cymru wedi cael dirwy o £35,000, a gorchymyn i dalu costau o £3,363 ar ôl i bibellau carthffosiaeth ollwng ym Mae Cinmel, ger Y Rhyl.
Ym mis Chwefror a Gorffennaf, llifodd 25 miliwn litr o garthion i'r môr o ganlyniad i rwygiadau ym mhibellau Dŵr Cymru.
Dywedodd Dafydd Roberts, oedd yn erlyn ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru, bod y cwmni wedi methu ag ymateb yn dilyn achos tebyg yn 2010.
Dywedodd y bargyfreithiwr Richard Kimblin ar ran Dŵr Cymru, fod y cwmni wedi gwario £4.5 miliwn ar newid pibellau.
Ychwanegodd fod rheolwyr wedi penderfynu dechrau ar y gwaith rhai misoedd yn gynt na'r bwriad gwreiddiol.
Dywedodd Ynadon Llandudno i'r cwmni fod yn "esgeu ...

darllenwch mwy