Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penod...

08/10/2014
Categori: Addysg, Iaith

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi helpu penodi pedwar unigolyn newydd i weithio mewn gwahanol feysydd ym Mhrifysgol Abertawe er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, a hynny am y bedwaredd flwyddyn yn olynol
 
Bydd Rhian Meara yn darlithio mewn Daearyddiaeth wedi dwy flynedd yn gweithio yn yr adran Gwyddorau Daearegol ym Mhrifysgol Glasgow. Bwriad Rhian yw datblygu cyrsiau cyfrwng Cymraeg newydd gan gynnwys modiwl o’r enw ‘Cyfathrebu Gwyddoniaeth’ trwy gydweithio â chynrychiolwyr o gyrff allanol megis Cwmni Telesgôp a BBC Cymru
 

Bydd Amanda Jones yn gweithio fel Uwch Ddarlithydd Nyrsio yng Ngholeg Gwyddorau Dynol ac Iechyd ...

darllenwch mwy

Dai Jones yw llywydd newydd CFfI Cymru

08/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CFfI Cymru a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn 4YDD Hydref yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd, etholwyd Dai Jones, Llanilar yn Llywydd newydd CFfI Cymru. 
 
Mae teledu a radio wedi gwneud Dai Jones yn enw cyfarwydd yng Nghymru ac erbyn hyn mae'n gallu ychwanegu Llywydd CFfI Cymru at ei restr o anrhydeddau sy'n cynnwys Gwobr Bafta am ei ran yn y byd darlledu yng Nghymru, Gwobr Syr Bryner Jones am ei gyfraniad i faterion gwledig ac MBE am wasanaethau i adloniant yng Nghymru. 
 
Wrth siarad yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol dywedodd Dai ei fod yn 'anrhydedd mawr' i gael ei ethol yn Llywydd sefydliad sy'n golygu llawer iawn iddo. Aeth ymlaen i ...

darllenwch mwy

Rhybudd llifogydd yn ystod y diwrnoda...

07/10/2014
Categori: Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl i ymbaratoi rhag ofn i lanw uchel, ynghyd â gwyntoedd cryfion, arwain at fân broblemau yn ystod y diwrnodau nesaf (Dydd Mercher 8 a Dydd Iau 9 Hydref). 
 
Yn ôl pob tebyg, bydd y rhan fwyaf o arfordir de a gorllewin Cymru yn debygol o weld ychydig o orlifo o donnau’r mor, o Gas-gwent ar hyd yr arfordir i Aberystwyth, ar ôl i’r Swyddfa Dywydd ddarogan gwyntoedd de-orllewinol cryf. 
 
Gallai’r gwyntoedd cryfion hyn ynghyd a’r llanw uchel arwain at fân broblemau i ardaloedd arfordirol, ac fe allai nifer fechan o adeiladau ddioddef llifogydd. 
 
Cadarnhaodd y Swyddfa ...

darllenwch mwy

Cadeirydd newydd ar gyfer CFfI Cymru

07/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Iwan Meirion, o CFfI Meirionnydd yw Cadeirydd newydd CFfI Cymru.
 
Cafodd ei ethol gan yr aelodau yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y mudiad a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn y 4ydd o Hydref yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd fel rhan o benwythnos Glas y CFfI. Bydd Iwan yn arwain y mudiad ieuenctid arbennig yma yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.
 
Mae Iwan, a wnaeth dathlu ei ben-blwydd yn 33 wrth gadeirio ei gyfarfod cyntaf Cyngor CFfI Cymru y penwythnos hwn, yn gweithio i UPM ac yn dod o Tal y Bont ym Meirionnydd. Mae Iwan bellach yn byw yng Nghorwen gyda'i wraig a dwy ferch.
 
Ar ôl cael ei ethol yn Gadeirydd, dywedodd Iwan;
 
“Mae hi’n anrhydedd ...

darllenwch mwy