Mae cymunedau angen cefnogaeth, yn ôl ymchwil

19/10/2016

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae ymchwil newydd gan Sefydliad Young wedi canfod fod angen cefnogaeth ar gymunedau i sicrhau newid cymdeithasol ond fod angen sicrhau fod penderfyniadau yn cael eu gwneud ar lefel lleol hefyd.

Mae’r ymchwil newydd yn tanlinellu pryderon pobl sy’n byw mewn ystod eang o gymunedau dros y wlad.

 

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Sefydliad Young wedi bod yn rhedeg prosiect Amplify Cymru sy’n edrych ar y newidiadau sydd eu hangen mewn cymunedau lleol er mwyn creu newid cymdeithasol llwyddiannus a chynaliadwy. 

 

Fe roedd yr ymchwil yn nhrefi Aberystwyth, Cei Connah a Phort Talbot yn dangos taw’r bobl leol sydd wedi eu lleoli orau i ddeall anghenion eu cymunedau ac felly dylen nhw fod yn rhan o wneud penderfyniadau.

 

Mae Amplify Cymru wedi bod yn gweithio mewn tair cymuned yn rhedeg gweithdai a sesiynau hyfforddi gyda sawl menter gymunedol a chymdeithasol i’w helpu i wella beth maen nhw’n ei gynnig a meddwl am sut gallent newid i fod yn fwy effeithiol. Mae’r prosiect yn cael ei redeg gan The Young Foundation sy’n rhedeg prosiectau tebyg yng Ngogledd Iwerddon a gogledd Lloegr.

 

Yn ystod y digwyddiad ym Mhort Talbot cafodd y prosiectau'r cyfle i rannu eu cynlluniau gyda buddsoddwyr posib o sefydliadau yn cynnwys Lloyds Bank Foundation, Big Lottery Cymru, Esmee Fairburn Foundation, Wales Cooperativ Centre, UnLtd, Impact Ventures, CAF Venturesome, RBS a NatWest. Roedd cynrychiolwyr o lywodraethau lleol a Llywodraeth Cymru hefyd yn bresennol.

 

 

Dywedodd Glenys Thomas, Prif Weithredwr The Young Foundation, “Y sialens i arweinwyr sefydliadau yng Nghymru, sydd â’r adnoddau a’r dylanwad, yw i ddod a’r rheiny ar ei gilydd a newid beth maent yn ei wneud er mwyn hwyluso a chefnogi gweithredoedd ar y lefel lleol. Rydym yn deall bod y meddylfryd yma yn sialens. Ond credwn ei fod yn gyfle na all neb ei golli os ydym am greu cymunedau mwy cyfartal, byrlymus ac iach. Mae cael gwared ar anghydraddoldeb yng Nghymru yn nod tymor hir, ond yn un sydd â’r potensial i fod yn arbennig.”

 

Ymysg y prosiectau oedd yn cael eu harddangos oedd rhwydwaith o erddi cymunedol yn Aberystwyth, hwb radio lleol newydd yng Nglannau Dyfrdwy, a chwmni cynhyrchu ffilm a cherddoriaeth sy’n ffocysu ar y gymuned.

 

Gweithfawrogi eu cymuned

 

Dywedodd Jane Powell o rwydwaith gerddi cymunedol Tyfu Aber - Grow Aber: “Penderfynom fod yn rhan o Amplify Cymru oherwydd ein bod yn credu ym mhwysigrwydd cysylltu pobl gyda’r llefydd maent yn byw ynddynt. Dechreuom geisio cael pobl Aberystwyth i werthfawrogi’r tir o’u cwmpas a nawr rydym wedi cysylltu gyda chynhyrchwyr bwyd a gwerthwyr.”

 

Mae Sefydliad Young yn credu fod gan bob cymuned, beth bynnag yw eu pryderon, pobl sy’n llawn syniadau, angerdd a photensial. Os yw’r potensial yma’n cael ei adnabod, ei ddathlu a’i gefnogi ar ffurf syniadau a chysylltiadau newydd, cydweithio a phartneriaethau rhwng pobl a sefydliadau, yna gall y gymuned ei hunan ddarparu’r atebion am sut i adeiladu dyfodol tecach.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru