Mudiad addysg yn croesawu argymhellion pwyllgor

10/12/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi croesawu adroddiad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad ar Gynlluniau y Gymraeg mewn Addysg a gyhoeddwyd heddiw.

 

Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol Rhieni Dros Addysg Gymraeg,  “Mae’r adroddiad yn crynhoi prif bryderon y Mudiad ac yn adnabod nifer o’r prif wendidau yn y gyfundrefn bresennol. Mae pob un o’r argymhellion yn gadarnhaol ac i’w croesawu’n fawr. Rydym yn ddiolchgar i’r Pwyllgor am roi ystyriaeth o ddifrif i dystiolaeth rhanddeiliaid yn y maes ac adlewyrchu hynny’n llawn yn yr adroddiad."

 

Mae Mudiad o’r farn nad yw trefn bresennol hyrwyddo a chefnogi addysg Gymraeg yn ddigonol, "Er bod rhaid i Awdurdodau Lleol gyflwyno Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg, nid oes gan y cynlluniau hyn ddannedd go iawn. Yn gyffredinol mae awdurdodau lleol yn araf yn ymateb i’r galw sy’n golygu mai araf iawn yw’r twf ar hyn o bryd. Felly mae cryfhau’r drefn gynllunio presennol yn gwbl hanfodol er mwyn cyflymu twf addysg Gymraeg ledled Cymru a bydd yn braf gweld gweithredu ar hyrwyddo addysg Gymraeg yn unol ag argymhellion yr adroddiad dan sylw."

 

Ychwanegodd, “Edrychwn ymlaen at ymateb y Gweinidog Addysg i’r argymhellion hyn maes o law ac i gydweithio trylwyr rhwng y Llywodraeth ac AALLau yn y dyfodol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru