Myfyrwyr Sir Gaerfyrddin ar fin cwrdd â goroeswr yr Holocost

25/02/2020

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Bydd disgyblion ysgol uwchradd yn Sir Gaerfyrddin yn cael cyfle i gwrdd ag un o oroeswyr yr Holocost a chlywed tystiolaeth ganddi.

Bydd Eva Clarke BEM yn cyfarch myfyrwyr blwyddyn 10 ac 11 mewn digwyddiad yr wythnos hon, wedi'i drefnu gan Gyngor Sir Caerfyrddin i nodi'r Holocost.

 

Mae ymweliad Eva wedi bod yn bosib oherwydd Ymddiriedolaeth Addysg yr Holocost (HET).

 

Yn ogystal â chlywed yn uniongyrchol gan Eva, byddant yn cael cyfle i ofyn cwestiynau iddi cyn cymryd rhan mewn gweithdy wedi'i arwain gan Elaine Thomas, sef addysgwr lleol gydag Ymddiriedolaeth Addysg yr Holocost.
Bydd myfyrwyr hefyd yn cael eu hannog i gael eu hysbrydoli gan y rheiny yr effeithir arnynt gan yr Holocost a hil-laddiadau dilynol i wneud addewidion er mwyn mynd i'r afael â rhagfarn a gwahaniaethu. Wedi hynny, bydd gweithdy celf yn cael ei gynnal, lle y bydd myfyrwyr yn creu glöynnod byw i'w hychwanegu at gollage coffaol er mwyn anrhydeddu'r rheiny sydd wedi marw mewn hil-laddiadau.

 

Tro cyntaf

 

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: "Dyma'r bedwaredd flwyddyn yn olynol rydym wedi trefnu digwyddiad ar gyfer ein hysgolion i goffáu'r Holocost, ond dyma'r tro cyntaf inni gael y fraint o groesawu un o oroeswyr yr Holocost i Sir Gaerfyrddin i rannu ei stori â ni.
"Rydym yn hynod ddiolchgar i Eva Clarke am ddod i Sir Gaerfyrddin ac am gymorth Ymddiriedolaeth Addysg yr Holocost â'r digwyddiad hwn. Rwyf yn sicr y bydd y cyfle unigryw hwn yn gadael argraff barhaol ar ein pobl ifanc ac yn ein helpu ni i gyd i sylweddoli pa mor beryglus yw casineb a chulfarn, yn ogystal â pha mor bwysig yw hyrwyddo empathi a gweithredu i herio hiliaeth a rhagfarn heddiw."

 

Ychwanegodd Karen Pollock MBE, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Addysg yr Holocost: "Mae Ymddiriedolaeth Addysg yr Holocost yn addysgu ac yn ymgysylltu â myfyrwyr o bob cymuned ledled y Deyrnas Unedig ynghylch yr Holocost, a does dim ffordd well na chael tystiolaeth yn uniongyrchol gan un o’r goroeswyr. Mae stori Eva yn dangos dewrder aruthrol yn ystod amgylchiadau erchyll a thrwy glywed ei thystiolaeth, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddysgu am yr hyn y gall rhagfarn a hiliaeth arwain ato yn y pendraw.  Yn yr Ymddiriedolaeth, rydym yn rhannu hanes yr Holocost â phobl ifanc er mwyn sicrhau ein bod yn cofio am y rheiny a gollodd eu bywydau a rhoi sylw i'r gwersi a ddysgwyd gan y rheiny oedd wedi goroesi.”