Lansio Nofel Y Gelyn Cudd

02/06/2015

Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae awdur y nofelau ‘Cardi Noir’ Cymraeg cyntaf wedi cyhoeddi ei bedwaredd nofel dditectif. Y Gelyn Cudd yw Llyfr y Mis Cyngor Llyfrau Cymru, ac mae Geraint Evans o Dal-y-bont yn lansio ei nofel newydd yn Aberystwyth yr wythnos hon.

 

Fel yn Y Gwyll,  mae ardal Aberystwyth wedi cael sylw blaenllaw yn nofelau Geraint Evans, a fu’n ddarlithydd ym mhrifysgol y dref ac yn Warden ar Neuadd Breswyl Pantycelyn.

 

“Mae diddordeb oesol gan bobl mewn nofelau ditectif a rhaglenni teledu fel Y Gwyll,” meddai Geraint. “Dw i wedi darllen cannoedd o nofelau ditectif, ac os edrychwch ar yr ystadegau benthyciadau o lyfrgelloedd cyhoeddus a ffigyrau gwerthiant, dyma’r genre sydd ar y brig. Ond prin iawn yw’r awduron Cymraeg.’

 

Diffyg nofelau ditectif Cymraeg

 

“Cyn mynd ati i ’sgwennu fy nofelau ditectif, ro’n i’n darllen am Rydychen Morse a Chaeredin Rebus ac yn meddwl pam na chawn ni dditectif sy’n gweithio yn Aber. Mae’r dref a’r ardal yn gyfoethog o ran cymeriadau a golygfeydd, a dw i’n mwynhau tywys y darllenwyr o un man i’r llall.

 

“Er bod cyfradd troseddau isel iawn yn Aberystwyth, dw i’n synnu dim bod Y Gwyll yn cael ei ffilmio yn yr ardal, gan ei bod yn llwyfan perffaith i’r straeon. Er fy mod i’n symud Ditectif Gareth Prior a’i dîm o Heddlu Dyfed-Powys i Gaerdydd yn fy nofel newydd, mae rhan ohoni wedi’i lleoli yn Aberaeron. Mae daearyddiaeth yr ardal yn gweddu’n berffaith i’r stori – mae bryniau a mynyddoedd ar y naill ochr, a’r môr gwyllt ar y llall.”

 

Bywyd tywyll yr heddlu cudd

 

Yn Y Gelyn Cudd mae cyn-wleidydd a miliwnydd yn hwylio o harbwr Aberaeron ar fore braf o wanwyn. Y bore canlynol, darganfyddir y cwch yn wag ym Mae Aberteifi. Ar gychwyn yr ymchwiliad gelwir Gareth Prior a’i dîm i gyfarfod gydag Uned Gwrthderfysgaeth Heddlu Llundain ac fe arweinir y darllenwyr i fyd tywyll yr heddlu cudd.

 

Meddai’r Prifardd Dafydd John Pritchard am Y Gelyn Cudd: “Dyma chwip o nofel sy’n mentro i fydoedd anghyfarwydd gan wneud hynny mewn modd cwbl hyderus.”

 

Mae Geraint Evans yn byw yn Nhal-y-bont ond fe’i magwyd yn Nyffryn Tywi. Cyhoeddwyd tair nofel dditectif ganddo eisoes, sef Y Llwybr, Llafnau a Diawl y Wasg. Bydd Owain Schiavone yn holi Geraint yn lansiad Y Gelyn Cudd ym mar Wiff Waff, Aberystwyth ar nos Wener, 5 Mehefin am 7 o’r gloch.