Hybu Cig Cymru yn pryderu am gytundeb masnach rhwng Prydain a Seland Newydd

Yn dilyn y cyhoeddiad fod cytundeb masnach amlinellol wedi cael ei gytuno rhwng Prydain a Seland Newydd, mae Hybu Cig Cymru wedi mynegi pryder ynghylch yr angen i sicrhau chwarae teg i ffermwyr ac argaeledd cig oen ac eidion cynaliadwy i ddefnyddwyr.

Disgwylir i'r cytundeb masnach gynyddu mynediad ar unwaith i farchnad y DU ar gyfer cig eidion Seland Newydd, a hefyd gael gwared ar yr holl gyfyngiadau ar fewnforion cig o fewn 15 mlynedd.

 

Bydd mewnforion cig eidion di-doll yn cynyddu ar unwaith o 454 tunnell i 12,000 tunnell, cyn codi i 60,000 tunnell dros 15 mlynedd. Mae gan Seland Newydd yr hawl eisoes i allforio 114,000 tunnell o gig oen i'r DU heb dariff. Bydd y fargen yn rhoi lwfans ychwanegol cyn dileu cyfyngiadau yn llwyr yn 2036.

 

Dywedodd Prif Weithredwr HCC, Gwyn Howells, “Yn ôl y disgwyl, mae’r cytundeb masnach amlinellol hael ag Awstralia wedi gosod cynsail i wledydd eraill fynnu mynediad dirwystr tebyg i farchnad Prydain.
“O ran cig oen, er bod y cyfaint o fewnforion cig oen o Seland Newydd yn y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn is na’u cwota a ganiateir, mae cyflenwad diderfyn o Seland Newydd yn y dyfodol yn fygythiad posib os bydd unrhyw darfu ar eu marchnadoedd allforio eraill yn Asia ac America. O ran cig eidion, bydd y fargen hon yn golygu cynnydd ar unwaith mewn cystadleuaeth fyd-eang ar gyfer cynhyrchwyr domestig.

 

Creu marchnad annheg


Ychwanegodd Gwyn Howells, “Nid yw Cymru yn ofni masnach - rydym yn cynhyrchu cig coch o ansawdd uchel a all gystadlu ag unrhyw rai yn y byd. Ond mae Cytundebau Masnach Rydd mor hael yn bygwth creu marchnad annheg.
“Nid yw mewnforion cynyddol o ochr arall y byd yn gwneud unrhyw synnwyr o ran ôl troed amgylcheddol ein bwyd. Yn aml nid yw cig a gynhyrchir yn hemisffer y de yn cael ei gynhyrchu i'r un safonau o ran lles anifeiliaid, ac mae ganddo safonau olrhain is na Chig Oen ac Eidion Cymru.

 

“Mae cig coch Cymru ymhlith y cynnyrch cig mwyaf cynaliadwy yn y byd. Mae prynu Cig Eidion Cymru a Chig Oen Cymru yn golygu cefnogi ffermio cynaliadwy sy'n arwain y byd ac mae o fudd i gymunedau gwledig, ffermwyr a defnyddwyr Prydain. Rydyn ni eisiau annog mwy o bobl i fwyta cig coch sy'n cael ei gynhyrchu yn y modd yma.”