Mudiad addysg yn trafod heriau'r ugain mlynedd nesaf

28/01/2021

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd aelodau mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn edrych ymlaen at yr heriau sy'n debygol o wynebu addysg Gymraeg dros yr ugain mlynedd nesaf wrth iddynt ymgynnull ar gyfer eu cyfarfod blynyddol eleni.

Cynhelir y cyfarfod trwy Zoom heno yng nghwmni'r Cynghorydd Cefin Campbell, Aelod Bwrdd Gweithredol dros Gymunedau a Materion Gwledig Cyngor Sir Gâr ac Aeron Rees, Pennaeth Cwricwlwm a Lles, Adran Addysg a Gwasanaethau Plant, Cyngor Sir Gâr, a fydd yn rhoi cyflwyniad ar gynlluniau pellgyrhaeddol y sir i symud eu hysgolion cynradd ac uwchradd ar hyd y continwwm iaith gyda sylw penodol at statws ysgolion trawsnewidiol.


Wrth baratoi i annerch y cyfarfod dywedodd y Cyng. Cefin Campbell, "Mae Cyngor Sir Gâr wedi cytuno ar fodel cyffrous i symud ein hysgolion cynradd cyfrwng Saesneg ar hyd y continwwm iaith i fod yn ysgolion dwy ffrwd neu gyfrwng Cymraeg o fewn deng mlynedd. Mae modelau tebyg ar droed i symud ein hysgolion uwchradd dwyieithog a Saesneg ar hyd y daith iaith hefyd. Byddwn yn falch iawn o gael barn aelodau RhAG am y modelau hyn yn eu cyfarfod blynyddol."

 

Cyfnod mwy gobeithiol


Ychwanegodd Wyn Williams, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, "Afraid dweud y bu'r flwyddyn ddiwethaf yn un heriol i bawb, ac felly bydd yn braf cael y cyfle i godi ein golygon at gyfnod mwy gobeithiol dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.
"Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein siaradwyr gwadd ac i glywed mwy am y cynlluniau blaengar sydd ar y gweill yn Sir Gâr. Does dim dwywaith y bydd ganddynt gyfraniad pwysig i'w wneud o ran hyrwyddo'r arfer dda hwn yn genedlaethol.
“Yn wyneb yr heriau sy'n anorfod o godi yn sgil gwaddol y flwyddyn ddiwethaf ac effaith debygol hynny ar gyllidebau cyhoeddus, byddwn yn ystyried yr heriau mwyaf sy’n wynebu Awdurdodau Lleol wrth fynd ati i gyflawni targedau mewn perthynas â datblygiad addysg Gymraeg a pha agweddau sy’n parhau i lesteirio twf wrth inni ymdrechu i wireddu polisi Cymraeg 2050.

 

“Ac o gofio y bydd pob sir yn dechrau cyn hir ar y broses o baratoi eu Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg deng mlynedd i sylw’r Llywodraeth, byddwn hefyd yn trafod a yw ymgyrchu yn ystyr arferol y gair yn parhau i fod yn angenrheidiol? Byddwn yn trafod sut mae gweithgarwch RhAG eisoes wedi esblygu ac yn ystyried natur ein cyfraniad fel lladmerydd dros fuddiannau rhieni mewn cyfnod sy’n parhau i fod mor gyfnewidiol.”