Menter Caerdydd yn cyfrannu 1.9 miliwn i'r economi leol

Fe gyfrannodd Menter Caerdydd werth economaidd o £1.9 miliwn i’r brifddinas yn 2014, yn ôl adroddiad.

Comisiynodd Menter Caerdydd gwmni ymchwil Arad i gynnal dadansoddiad o werth economaidd y sefydliad i ddinas Caerdydd. Menter Caerdydd sy’n gyfrifol am drefnu Gŵyl Tafwyl yng Nghastell Caerdydd, sy’n denu dros 20,000 o bobl yn flynyddol. 

 

Mae gwaith o ddydd i ddydd y Fenter yn helpu Llywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd i weithredu polisiau pwysig sydd yn denu cefnogaeth trawsbleidiol. Nod yr adroddiad sy’n cael ei gyhoeddi heddiw yw i ddangos gwerth mwy eang i waith y Fenter – a rhoi gwerth economaidd i’n gwaith yn y brifddinas.

 

Ymhlith canfyddiadau eraill yr adroddiad oedd fod  Menter Caerdydd wedi cynhyrchu elw o fuddsoddiad o £2.66 am bob punt o incwm a gafwyd yn 2014-15.Cynhyrchodd Tafwyl werth economaidd anuniongyrchol o ychydig dros £1m. 

 

Yr economi a’r Iaith Gymraeg

 

Dywedodd y Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies AC a oedd yn lansio’r adroddiad, “Mae datganiad polisi yr Llywodraeth “Bwrw Mlaen” yn gosod ffocws i weithrediad ein Strategaeth Iaith rhwng 2014-2016 ac yn cydnabod yr angen i gryfhau y linc rhwng yr economi a’r iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ymdrech Menter Caerdydd i gryfhau’r linc yma yn ein prifddinas ac mae cynnwys yr adroddiad yn atgyfnerthu’r gwaith yma.”

 

Croesawodd Phil Bale, Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd yr adroddiad,  “Rwy'n croesawu cyhoeddu adroddiad heddiw yn fawr, yn enwedig gan ei fod yn cymeradwyo partneriaeth lwyddiannus a llewyrchus Cyngor Dinas Caerdydd a Menter Caerdydd dros y ddeng mlynedd diwethaf. Mae Menter Caerdydd yn gwneud gwaith arbennig; yn arddangos y gorau o ddiwylliant Cymru, yn codi ymwybyddiaeth o'r iaith ac yn dangos bod y Gymraeg yn iaith fywiog a byrlymus yma yng mhrifddinas Cymru.  Mae'r cyngor yn dryw i godi proffil yr iaith Gymraeg ar draws y ddinas, a byddwn yn parhau i gyd-weithio gyda Menter Caerdydd a'n partneriaid eraill i wireddu ein gweledigaeth o Gaerdydd ddwyieithog."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru