Lansio prosiect newydd yn chwilio am brofiadau yn y cyfnod y clo

11/05/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin wedi lansio prosiect newydd er mwyn creu darlun o fywyd drwy gyfnod y clo.

Mae prosiect Bywyd drwy Gyfnod y Clo yn rhoi cyfle i drigolion Sir Gâr gyflwyno eu hatgofion o'r cyfnod anarferol hwn i helpu cenedlaethau'r dyfodol i ddeall effaith pandemig y Coronafeirws ar fywydau pobl.

 

Drwy gasglu ffotograffau, storïau, profiadau, cerddi, cofnodion mewn dyddiadur, sgrinluniau cyfryngau cymdeithasol, lluniadau, neu unrhyw beth arall mae pobl am ei gyfrannu, bydd y llyfrgelloedd yn gallu cofnodi sut roedd pobl leol wedi addasu. Ymhlith y wybodaeth mae gan y llyfrgelloedd ddiddordeb yn ei chofnodi yn amrywio o sut roedd pobl yn cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau; sut roedd penblwyddi, priodasau a digwyddiadau a cherrig milltir personol eraill yn cael eu dathlu; sut newidiodd y ffordd roedd pobl yn siopaa oedd pobl wedi defnyddio'r amser i ganolbwyntio ar welliannau i'r cartref, pobi, hobïau, dysgu sgiliau newydd, ac ati; sut roedd pobl yn cynnal eu llesiant corfforol a meddyliol; sut roedd addysg gartref yn gweithio; sut roedd plant yn ymdopi'n gyffredinol 'Curo Dwylo i Ofalwyr’ sut roedd bywyd gwaith pobl wedi newidsut roedd pobl wedi ymdopi pan oedd addoldai ar gau 
 
Gwahoddir pawb i gymryd rhan, o weithwyr rheng flaen a'r rhai sydd wedi gorfod addasu i weithio gartref, i staff sydd wedi'u hadleoli a'u rhoi ar ffyrlo.  Anogir cartrefi gofal lleol ac ysgolion i ymuno er mwyn dangos cymaint o effaith a fu ar fywyd bob dydd. Gall awduron, artistiaid a ffotograffwyr lleol hefyd gyflwyno eu sylwadau a'u myfyrdodau ar yr argyfwng.
 
Er i fywyd gael ei atal am y tro mewn sawl ystyr, fe gafwyd digwyddiadau arbennig fel Diwrnod VE a gwahanol wyliau crefyddol. Daeth pobl o hyd i wahanol ffyrdd o ddathlu a byddai'n wych gweld disgrifiadau o gyngherddau ar-lein a phobl yn dod at ei gilydd ar Zoom.

 

Llacio cyfyngiadau


 
Hoffai'r llyfrgelloedd hefyd gael ymatebion a theimladau pobl wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio ac wrth i deuluoedd allu cyfarfod eto, wrth i fusnesau ailagor, ac wrth i 'Wyliau Gartref' ddod yn opsiwn mwy deniadol/ymarferol.
 
I gael rhagor o wybodaeth am sut i gyflwyno eich cofnod, anfonwch e-bost at libraries@sirgar.gov.uk
Bydd modd cyflwyno deunydd yn ddienw os ydych yn dymuno.

 

Bydd detholiad o'r cyfraniadau'n cael eu harddangos yn nhair prif lyfrgell Sir Gaerfyrddin yn ddiweddarach yn y flwyddyn, ac yna bydd y wybodaeth yn cael ei hychwanegu at ein casgliad lleol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.