Lansio Blwyddyn y Môr

11/12/2017

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe roedd Gweinidog Twristiaeth Llywodraeth Cymru, Dafydd Elis-Thomas, yn lansio trydedd blwyddyn thematig Cymru - Blwyddyn y Môr 2018. Y flwyddyn nesaf, bydd cyfle gan Gymru i sicrhau ei lle fel y brif gyrchfan arfordirol ym Mhrydain yn yr 21ain ganrif.

Gan ddilyn llwyddiant Blwyddyn Antur 2016 a Blwyddyn y Chwedlau 2017, yn ystod Blwyddyn y Môr 2018 bydd Croeso Cymru’n parhau i gryfhau syniadau cadarnhaol am Gymru a herio syniadau hen ffasiwn amdani drwy hyrwyddo’n cynnyrch, gweithgareddau, digwyddiadau a’n profiadau ardderchog.

Cafodd y blynyddoedd thematig eu datblygu i wneud yn fwy o’r hyn sydd gennym i’w gynnig i dwristiaid ac i fanteisio ar y prif ddigwyddiadau a gynhaliwyd yn ystod y blynyddoedd hynny.

 

Meddai’r Gweinidog Twristiaeth: “Wrth ganolbwyntio ar antur a chwedlau, mae gennym gyfle rŵan i ddathlu arfordir Cymru ac adeiladu ar gryfderau Cymru fel cyrchfan glan môr. Ac wrth i ni lansio’r ymgyrch yma, mae hefyd yn newyddion gwych fod Cymru wedi cael ei henwi gan y Rough Guides yn y 5ed lle gorau i ymweld yn ystod 2018 – tystiolaeth ein bod yn gwneud ein marc yn y farchnad gystadleuol yma.

 

“Mae Blwyddyn y Môr hefyd yn rhoi cyfle inni ddathlu’n llwybr arfordirol unigryw, 870 milltir o hyd, ein 230 o draethau a’n 50 o ynysoedd, a’r ffaith bod gennym fwy o draethau Baner Las y filltir nag unman arall ym Mhrydain.

 

“Ond bydd Blwyddyn y Môr yn ymwneud â mwy na’n harfordir. Bydd y flwyddyn yn rhoi cyfle inni ganolbwyntio ar lannau môr Cymru gan gynnwys ein llynnoedd, afonydd a theithiau i’r môr, nid y môr unig ac yn ddathliad o’n cymunedau arfordirol a’n diwylliant.  Byddwn yn defnyddio Ffordd Cymru, cynllun newydd fydd yn hyrwydd tri llwybr teithio prydferth ar draws ein tirwedd odidog, fel ffordd o arddangos hanes, arfordir ac atyniadau rhyfeddol Cymru.

 

“Yn arwain at 2018, eleni rydym wedi bod yn cynllunio, datblygu a sefydlu partneriaethau newydd. Mae cynaliadwyedd a'r amgylchedd morol yn uchel ar yr agenda fel y mae diogelwch ar y môr a sicrhau bod pawb yn mwynhau ein harfordir, ond mewn ffordd gyfrifol."

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gyflwyno Cynllun Morol Cenedlaethol cyntaf Cymru (CMCC) gyda y ymrwymiad i llunio ffordd gyd-gysylltiedig a chynaliadwy o gynllunio a rheoli'n harfordiroedd a'n moroedd a fydd yn ein helpu i wireddu'n gweledigaeth o fôr glân, iach, diogel, cynhyrchiol a bioamrywiol.

Yr amcanion sy’n llywio’r ymdrechion wrth ddatblygu Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru oedd y gwnawn ni fwy trwy weithio gyda'n gilydd gyda rhan-ddeiliaid i gadw  a gwarchod ein cymunedau morol, rhyfeddod ein harfordir, moroedd a bywyd gwyllt tra’n datblygu'n heconomi morol.

 

Llysgennad

 

Cyhoeddwyd hefyd y bydd Hannah Mills, enillydd medal aur Olympaidd, yn llysgennad Blwyddyn y Môr 2018.   Dywedodd Hannah: "Dwi mor gyffrous i fod yn rhan o Flwyddyn y Môr.  Wrth dyfu i  fyny yng Nghaerdydd ac archwilio arfordiroedd a moroedd o amgylch Cymru o Ynys Môn i'r Mwmbwls, mae arfordir Cymru wedi cael effaith enfawr ar lunio fy ngyrfa.  Mae gen i lu o  atgofion a phrofiadau i’w trysori am  hwylio yn y fath le godidog.  Mae fy nheulu yn dal i fyw yng Nghaerdydd, ac yma rwy’n ei alw’n ‘adref’.  Pan enillais fedal aur yn Rio, roedd cynhesrwydd y croeso cefais adref  yn anhygoel."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru