Mis o weithgareddau yn dathlu deuddegfed Iaith ar Daith

Bydd Siroedd y Fflint a Wrecsam yn dathlu deuddegfed “Iaith ar Daith” eleni ble byddant yn cynnal mis llawn o weithgareddau Cymraeg o bob math yn ystod mis Mai.

Mae calendr gorlawn o ddigwyddiadau ar y gweill, o fore Llanast Llawen i fabanod, sesiwn blasu Sblash a Chân, disgo i blant ysgolion cynradd, Noson Hwyl a Chân yng nghwmni Gwilym Bowen Rhys, Sioe Glybiau newydd Theatr Bara Caws, Noson Cwis, Canu, Cwrw i gigs yn Saith Seren.

 

Dywedodd Rhian Davies, Swyddog Cyfathrebu Menter Iaith Fflint a Wrecsam, “Bwriad yr ymgyrch yw hyrwyddo’r Gymraeg ar draws y ddwy Sir, mewn ysgolion, cymunedau a gweithleoedd a gyda Chymry Cymraeg, dysgwyr a phobl ddi-gymraeg. Mae’r daith yn gyfle i holl bartneriaid iaith y sir ddod at ei gilydd i godi ymwybyddiaeth o iaith a diwylliant Cymru. Mae rhywbeth at ddant pawb!”

 

Tynnu sylw at ddigwyddiadau

 

Ychwanegodd Rhian Davies, “Ein nod yw tynnu sylw at yr holl bethau sy’n digwydd yn lleol trwy gyfrwng y Gymraeg yn barod, lansio pethau newydd a threfnu ambell i ddigwyddiad arbennig er mwyn dathlu Cymreictod byrlymus Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae gan nifer y camsyniad fod hwn yn ardal Seisnig iawn, ond fel y gwelwch o galendr gweithgareddau Iaith ar Daith 2018, mae modd i rywun fod allan bob noson o’r wythnos pe dymunent yn cymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg.”

 

Gellir gweld copi o’r daflen gweithgareddau ar wefan y Fenter.