Merch o Gaerdydd yn ennill Tlws y Dysgwr

26/05/2015

Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Merch ifanc o Gaerdydd sydd â’i bryd ar ganu’r ffidil yn broffesiynol yw enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.

 

Mae Alice Howell, 18 oed, yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Caerdydd lle mae’n astudio Cerddoriaeth, Mathemateg a’r Gymraeg ar gyfer Lefel ‘A’.

 

Mae Alice wedi ennill ysgoloriaeth i astudio’r ffidil yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ym mis Medi.  Mae wedi bod yn aelod o gerddorfeydd sir ers yn blentyn ifanc ac mae’n aelod o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru. Mae hefyd yn canu’r piano i safon uchel.

 

Ysgol Gynradd

 

Fe ddechreuodd Alice ddysgu’r Gymraeg yn yr ysgol gynradd yn saith oed.  Does neb yn ei theulu yn siarad yr iaith, ond mae’n cael cyfle i ymarfer gyda’i ffrindiau yn y gerddorfa a gyda’i hathrawes piano.

Fe gystadlodd 11 am Fedal y Dysgwyr, sydd ar gyfer Blwyddyn 10 a dan 19 oed ac a noddwyd eleni gan Gyngor Tref Caerffili. 

 

Roedd yn rhaid i gystadleuwyr ysgrifennu ar unrhyw dri o’r ffurfiau canlynol: ysgrif neu draethawd, deialog, llythyr, stori fer, cerdd neu adolygiad, a pharatoi tâp o sgwrs naturiol, dim mwy na phedair munud o hyd.

Alice, dan y ffugenw Ledi Mary, ddaeth i’r brig yn y gystadleuaeth gyda dau arall ac fe gafodd y tri eu cyfweld mewn rownd derfynol. 

Roedd y beirniaid, Mererid Morgan a Siân Davies, yn hapus iawn gyda gwaith Alice.

 

Geirfa eang

 

Meddai Siân Davies: “Roedd gwaith ysgrifenedig Alice o safon ac yn cynnwys adroddiad diddorol, llythyr a sgwrs.  Roedd y gwaith yn dangos gafael dda iawn ar batrymau amrywiol yr iaith a gwybodaeth o eirfa eang berthnasol. 

“Ar lafar roedd Alice yn rhugl gan ddangos aeddfedrwydd a bywiogrwydd wrth drafod a mynegi barn ar y byd cerddorol a’i dyheadau am y dyfodol.

“Mae Alice yn llawn haeddu Medal y Dysgwyr eleni – llongyfarchiadau mawr iddi a phob llwyddiant wrth barhau i ddysgu’r Gymraeg ac i’r dyfodol.”

 

Dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones: "Pleser o'r mwyaf oedd cyflwyno gwobr Dysgwr y Flwyddyn i Alice. Mae ei brwydfrydedd a'i hymrwymiad i ddysgu'r iaith yn esiampl wych i bobl ifanc ar draws y wlad."

 

Fe ddaeth Hollie Kalter, disgybl yn Ysgol Gyfun Caerllion, Rhanbarth Gwent yn ail yn y gystadleuaeth, gyda Hannah Eve Cook o Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri yn drydedd.  Noddir Medal y Dysgwyr gan Gyngor Tref Caerffili.