Lansio cystadleuaeth i groniclo 2020 ar fideo

01/12/2020

Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae cystadleuaeth fideo croniclo 2020 wedi cael ei lansio ar gyfer trigolion Gwynedd a thu hwnt i rannu eu stori a phrofiadau personol o’r flwyddyn mewn ffilm fer.

Heb os mae 2020 wedi bod yn flwyddyn ryfeddol ac mae cyfle euraidd felly i geisio croniclo argraffiadau pobl o’r flwyddyn, y dwys a’r diddan. Yr ydym yn chwilio am hanesion pobl sydd wedi pontio’r cenedlaethau rhwng yr ifanc a’r hen a hynny trwy gyfrwng fideo a thechnoleg. Efallai, yn ei ffordd bach ei hun y gallai gwneud fideo hefyd amlygu os nad lleddfu rhywfaint ar unigrwydd pobl a chreu gobaith ynghanol pandemig sydd wedi effeithio arnom i gyd yn ddiwahân.

 

Trefnir y gystadleuaeth gan Hunaniaith, Cymunedau Digidol Cymru, Menter Iaith Bangor, Age Cymru Gwynedd a Môn a  phrosiect Pontio’r Cenedlaethau. 

 

Oes ganddoch chi stori i’w hadrodd am gariad, cyfeillgarwch, y teimlad o hiraeth neu o fethu bod gyda’ch gilydd unwaith eto? Ydych chi’n hunan ynysu neu’n cysgodi? Rydym yn chwilio am eich fideos fydd yn cyfleu eich profiadau chi ac anwyliaid a dycnwch y natur ddynol mewn cyfnodau dyrys.  

 

Dywedodd Dafydd Iwan, Cadeirydd Hunaniaith a Llysgennad Age Cymru Gwynedd a Môn: “Mae’n dda gennym gefnogi’r gystadleuaeth hon, yn enwedig am ei bod yn anelu at bontio rhwng y cenedlaethau, rhywbeth yr ydym ni yn Age Cymru yn awyddus iawn i’w hyrwyddo. Mae unigrwydd yn medru effeithio pobol o bob oed,  ac yn aml iawn mae’r modd i goncro unigrwydd yn gyffredin i bawb, a gallwn ddysgu oddi wrth ein gilydd.

“Rhan bwysig o’r dysgu hwnnw yw cyfarwyddo gyda’r dechnoleg newydd, rhywbeth sy’n medru agor pob math o ddrysau newydd i’r henoed yn ogystal â phawb arall.” 

 

Ychwanegodd Mair Rowlands Cadeirydd Menter Iaith Bangor: “Mae’r cydweithio partneriaethol yma wedi tanlinellu pwysigrwydd oesol cyfathrebu a chymdeithasu a medru siarad a defnyddio ein priod a dewis iaith gydag eraill sef y Gymraeg. Mae eleni wedi amlygu hynny fwy nag erioed ac felly edrychwn ymlaen yn arw at weld amrywiaeth o fideos fydd yn adrodd hanesion teuluoedd Cymreig yn 2020.
“Bydd cyfleoedd i’r cyhoedd hefyd wylio’r fideo buddugol yng Ngwanwyn 2021, felly darpar ffilmwyr, ewch amdani!” 

 

Sut i greu stori ddigidol

 

Fel rhan o’r gystadleuaeth hon, bydd Cymunedau Digidol Cymru yn darparu hyfforddiant arbennig ar Ragfyr 4ydd yn egluro sut i greu straeon digidol syml ar gyfer eich ffôn symudol neu dabled. Dewi Smith, ar ran Cymunedau Digidol Cymru sy’n egluro’n ymhellach: “Mae technoleg ddigidol wedi bod yn achubiaeth wrth helpu pobl i gadw mewn cysylltiad ond hefyd yr un pryd leddfu unigrwydd ac ofn. Ac mae creu straeon digidol yn ffordd wych o ddysgu defnyddio technoleg ond hefyd yn ffordd o hel atgofion gyda phobl mewn oed a phontio’r cenedlaethau. Yr ydym yn edrych ymlaen i weld eich stori chi.” 

 

Dywedodd Mirain Llwyd, Cydlynydd Pontio’r Cenedlaethau sy’n cefnogi’r gystadleuaeth: “Dyma brosiect difyr sydd yn gyfle i aelodau o wahanol genedlaethau edrych yn ôl ar 2020 o’u persbectif nhw. Bydd yn gyfle gwych i ddod â phobl o bob oed at ei gilydd i groniclo mewn fideo am eu profiadau nhw ac yn gyfle i ddysgu am brofiadau rhywun sydd o wahanol oedran.”

 

Hyfforddiant

 

Cynhelir hyfforddiant ar-lein ar greu stori ddigidol ar y 4ydd o Ragfyr gyda sesiwn ar gyfer ffôn/tabled android a sesiwn arall ar gyfer Apple, cofrestrwch yma i fynychu: 

Sesiwn (Apple) 10 tan 11 y bore a sesiwn (Android) am 2 tan 3 y prynhawn:
Dylai ymgeiswyr anfon ceisiadau fideo i neges@menteriaithbangor.cymru cyn 18:00 ar y dyddiad cau.
Dyddiad cychwyn 4/12/20. Dyddiad cau 28/2/21.

 

Er mwyn datblygu sgiliau ffilmio a fideos ymhellach mae gwobr arbennig i’r enillydd sef tabled Fire HD 10.