Marwolaeth John Ellis Roberts MBE

18/07/2014

Categori: Hamdden, Newyddion

John Ellis Roberts MBE

Datganiad oddi wrth John Grisdale, Cadeirydd Tîm Achub Mynydd Llanberis.

 

Gyda thristwch mawr ‘rwy’n dwyn eich sylw at farwolaeth John Ellis Roberts drwy ddamwain, wrth iddo ddringo ar Ddinas Cromlech, a hynny o fewn ychydig ddyddiau i’w benblwydd yn 71 oed. Mae’r tristwch o golli “John Êl” drwy ddamwain ar un o’r glogwyni lle y bu, dros gymaint o flynyddoedd, mor ymroddgar yn achub degau o fywydau, yn eithriadol o eironig a llym. Estynaf ein cydymdeimlad fel Tîm i Tracy a Jean ei chwaer yn eu colled trist a brawychus.

 

John oedd asgwrn cefn Tîm Llanberis am ddegau o flynyddoedd; bu ei gyfraniad ymarferol a’i wybodaeth broffesiynol am y mynyddoedd yn amrhisiadwy ar gymaint o adegau. Parchwyd John fel arweinydd gwybodus a chydwybodol, yn hynod weithgar a pharchus o beryglon y mynydd. Dros y blynyddoedd gwasanaethodd y Tîm mewn sawl ffordd; bu’n Swyddog Offer diflino am gyfnod helaeth gan ddatblygu offer a thechnegau newydd at y gwaith. Cyfrannodd fel Cadeirydd doeth a Chydlynydd Galwadau eithriadol o ymroddedig a chraff. Wedi iddo ymddeol fe’i penodwyd yn Llywydd ar y Tîm a’r llynedd wrth ddathlu deugain mlynedd o’n bodolaeth yn Nant Peris fe’i anrhydeddwyd fel Aelod Anrhydeddus. Person preifat, diymhongar iawn oedd John ond gwn cymaint yr oedd yr anrhydedd hwn wedi ei blesio, nid yn unig i ddathlu ei gysylltiad hirfaith gyda’r Tîm ond o dderbyn cydnabyddiaeth gan y rhai hynny a gydweithiodd gydag ef ar gannoedd o alwadau a’r parch oedd ganddynt tuag ato.

 

Yn 1968 y sefydlwyd Tîm Achub Mynydd Llanberis ac o’r dyddiau cyntaf yma ‘roedd John fel Prif Warden Parc Cenedlaethol Eryri, wedi bwrw iddi gyda’i frwdfrydedd heintus i gefnogi’r gwaith a rhannu o’i brofiad proffesiynol fel Tywysydd Mynydd cydnabyddedig gan gynorthwyo i roi strwythur a chychwyn effeithiol i’r gwaith. Yn 1972, John fu’n bennaf gyfrifol am greu canolfan Achub Mynydd cydnabyddedig yn Nant Peris wedi ei leoli yn yr hyn ddatblygodd i fod yn Ganolfan Wardeniaid i’r Parc Cenedlaethol. Yma mae’n cartref hyd heddiw a hynny drwy weledigaeth John a haelioni Awdurdod y Parc.

 

‘Roedd holl fywyd John ynghlwm â’r mynyddoedd a’r clogwyni a’i lluniodd ers ei blentyndod yn ‘Stiniog. Y cariad hwn a lywiodd ei yrfa fel Prif Warden y Parc, Tywysydd Mynydd, Hyfforddwr Cŵn Achub Mynydd, sgïwr ac yn fwy diweddar yn feiciwr drwy’r mynyddoedd.‘Roedd ei gariad at yr amgylchedd mynydd yn ei wneud yn “ddyn mynydd” yng ngwir ystyr y term. Yn ystod ei fywyd cyfrannodd at lu o gymdeithasau a chyrff mynydda trwy Brydain gan ennill eu cymeradwyaeth hael a derbyn anrhydedd MBE am ei waith.

 

Ond ei gyfraniad helaeth i’w filltir sgwar yn Eryri sy’n aros yn fy meddwl wrth ddwyn atgofion melys am yr holl adegau y bûm yn ei gwmni . Bu cyfranniad John i waith achub bywyd ar y mynydd yn arloesol a’i frwdfrydedd am y copaon yn heintus. Hyn sy’n gwneud y ffordd o’i golli drwy ddamwain ar y creigiau, mor arbennig o drist i pawb oedd yn ei adnabod

 

Yn 1975 disgrifwyd John, mewn portread gan Jim Perrin, fel gwr a gymerai falchder a gofal ym mhopeth a wnai; gallaf dystio i hyn gan ail ddyfynu geiriau J M Edwards yn “Y Gweddill”

 

“Hwynt-hwy ydyw’r gweddill dewr a’i câr yn ei thlodi, Ac a saif iddi’n blaid yn ei dyddiau blin: Allan yn y cymoedd a’r mynyddoedd amyneddgar Hwy a wynebant yr estronwynt a phob hin”

 

Bu ei gyfraniad i Dîm Achub Mynydd Llanberis yn arbennig a bydd colled ar ei ôl a chofiwn amdano’n annwyl.

 

Ffynhonnell: Gwefan Tîm Achub Mynydd Llanberis 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net