Lansio gwasanaeth cyfeillio rhithiol yng Ngwynedd

03/03/2021

Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith, Newyddion

Cafodd gwasanaeth rhithiol ei lansio yr wythnos hon yng Ngwynedd i gynnig e-sgwrs i bobl sydd angen cymorth ddigidol, ac sydd wedi cael eu heffeithio gan unigrwydd yn ystod y pandemig.

Mae E-Sgwrs yn wasanaeth cyfeillio rhithiol pwrpasol sydd ar gael i unigolion sy'n byw yng Ngwynedd; gwasanaeth dwyieithog AM DDIM i unigolion sy'n cael eu heffeithio gan unigrwydd ac arwahanrwydd, sydd wedi'u hallgáu'n gymdeithasol o'u cymunedau. 

 

Datblygwyd E-Sgwrs gan Eryri Cydweithredol Cyf mewn ymateb i bandemig Covid-19 drwy gyflwyno ffordd newydd o estyn allan a chyfathrebu ag unigolion yr effeithiwyd arnynt."Rydym wedi'n cyffroi i lansio ein gwasanaeth rhithiol ar Ddydd Gŵyl Dewi i gefnogi unigolion sy'n byw yn ein cymunedau lleol", meddai Gwenda Hughes o Eryri Cydweithredol Cyf. "Mae Covid-19 wedi cael effaith enfawr ar fywydau pawb gyda diffyg rhyngweithio cymdeithasol yn effeithio ar ein lles cyffredinol. Mae cymaint o lwyfannau digidol am ddim sy'n hygyrch sy'n ein galluogi i gynnig sgwrs rithiol gyfeillgar yn y Gymraeg neu'r Saesneg."

 

Bydd y tîm yn cynnig cyswllt rheolaidd wythnosol, bob pythefnos, neu fisol yn ôl y gofyn drwy sgwrs rithiol fel y gall yr unigolyn weld y person y mae'n siarad ag ef, gan ddarparu wyneb cyfeillgar y gallant ymddiried ynddo i wneud gwahaniaeth yn ei bywyd.  Cyflwynir E-Sgwrs drwy ddefnyddio llwyfannau ac apiau ar-lein o'u dewis y maent yn teimlo'n gyfforddus i'w defnyddio. Mae'r llwyfannau hyn ar gael yn rhwydd ac yn rhad ac am ddim i'w lawr lwytho i'w dyfeisiau digidol personol.  Mae E-Sgwrs ar gael drwy wahanol lwyfannau cymdeithasol i gynnwys WhatsApp, Skype, Zoom, Microsoft Teams a Facetime.Cynigir y gwasanaeth i unigolion dros 18 oed sy'n byw yng Ngwynedd a fyddai'n elwa o argaeledd sgwrs rithiol gydag wyneb cyfeillgar i leddfu teimladau o unigrwydd ac arwahanrwydd a gwella iechyd meddwl. Yn ogystal, i'r sgwrs gyfeillio rithiol mae gan Eryri Cydweithredol Cyf nifer fach o dabledi sydd ar gael am ddim ar fenthyciad tymor byr i unigolion sydd heb ddyfeisiau digidol. "Croesawn hunangyfeirion gan unigolion, gan eu teulu a’u ffrindiau ar eu rhan ac atgyfeiriadau gan sefydliadau sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngwynedd", meddai Gwenda.

 

Chwilio am wirfoddolwyr

 

Ariannwyd E-Sgwrs gan raglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, Mantell Gwynedd, drwy Gronfa Argyfwng Trydydd Sector ar gyfer Covid-19 a Chymunedau Digidol Cymru. I gefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau, rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ddod i ymuno’r tîm. Felly, os oes gan unrhyw un ychydig oriau sbâr yr wythnos/mis ac os hoffech fod yn rhan o E-Sgwrs i wneud gwahaniaeth ym mywydau unigolion, cysylltwch â ni.