Menter Iaith Hunaniaith yn chwilio am farn y cyhoedd yng Ngwynedd

29/04/2020

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth weithio i gynyddu’r defnydd o’r iaith yng nghymunedau Gwynedd, mae Hunaniaith -Menter Iaith Gwynedd yn cynnal arolwg er mwyn cael barn y cyhoedd am yr hyn y dylid ei wneud er mwyn hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir.

Fel y sir sydd â’r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg, mae gan Wynedd rôl allweddol i’w chwarae yn ffyniant a dyfodol yr iaith.
 
Pwrpas Hunaniaith ydi hyrwyddo a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn teuluoedd, plant a phobl Ifanc ac mewn cymunedau ar draws y sir drwy gynnal prosiectau, gweithgareddau a chydweithio gyda grwpiau, sefydliadau ac ysgolion.
 
Mae’r fenter iaith yn awyddus i gasglu syniadau newydd am yr hyn yr hoffent ei weld yn ystod cyfnod anodd y coronafeirws yn ogystal a’r dyfodol ac am gyflwr a defnydd o’r Gymraeg yng nghymunedau Gwynedd.
 
Dywedodd Dafydd Iwan, Cadeirydd Hunaniaith: “Gan mai prif rôl Hunaniaith yw hyrwyddo’r Gymraeg yn y gymuned, rydan ni yn awyddus i gael barn a syniadau pobl Gwynedd am yr hyn y dylid ei gynnwys yn rhaglen waith y dyfodol.
 
“Rydan ni am gael gwybod pa fath o brosiectau a gweithgareddau y dylid eu blaenoriaethu, sut all Hunaniaith wneud y defnydd gorau o arian i hybu’r Gymraeg a beth yw barn y cyhoedd ar rôl menter iaith fel Hunaniaith? Mi fyddwn i’n annog unrhyw un sydd am weld yr iaith yn ffynnu yng Ngwynedd i ddweud eu dweud.”

 

Misoedd heriol


 
Meddai’r Cynghorydd Nia Jeffreys, yr Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n gyfrifol am y maes: “Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai heriol iawn oherwydd yr argyfwng coronafeirws. Gyda nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau wedi gorfod cael eu canslo neu eu gohirio, mae Hunaniaith yn awyddus i gasglu syniadau trigolion ar gyfer y dyfodol. 
 
Mae mwyafrif o drigolion Gwynedd yn siarad Cymraeg felly rydan ni eisiau gwybod mwy am ddefnydd pobl o’r iaith Gymraeg yn ein cymunedau. Rydan ni am weld lle gallwn ni wella yn ein rôl i ddiogelu a thyfu’r iaith yng Ngwynedd.
 
“Hoffwn annog pawb i lenwi’r arolwg byr. Bydd eich sylwadau o help mawr i ni wrth gynllunio i’r dyfodol.”
 
I gymryd rhan yn yr arolwg, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/ymgynghori - bydd yr holiadur ar agor tan 26 Mehefin 2020.