Menywod mewn Busnes - A allwn ni wir gael y cyfan?

10/10/2014

Categori: Arian a Busnes, Barn

Ar hyn o bryd, mae menywod yn dechrau ddwywaith cymaint o fusnesau â dynion, ond a yw hyn yn arwydd clir ei bod yn dod yn well i fenywod mewn busnes? Mae menywod yn parhau i orfod dygymod â nifer ddiddiwedd o rwystrau i gyrraedd eu nodau gyrfaol, gan gael eu bwrw o'r neilltu'n aml oherwydd stereoteipio ar sail rhyw, rhagfarn o ran dyrchafiad a'r teulu; gan eu hatal rhag cyrraedd eu llawn botensial. Yn wir, yn y DU, canfuwyd fod y rhan fwyaf o fenywod mewn cyflogaeth yn cael eu cyflogi'n is na'u Skillset, ac amcangyfrifir pe bai'r DU, o'r diwedd, yn defnyddio potensial llawn menywod yn y gwaith, gallem gynhyrchu £ 23 biliwn (2% Cynnyrch Domestig Gros).

 

Felly, beth sy'n dal menywod yn ôl?

 

Mae hwn yn gwestiwn cymhleth, sy'n amrywio o faterion amlwg (fel y bwlch cyflog rhwng y rhywiau), i agweddau mwy cymdeithasol cynhenid ​​tuag at fenywod sy'n eu hatal rhag dilyn eu gyrfa i'w lawn botensial. Yn gyntaf, mae menywod mewn grym yn aml yn denu sylw negyddol, gan gael eu gweld fel bod yn hunanol, eu galluoedd yn cael eu tanseilio a sylwadau'n cael eu gwneud am eu hymddangosiad corfforol. Mae'r ffactorau hyn, yn y pen draw, yn creu cyfyngiadau o ran pa mor ddifrifol y gellir cymryd menywod mewn swyddi cyflog uchel fel busnesau. Enghraifft ardderchog o hyn yw Hillary Clinton a Sarah Palin. Yn ystod eu cyfnod fel gwleidyddion, roeddent yncynrychioli dau ddisgwyliad amhosibl i fenywod; Credwyd fod Hillary Clinton yn defnyddio dull "gwrywaidd" (gan wisgo'n geidwadol a siarad yn awdurdodol), tra bod Sarah Palin yn cael ei hystyried yn nodweddiadol "fenywaidd", gan wisgo'n ffasiynol a bod yn ddymunol. Er bod y menywod hyn ynghlwm â gwleidyddiaeth, soniwyd mwy am eu hymddangosiad nac am eu polisïau yn gyson. Cafodd eu galluoedd eu cwestiynu a'u potensial ei fychanu.

 

Ar ben hynny, cafodd y ddwy eu beirniadu mewn ffordd wahanol, a oedd yn dangos y safonau amhosibl i fenywod. Roedd Sarah Palin yn rhy "fenywaidd" a Hillary Clinton yn rhy "wrywaidd" i gael eu hystyried yn ymgeiswyr difrifol. Gellirgweld y syniadau hyn hefyd yn yr agweddau tuag at bob menyw yn y gwaith.

 

Ystyrir menywod fel y prif ofalwr yn y rhan fwyaf o achosion hefyd. Mae hyn yn rhoi llai o siawns o gael eu cyflogi ar ôl oedran penodol; at hynny, oherwydd diffyg cefnogaeth i rieni sy'n gweithio, yn aml mae'nrhaid i fenywod ddewis rhwng gyrfa a theulu, gan achosi i fenywod deimlo euogrwydd mawr yn y gwaith. Nid dyma'r unig stereoteip rhywedd sy'n rhwystro menywod. Caiff menywod yn aml eu hystyried yn analluog i gynnal gyrfa hir mewn busnes, ond a yw hyn yn wir? Er bod menywod yn cael eu tangynrychioli mewn llawer o yrfaoedd, yn enwedig mewn swyddi cyflog uchel fel busnesau, nodwyd fod cwmnïau sydd â menywod ar eu bwrdd cyfarwyddwyr yn gyson yn perfformio'n well na chwmniau sydd heb unrhyw gynrychiolaeth fenywaidd ac maent yn llai tebygol o fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

 

Felly, er gwaethaf stereoteipiau, mae menywod yn profi bod ganddynt y potensial i gyflawni eu gyrfaoedd, ond bod angen iddynt fodloni nifer o feini prawf i ennill parch neu gydnabyddiaeth o hyd. Mae dechrau busnes yn caniatáu i fenywod, o bosibl,  gwblhau eu nodau gyrfa ar eu telerau eu hunain, ond ni ddylai hyn fod yr unig ffordd y gall menywod lwyddo mewn gyrfa i osgoi euogrwydd, gwahaniaethu a'r perygl o beidio â chael eu cymryd o ddifrif.

 

Ysgrifennwyd y blog yma gan Alice Gray ar gyfer wefan Menywod Mewn Bywyd Cyhoeddus