Lansio prosiect gyda'r nod i hybu enw da cig oen Cymru

27/08/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae prosiect ymchwil sy'n ceisio sicrhau bod gan Gig Oen Cymru PGI y cysondeb a'r ansawdd gorau posibl am flynyddoedd i ddod wedi cael ei lansio gan Hybu Cig Cymru, gyda chymorth cogydd â seren Michelin.

Bydd Prosiect Ansawdd Cig Oen Cymru yn asesu, datblygu a gwella ansawdd bwyta Cig Oen Cymru er mwyn diogelu ei enw da ledled y byd, ac yn sicrhau y bydd cynhyrchu cig coch yn y dyfodol yn ateb gofynion newidiol y defnyddiwr - sy'n mynd yn fwyfwy craff.

 

Mae’r Prosiect yn rhan o Raglen Datblygu Cig Coch HCC, sy’n rhedeg am bum mlynedd ac sy’n cynnwys tri phrosiect penodol i helpu ffermwyr Cymru i baratoi ar gyfer y cyfnod ôl-Brexit. Cefnogir y rhaglen gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Cafwyd cymorth y cogydd â Seren Michelin, Gareth Ward, o Fwyty Neuadd Ynyshir Hall, i lansio’r Prosiect Ansawdd Cig, ochr yn ochr â thîm blasu HCC dan arweiniad Dr. Eleri Price, y Swyddog Gweithredol Ansawdd Cig.

 

“Mae'r prosiect hwn yn ymwneud nid yn unig â diogelu enw da Cig Oen Cymru yn fyd-eang, ond hefyd yn ymwneud â gwella’r enw da wrth inni fasnachu yn y cyfnod ar ôl Brexit,” meddai Dr. Price.

 

“Rydyn ni wrth ein bodd o fod wedi cael cefnogaeth mor wych gan Gareth Ward, cogydd sy’n rhoi pwyslais ar ragoriaeth bob dydd yn y gegin.”

 

Rhwydwaith o ddefnyddwyr

 

Gan ddefnyddio rhwydwaith o ddefnyddwyr i flasu cig, bydd tîm HCC yn sefydlu'r broses ar gyfer asesiad sylfaenol o arferion cyfredol y gadwyn gyflenwi, yn cadw llygad am amrywiad yn ansawdd cig ac yna'n creu glasbrint ar gyfer ansawdd bwyta a fydd yn ceisio hybu cysondeb trwy nodi a dylanwadu ar arferion allweddol yn y broses o gynhyrchu a phrosesu cig defaid.

 

Cynhelir tair sesiwn flasu gyda 120 o ddefnyddwyr yn gynnar yn 2020. Bydd pob gwirfoddolwr ym mhob sesiwn yn blasu samplau o gig oen o wahanol ladd-dai ac o wahanol rannau o’r carcas. Caiff y samplau eu graddio yn ôl breuder, suddlonder a blas, a defnyddir yr wybodaeth hon i gael darlun gwerthfawr o ansawdd bwyta cig oen.

 

“Ein nod yw bod y prosiect yn cynyddu ymwybyddiaeth o gynhyrchion cig oen a’r galw amdanyn nhw. Ar yr un pryd, byddwn yn ceisio gwneud yn siŵr bod arferion ffermio yn effeithlon ac yn ateb y gofynion o ran ansawdd. Hefyd, bydd y Prosiect yn anelu at estyn oes silff y cig; yn helpu i leihau gwastraff a nwyon tŷ gwydr; ac yn gwneud y sector cig coch yng Nghymru yn wytnach o ran marchnata.

 

“Mae modd gwneud hyn trwy wella ymwybyddiaeth o ansawdd bwyta cig a darparu gwybodaeth werthfawr a allai gefnogi gweithgareddau'r farchnad allforio yn y dyfodol,” meddai Dr. Price.