Lansiad swyddogol ffilm fer yn hybu addysg Gymraeg

08/02/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae ffilm fer newydd sbon yn hybu addysg Gymraeg wedi cael ei lansio’n swyddogol yr wythnos hon mewn digwyddiad ym Mae Caerdydd.

Rhyddhawyd y ffilm cyn y Nadolig ac mae eisoes wedi creu cryn gynnwrf ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Mae’r ffilm, sy’n brosiect ar y cyd rhwng mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg, Ymgyrch TAG a chwmni Orchard ac wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn anelu i gyflwyno profiadau rhieni a disgyblion am addysg Gymraeg. Mae cyfranogwyr y ffilm yn cynnwys rhieni Cylch Meithrin Grangetown a’r Bae, disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr a phennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad.

 

Y prif ysgogiad ar gyfer cynhyrchu’r ffilm oedd agor Ysgol Hamadryad yn 2016, yr ysgol Gymraeg gyntaf i wasanaethu ardaloedd Grangetown a Thre-biwt – dwy o ardaloedd mwyaf aml-ethnig ac amlddiwylliannol Cymru. Roedd sefydlu’r ysgol yn garreg filltir hanesyddol yn natblygiad addysg Gymraeg yng Nghaerdydd ac yn gam pwysig o ran sicrhau bod addysg Gymraeg ar gael yn hwylus i bob cymuned yn y ddinas.

 

Bydd y trefnwyr yn mynd ati i drefnu cyfres o weithdai a sesiynau gwybodaeth yn y gymuned er mwyn hyrwyddo’r ffilm a’i negeseuon craidd.

 

Y Gymraeg yn agor cyfleoedd

 

Meddai Huw Williams ar ran Ymgyrch TAG, “Fel ymgyrchwyr iaith, rydym mor falch inni sicrhau ysgol i’r gymuned amlddiwylliannol hon i adeiladu ar bresenoldeb y Cylch Meithrin. Yn ganolog i’r ymgyrch oedd ein dyhead i weld plant o bob cefndir yn derbyn addysg Gymraeg, ac er bod gwaith eto i’w wneud er mwyn lledaenu’r neges, mae’r ffilm yn dangos unwaith i’r gwaith hwnnw gael ei gyflawni, bod y Gymraeg yn agor cyfleoedd, cysylltu diwylliannau ac yn hyrwyddo goddefgarwch.”

 

Yn ôl Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, “Mae’r iaith Gymraeg yn dreftadaeth ddiwylliannol gyffredin i bawb sy’n dewis byw yng Nghymru. Hyderwn y bydd y ffilm hon yn fodd o ddathlu hynny ac yn ein galluogi i rannu neges gadarnhaol am yr iaith fel erfyn all greu undod a theimlad o berthyn. Mae siwrnai gyffrous o’n blaenau wrth i unigolion a chymunedau newydd gofleidio’r Gymraeg am y tro cyntaf ac mae gwneud addysg Gymraeg yn hygyrch i bob cymuned yn rhan annatod o’r daith honno.”

 

Dywedodd Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru yn y Gogledd a’r ysgrifennydd cysgodol addysg: “Dwi’n falch iawn o fedru cefnogi a chyd-noddi lansiad y ffilm yma. Mae’r Gymraeg yn iaith i bawb yng Nghymru – o’r bryniau gwledig i ganol dinasoedd aml-ethnig. Mae ‘na waith ysbrydoledig yn cael ei wneud i sicrhau fod yr iaith yn rhan naturiol o nifer fawr o gymunedau ac fel rhywun sy’n treulio’i wythnos waith gan amlaf yn Nhre-biwt dwi’n hapus iawn i weld yr iaith yn ffynnu yma cymaint ag y mae hi adre yn Nyffryn Clwyd. Gobeithiaf y bydd y ffilm yn helpu pobl i ddeall fod yr iaith Gymraeg yn perthyn i bawb.”

 

Ychwanegodd Darren Millar AC Ceidwadwyr Cymreig,“Rwy'n hynod falch o fod yn noddi lansiad y ffilm Addysg Gymraeg: Ewch Amdani. Hoffwn ddiolch i RhAG am hwyluso'r digwyddiad hwn, sy'n gam pwysig wrth ymestyn allan a hyrwyddo ein hiaith a’n treftadaeth ddiwylliannol. Dylid canmol RhAG am eu gwaith wrth helpu i alluogi amcanion 2050 a chyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg.”