Newid yn y gyfraith rhoi organau yn 2015

05/01/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Newid yn y ddeddf rhoi organau

Bydd y gyfraith ar roi organau yn newid yng Nghymru eleni gyda'r ymgyrch hysbysebu ar draws Cymru gyfan yn cael ei lansio ar Ionawr 19fed.

 

Cymru fydd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i sefydlu system optio allan ar gyfer rhoi organau, sydd â’r nod o geisio cynyddu nifer yr organau sydd ar gael i’w trawsblannu. O dan y system newydd, a ddaw i rym ar y 1af o Ragfyr 2015, bydd pobl yn dod yn rhoddwyr organau posibl trwy naill ai gofrestru eu penderfyniad i optio i mewn, fel y gwnânt ar hyn o bryd, neu drwy beidio â gwneud unrhyw beth, oherwydd tybir trwy hynny eu bod yn rhoi caniatâd.

 

Os na fydd pobl yn gwneud unrhyw beth, ystyrir nad oes ganddynt wrthwynebiad i fod yn rhoddwr. Os nad yw unigolyn eisiau bod yn rhoddwr, bydd yn gallu cofrestru ei benderfyniad i optio allan.

 

Mae’r ymgyrch hysbysebu ddiweddaraf, sy’n canolbwyntio ar yr angen i feddwl am roi organau, yn dilyn yr arolwg diweddaraf o agweddau’r cyhoedd a ddangosodd gynnydd mewn ymwybyddiaeth o’r newidiadau i roi organau, gan gynyddu o 57% ym mis Mehefin i 62% ym mis Medi 2014.

 

Ceir llawer o gefnogaeth i’r system newydd gan y rhai hynny sydd eisoes wedi’u cofrestru’n rhoddwyr. Ymhlith yr ymatebwyr a ddywedodd eu bod ar Gofrestr Rhoi Organau’r GIG ar hyn o bryd, roedd y gyfran a ddywedodd y byddent yn optio i mewn neu’n aros ar y gofrestr wedi cynyddu o 87% yn 2012 i 99% yn 2014.

 

Fodd bynnag, dim ond pedwar o bob 10 o bobl a holwyd oedd wedi trafod eu dymuniadau o ran rhoi organau gyda’u teulu neu anwyliaid, gydag amrywiadau sylweddol ar draws y wlad o ran oedran, lleoliad a demograffeg gymdeithasol.

 

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford: “Yn 2015, Cymru fydd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyflwyno system o optio allan ar gyfer rhoi organau. Gobeithiwn y bydd y ddeddf newydd hon yn helpu i achub mwy o fywydau a thrawsnewid agweddau at ganiatâd i roi organau yma yng Nghymru.

 

“Er bod ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r ddeddfwriaeth yn parhau i gynyddu, mae canran y bobl sydd wedi siarad am eu dymuniadau o ran rhoi organau yn dal i fod yn isel."

 

Ychwanegodd, “Anaml y byddwn mewn sefyllfa i fod yn rhoddwr, ac yn aml nid yw teuluoedd yn disgwyl i rywun ofyn iddynt ynglŷn â rhoi organau perthynas. Ond pan fo’r naill a’r llall yn ymwybodol o’u dymuniadau, mae mwy o deuluoedd yn teimlo eu bod yn gallu cyflawni’r hyn yr oedd eu hanwyliaid ei eisiau. Bydd y gyfraith newydd yn gwneud y penderfyniad i fod yn rhoddwr yn ddiofyn oni bai bod yr unigolyn wedi dweud fel arall.’’ 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net