Ken Skates yn hyderus fod yr diwydiant ymwelwyr yn ffynnu

25/05/2017

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Wrth i Gymru baratoi ar gyfer cyfnod prysur dros Ŵyl Banc y Sulgwyn a llwyfannu Gêm Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA fis nesaf, mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn hyderus fod yr economi ymwelwyr yn ffynnu yng Nghymru.  

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi: “Mae’r diwydiant twristiaeth ledled Cymru mewn sefyllfa bositif iawn.  Ac mae hyn yn rhagor o newyddion da am berfformiad ein marchnadoedd rhyngwladol.  Rydym yn cydnabod yn llawn pa mor gystadleuol yw’r farchnad a’r heriau sy’n wynebu’r diwydiant.  Ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol – yn enwedig o ystyried canlyniadau Refferendwm yr UE – yw gwneud mwy eto i adeiladu ar yr ymdeimlad hwn o hyder a momentwm i sicrhau ein bod yn rhyngwladol ein hagwedd.”

 

Mae ffigurau Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer teithio o dramor i Gymru yn 2016, yn dangos bod cynnydd yn y teithiau i Gymru bron 11% o gymharu â 2015, tra bod cynnydd o dros 8% ar y gwariant ar y teithiau i Gymru.  Nifer yr ymweliadau rhyngwladol i Gymru yn 2016 oedd 1.074 miliwn, a’r gwariant cysylltiedig oedd £444 miliwn.

 

Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet  yn ddiweddar bod y blynyddoedd â themâu yn parhau gyda ‘Blwyddyn Darganfod’ newydd yn 2019 fydd yn adeiladu ar y y dair thema o antur, diwylliant a’r awyr agored.  

 

Darlun cyffredinol yn dangos cynnydd sylweddol

 

Aeth Ysgrifennydd yr Economi yn ei flaen i ddweud: “Er bod y rhan fwyaf o’n dangosyddion perfformiad yn dda ac er ein bod yn cael adborth cadarnhaol oddi wrth y diwydiant, mae’r ffigurau ar lefel Prydain yn dangos bod gostyngiad yn y niferoedd a fu’n aros dros nos yng Nghymru yn 2016 o gymharu â’r flwyddyn orau erioed yn 2015, a hynny yn unol â’r gostyngiadau ar gyfer Prydain drwyddi draw. Er hynny, mae’r darlun cyffredinol ar gyfer Cymru gan ystyried ymweliadau dydd gan dwristiaid, ymwelwyr rhyngwladol ac ymweliadau dros nos gan bobl o Brydain ‒ yn awgrymu y bydd Cymru yn gweld cynnydd sylweddol mewn twristiaeth yn gyffredinol o gymharu â 2015. Roedd cyfanswm yr ymweliadau ar draws pob un o’r tri chategori 16% yn uwch yn ystod y naw mis cyntaf ‒ sy’n adeiladu ar y ddwy flynedd flaenorol, a oedd ill dwy’n torri pob record."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru