Lansio adnodd digidol Cysur mewn Casglu

24/09/2020

Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Ar Ddiwrnod Cenedlaethol Celf mewn Cartrefi Gofal, mae Amgueddfa Cymru yn lansio tudalen we yn llawn adnoddau digidol newydd am y gwrthrychau, yn benodol i’w defnyddio mewn cartrefi neu grwpiau gofal.

Gellir lawrlwytho taflenni gweithgaredd a rhagor o wybodaeth am y gwrthrychau er mwyn sbarduno sgwrs a dwyn i gof atgofion melys i bobl sydd mewn perygl o brofi unigrywdd cymdeithasol.

 

Dros yr haf cynhaliodd Amgueddfa Cymru raglen beilot gyda grwpiau amrywiol yn Nhorfaen, Blaenau Gwent a Chaerdydd, gan ddarparu gweithgareddau themtig a chasglu adborth i lywio’r adnodd. Cafwyd cyfraniad i’r cynnyrch terfynol gan ofalwyr proffesiynol gyda blynyddoedd maith o weithio gyda phobl hŷn, pobl ag anableddau dysgu, a phobl â dementia a’u hanwyliaid.

 

Un gweithgaredd odd yn boblogaidd mewn cartrefi gofal oedd trafod gwyliau a thripiau diwrnod. Sbardunwyd sgyrsiau wrth edrych ar luniau o gyrchfannau gwyliau a gwrthrychau o gasgliadau’r Amgueddfa, ac ar ôl edrych ar wrthrychau wedi’i golchi i’r lan yng Nghartref Nyrsio Pen-y-bont yn Abertyleri fe ganodd y trigolion I Do Want to be Beside the Seaside a mwynhau hufen iâ.

 

Dywedodd Mandy Reed, Cydlynydd y gweithgaredd: “Mae’n wych gweld casgliadau’r Amgueddfa’n cael eu defnyddio i sbarduno trafodaeth ar themâu y gall ein trigolion uniaethu â nhw, ac rwy’n gwybod y bydd nifer yn mwynhau’r gweithgareddau rhyngweithiol.”

Mae’r project yn bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, y Gymdeithas Alzheimer, Innovate Trust a Phartneriaeth Lles, Iechyd a Gofal Gwent Fwyaf.
Cefnogir y rhaglen ddigwyddiadau ac arddangosfeydd Amgueddfa Cymru gan chwaraewyr y People’s Postcode Lottery. 

 

Dywedodd Sharon Ford, Rheolwr Addysg ac arweinydd lles Amgueddfa Cymru: “Gall Amgueddfeydd chwarae rôl allweddol yn gwella ein iechyd meddyliol a chorfforol, trwy ymweld neu raglenni penodol. Yn ein saith amgueddfa rydyn ni’n gweithio gydag ystod o bartneriaid iechyd a lles i ddatblygu gweithgareddau ystyriol ac ysgogol i bobl ag amrywiaeth o anghenion.
“Un esiampl o’n gwaith yw Cysur mewn Casglu. Dros y blynyddoedd diwethaf rydyn ni hefyd wedi datblygu menter Men’s Shed a thaith i bobl â dementia yn Big Pit, teithiau ymwybyddiaeth ofalgar yn Sain Ffagan, ac Arddangosfa Gobaith yn Amgueddfa Wlân Cymru - a’r cyfan ar gyfer cynulleidfaoedd ag anghenion gwahanol. 
“Mae nifer wedi profi unigrwydd cymdeithasol yn ystod pandemig COVID-19, a nod Cysur mewn Casglu yw helpu’r bobl yma a dod i ddeall yn well sut gall casgliadau Amgueddfa Cymru gael eu defnyddio i wella iechyd a lles trigolion cartrefi gofal heddiw, ac i’r dyfodol.”

 

Ffordd unigryw

 

Dywedodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Heléna Herklots CBE: “Mae Cysur mewn Casglu yn ffordd unigryw o gysylltu trigolion cartrefi gofal â chasgliadau Amgueddfa Cymru, ac rwy’n sicr y bydd yr ymgyrch yn tanio nifer o sgyrsiau ac atgofion byw ym mhob cwr o Gymru.
 
“Mae gweithgareddau mewn cartrefi gofal yn hanfodol i helpu gwella safon byw pobl hŷn pan fydd gweithgareddau arferol ddim yn bosib. Byddwn i’n annog cartrefi gofal i ymwneud â’r fenter a defnyddio’r adnoddau ardderchog a ddatblygwyd gan Amgueddfa Cymru.”
Mae casgliad Amgueddfa Cymru i’w weld yma