Mudiad yn anelu i fynd â’r Gymraeg i gymunedau amlieithog Caerdydd

15/03/2019

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Fe mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn trafod ffyrdd i hyrwyddo'r Gymraeg er mwyn cyrraedd cynulleidfa newydd yng Nghynhadledd a Chyfarfod Blynyddol y Mudiad a gynhelir Ddydd Sadwrn yma yn Ysgol Hamadryad, Tre-biwt.

Bydd y mudiad hefyd yn lansio taflen i hyrwyddo addysg Gymraeg, sydd wedi ei chyfieithu i nifer o'r ieithoedd eraill a siaredir yn y brifddinas, sef Arabeg, Bengali, Cwrdeg, Farsi, Hindi, Pwnjabi, Pwyleg, Somali ac Urdu.

 

Mae'r daflen yn cyd-fynd â ffilm fer a lansiwyd y llynedd, a oedd yn brosiect ar y cyd rhwng RhAG, Ymgyrch TAG a chwmni Orchard ac wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ac sy'n anelu i gyflwyno profiadau rhieni a disgyblion am addysg Gymraeg. 

 

Mae cyfranogwyr y ffilm a'r daflen yn cynnwys rhieni Cylch Meithrin Grangetown a’r Bae, disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr a phennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad, Caerdydd.

 

Dywedodd Wyn Williams, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG,  " Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i ymweld â chartref newydd Ysgol Hamadryad, a agorwyd yn 2016 ond a symudodd i'w adeilad parhaol ym mis Ionawr eleni. Ysgol Hamadryad yw'r ysgol Gymraeg gyntaf i wasanaethu ardaloedd Grangetown a Thre-biwt – dwy o ardaloedd mwyaf aml-ethnig ac amlddiwylliannol Cymru. Roedd sefydlu’r ysgol yn garreg filltir hanesyddol yn natblygiad addysg Gymraeg yng Nghaerdydd ac yn gam pwysig o ran sicrhau bod addysg Gymraeg ar gael yn hwylus i bob cymuned yn y ddinas.

 

"Yn ganolog i’r ymgyrch wrth sefydlu'r ysgol, roedd y dyhead i weld plant o bob cefndir yn derbyn addysg Gymraeg. Ac felly mae'r taflenni hyn yn torri tir newydd o ran cyflwyno’r Gymraeg i gymunedau newydd a'i gosod mewn cyd-destun amlieithog fel sydd i'w gael yng Nghaerdydd. Gwyddom fod Catalwnia yn gwneud llawer i hyrwyddo’r Gatalaneg mewn ieithoedd eraill ac felly dyma ymdrech i ddechrau ar y gwaith pwysig hwnnw yma yng Nghymru.

 

Y Gymraeg yn perthyn i bawb

 

" Ein prif neges felly yw bod y Gymraeg yn perthyn i bawb sy’n dewis byw yng Nghymru. Hyderwn y bydd y taflenni a'r ffilm fel pecyn cyfannol yn fodd o ddathlu hynny ac yn ein galluogi i rannu neges gadarnhaol am yr iaith fel pont i gysylltu diwylliannau a chreu'r teimlad o berthyn. Rydym hefyd yn gobeithio y byddant yn fodd o ddeffro chwilfrydedd rhieni trwy bwysleisio bod dewis arall ar gael iddynt o ran addysg eu plant a bod addysg Gymraeg yn agored ac ar gael i bawb.

 

"Mae siwrnai gyffrous o’n blaenau wrth i unigolion a chymunedau newydd gofleidio’r Gymraeg am y tro cyntaf ac mae lledaenu'r neges fod addysg Gymraeg yn hygyrch i bob cymuned yn rhan annatod o’r daith honno.”