Llai na mis i fynd tan yr Wyl Lechi ym Mlaenau Ffestiniog

26/06/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd pobl Blaenau Ffestiniog a’r cylch yn dathlu treftadaeth y diwydiant llechi mewn gŵyl arbennig fydd yn cael ei chynnal yno rhwng Gorffennaf 14 -21.

Mae’r Blaenau yn cael ei chydnabod fel Prifddinas y diwydiant ac mae olion y chwareli yn parhau i chwarae rhan amlwg iawn yng nghymeriad ac economi’r dref a’r ardal gyfagos. 

 

Thema yr Ŵyl Llechi yw ‘Diwylliant Ymysg Diwydiant’ a’r bwriad yw dathlu’r dreftadaeth gyfoethog ac amrywiol sydd yn parhau yn rhan bwysig o gymeriad yr ardal hyd heddiw.

 

Bydd yr ŵyl yn cychwyn efo sŵn corn chwarel Llechwedd yn canu dros y dyffryn cyn cychwyn gorymdaith i lawr un o’r hen lwybrau  ddefnyddiwyd gan y chwarelwyr o Llechwedd i Sgwâr Diffwys.

 

Yno bydd ffanffer arbennig gyfansoddwyd yn benodol ar gyfer yr ŵyl gan John Glyn Jones, arweinydd Band yr Oakley a’r offerynwr taro Dewi Ellis Jones yn cael ei chwarae am y tro cyntaf. 

 

Bydd y ffanffer yn cael ei ddefnyddio yn rheolaidd ar ôl yr ŵyl mewn achlysuron yn ymwneud â’r cais i sicrhau Statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO i dirwedd llechi Gogledd Orllewin Cymru.

 

Defnyddio treftadaeth i hybu economi

 

 Yn ôl y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi a Chymuned mae defnyddio treftadaeth er mwyn hybu economi ardaloedd fel un y Blaenau yn syniad campus.

 

“Mae’r diwydiant llechi wedi cael dylanwad enfawr ar ein cymunedau a’u treftadaeth. Bydd yr Ŵyl Llechi yn ffordd o ddathlu hyn oll wrth i ni fwrw ymlaen gyda’r cais uchelgeisiol i sicrhau dynodiad Safle Treftadaeth y Byd ar gyfer tirwedd llechi Gwynedd er budd Blaenau Ffestiniog a gweddill yr ardaloedd chwarelyddol.” 

 

Yn dilyn y lansiad bydd Gig Car Gwyllt yn cloi diwrnod cyntaf yr ŵyl yng Nghlwb Rygbi’r dref. Yn ystod yr wythnos wedyn cynhelir bob math o ddigwyddiadau, o ddangos ffilmiau i arddangosfeydd, teithiau ac ymweliadau i Gwmorthin a Phwerdy Pant yr Afon, ac o amgylch y dref Talwrn a Swper Chwarel, sgyrsiau a chyfle i rannu profiadau ac atgofion am yr ardal a’r diwydiant llechi.

 

Ceri Cunnington yw Gweithiwr Datblygu Cwmni Bro Ffestiniog ac mae’n hyderus bod yr ŵyl yn ffitio’n daclus i’r ymdrech barhaol i adfywio’r ardal.

 

“Mi fydd yr ŵyl heb os yn dangos y fro ar ei gorau. Mae pawb sydd yn byw yma yn ymwybodol o’r dreftadaeth chwarelyddol ac mi fydd yr hyn yn help i ni wneud y gorau o’r gwaddol a’r gwaith i wella bob agwedd o fywyd trigolion y cylch - efallai yn debyg i’r hyn wnaeth y chwareli a’r chwarelwyr gynt.”