Llywodraeth Cymru yn lansio strategaeth iaith

11/07/2017

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Cafodd strategaeth iaith genedlaethol ei lansio heddiw gan Llywodraeth Cymru sy’n anelu i gyrraedd y nod o Filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mewn cyflwyniad i’r ddogfen dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones a Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies , ‘Ein huchelgais ni fel Llywodraeth Cymru yw gweld miliwn o bobl yn gallu mwynhau siarad a defnyddio’r Gymraeg erbyn 2050. Does dim dwywaith fod hon yn uchelgais heriol, ond rydym yn credu ei bod yn her werth chweil a bod angen i ni osod uchelgais o’r fath os ydym am sicrhau hyfywedd yr iaith ar gyfer cenedlaethau i ddod.’

 


 

Wrth ymateb i’r strategaeth, dywedodd Owain Gruffydd, Cadeirydd Mentrau Iaith Cymru, “Rydym yn gweld rôl y Mentrau Iaith fel un hanfodol er mwyn cyrraedd y targed hwn, wrth annog pobl i ddysgu a defnyddio’r iaith. Trwy hwyluso cyfleoedd anffurfiol i bobl gymdeithasu a mwynhau o ddydd i ddydd yn Gymraeg, a chefnogi cymunedau i berchnogi’r iaith, gallwn gynyddu a chryfhau’r defnydd o’r iaith ar draws Cymru. Rydym yn croesawu’r strategaeth uchelgeisiol newydd hon sy’n tanlinellu pwysigrwydd rôl cymunedau i sicrhau bod y Gymraeg yn parhau’n iaith fyw a ffyniannus.”

 

Ddim yn ddigonol

 

Dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith, "Mae cynnwys strategaeth iaith y Llywodraeth ymhell o fod yn ddigonol er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg. Yn wir, mae'r targedau yn is nag yn y strategaeth y cyhoeddon nhw saith mlynedd yn ôl. Mae'r gostyngiad yn y targedau hyn yn codi cwestiynau mawr am awydd y Llywodraeth i gyrraedd y targed. Mae'r strategaeth yn wan ac yn gwbl annigonol fel ag y mae. Mae'n syndod nad oes yr un sôn am ymrwymiad clir y Gweinidog a'r Prif Weinidog i ddileu Cymraeg ail iaith a sefydlu un cymhwyster Cymraeg yn ei le erbyn 2021." 

 

I ddarllen y ddogfen yn llawn, ewch i'r wefan.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru