Menter ar y cyd yn codi ymwybyddiaeth am sgamiau twyllodrus

Mae menter ar y cyd rhwng Safonau Masnach Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru yn codi ymwybyddiaeth am y tactegau twyllodrus sy’n cael eu defnyddio gan sgamwyr.

Fel rhan o’r prosiect cynhaliwyd digwyddiad hyfforddi yn ddiweddar ym Mhorthmadog, oedd yn cynnig cyfle i aelodau o’r cyhoedd ddod yn ‘ffrind yn erbyn sgamiau’.  Bydd y wybodaeth y maent yn ei dderbyn o’r hyfforddiant yn galluogi’r sawl a fynychodd i fod yn ‘farsial sgamiau’, sy’n golygu y byddent yn gallu adnabod gwahanol fathau o sgamiau a chynnig cyngor a chymorth i bobl yn y gymuned yn ôl y galw.

 

Dywedodd John Eden Jones, Swyddog Gorfodaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd: “Roedd yn wych weld cymaint o bobl yn mynychu’r digwyddiad. Gobeithio eu bod wedi dysgu cryn dipyn ac y byddant yn fwy gwyliadwrus yn y dyfodol. Gorau po fwyaf o ‘ffrindiau yn erbyn sgamiau’ y gallwn eu cael yng Ngwynedd.”

 

Chwilio am ffyrdd newydd

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Amgylchedd, sy’n gyfrifol am faterion safonau masnach: “Mae sgamwyr yn gweithio’n  ddi-baid a diflino i ddod o hyd i ffyrdd newydd o ddarbwyllo pobl i roi eu harian iddynt.

 

“Hoffwn ddiolch i’r gwasanaeth safonau masnach ynghyd â Heddlu Gogledd Cymru am godi ymwybyddiaeth o fewn y gymuned am y gwahanol fathau o sgamiau sy’n weithredol, wrth barhau i wneud gwaith gwerthfawr yn amddiffyn pobl Gwynedd rhagddynt.”

 

Yr oedd tua 70 o gynrychiolwyr o nifer eang o sefydliadau yn cynnwys: Safonau Masnach Cyngor Gwynedd, Heddlu Gogledd Cymru, Cyngor ar Bopeth, Cyngor Pobl Hŷn, cynllun DementiaGo Gwynedd, Clinig Cof Ysbyty Gwynedd, Gofal a Thrwsio, Cynghorwyr Cymuned, Age Cymru Gwynedd a Môn a’r Ffermwyr Ifanc.