Lansio llyfryn dros annibyniaeth i Gymru yn Aberystwyth

Fe gafodd llyfryn yn dadlau dros annibyniaeth ei lansio ddydd Sadwrn gan fudiad YesCymru yn ystod ei cynhadledd flynyddol yn Aberystwyth.

Mae’r argraffiad cyntaf “Annibyniaeth yn dy boced”, sy’n 64 o dudalennau o hyd ac yn dadlau’r achos dros annibyniaeth, yn cael ei roi’n rhad ac am ddim i bob aelod o fudiad YesCymru yn eu cynhadledd blynyddol yn yr Hen Goleg yng nghanol tref Aberystwyth heddiw.

 

Dywedodd Iestyn ap Rhobert, cadeirydd YesCymru:“Hoffwn i ddiolch i’r holl bobl sydd wedi cyfrannu at y llyfryn arbennig hwn. Yn wir, gellid dadlau mai hon yw’r ddogfen fwyaf cynhwysfawr o blaid annibyniaeth i Gymru sydd erioed wedi ei chyhoeddi. Allwn ni ddim honni fod gennym yr holl atebion, ond mae'r llyfryn hwn yn cynnig sail cychwynnol pwysig a chadarnhaol ar gyfer trafodaeth. Ein gobaith yw y bydd YesCymru yn gallu newid holl naws a chynnwys y drafodaeth honno yn sylfaenol.”

 

“Rydyn ni’n fudiad sydd yn credu mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu pawb – o ba bynnag gefndir – sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt ac yn dewis ddinasyddiaeth gwladwriaethol Gymreig.  Bwriad y llyfryn hwn yw cyflwyno dadleuon o blaid annibyniaeth a herio y sefyllfa bresennol. Yn wyneb y dadleuon a gyflwynwn yma, ynghyd â'r newidiadau cyfansoddiadol cyflym all fod ar y gorwel, y cwestiwn yw: sut, bellach, y gellir anwybyddu mater annibyniaeth i Gymru, a pha achos posibl all fod o blaid y status quo?”

 

Fis diwethaf fe ryddhaodd YesCymru fanylion arolwg barn YouGov a oedd yn dangos fod chwarter pobl Cymru o blaid annibyniaeth i Gymru*. Wrth gyfeirio at y llyfryn, ychwanegodd Iestyn ap Rhobert:

 

“Mae'r Deyrnas Gyfunol yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r Alban yn paratoi ar gyfer ail refferendwm ar annibyniaeth. Daeth ail-uno Iwerddon yn bosibiliad real. Mae'r Deyrnas Gyfunol yn newid yn sylflaenol ac mae'n holl-bwysig na chaiff Cymru ei gadael ar ôl. Mae’r ddogfen yn ymateb i rai o gwestiynau mwyaf dyrys annibyniaeth. Sut all cenedl fach fel Cymru oroesi a ffynnu yn y byd modern? Pa adnoddau sydd gennym i'n cynnal? Sut fyddai annibyniaeth yn effeithio ar ein cymdeithas a'n heconomi? Beth fyddai’n perthynas newydd gyda'n cyd-wledydd, pell ac agos?

 

“Bydd unrhyw un sydd wedi dadlau dros annibyniaeth i Gymru ar hyd y blynyddoedd yn gyfarwydd iawn â'r cwestiynau a deflir atom gan bobl, p'un ai ydyn nhw’n cytuno ai peidio. Mae’r llyfryn hwn yn croesawu'r fath gwestiynau pwysig fel sail i drafodaeth adeiladol, a mawr obeithiwn y bydd peth o'r cynnwys yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar ddinasyddion Cymru i ateb dadleuon gwan a digalonnus amddiffynwyr y status quo, ac yn ein grymuso i osod yr agenda ar gyfer annibyniaeth i Gymru drwy fframio'r cwestiynau sydd heb eu gofyn hyd yma.

 

Sefydlu yn 2014

 

“Mae'r cyhoeddiad hefyd yn rhoi cyflwyniad i gymeriad newydd a dylanwadol ar lwyfan gwleidyddol Cymru - YesCymru. Crëwyd YesCymru yng Nghymru, yn haf 2014, gan griw bychan oedd yn gobeithio rhoi cymorth i'r ymgyrch dros annibyniaeth i'r Alban yn y cyfnod cyn eu refferendwm. Y gobaith a'r bwriad oedd y byddai'r egni creadigol a brofwyd dros yr haf hwnnw yn arwain at drafodaeth o ddifri yma yng Nghymru. Ers hynny tyfodd YesCymru yn gyflym, gydag aelodau a chelloedd ar draws Cymru – a thu hwnt, yn Llundain, Efrog Newydd a Phatagonia.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru