Gŵyl Tafwyl yn dychwelyd yn 2016

06/01/2016

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae trefnwyr Gŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd wedi cadarnhau eu bod wedi sicrhau cyllid digonol i gynnal y digwyddiad yng Nghastell Caerdydd ar yr 2il a'r 3ydd o Orffennaf eleni.

 

Dywedodd Prif Weithredwr Menter Caerdydd, Sian Lewis, ei bod wrth ei bodd nawr bod y gyllideb wedi cael ei gadarnhau, "Mae hyn yn newyddion gwych i'r celfyddydau, diwylliant ac yn bwysicaf oll yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd. Gallwn gryfhau'r partneriaethau creadigol presennol gyda sefydliadau ac unigolion gan hefyd datblygu rhai newydd yng Nghaerdydd a thu hwnt."

 

I gydfynd gyda’r cyhoeddiad hwn, fe ddywedodd Tafwyl eu bod yn gallu cynnig  datblygiadau cyffrous newydd ar gyfer eleni. 

 

Fe ategodd Arweinydd Cyngor Caerdydd, Phil Bale bwysigrwydd Tafwyl i’r brifddinas, "Mae Tafwyl yn hynod o bwysig ac yn ddigwyddiad cynhwysol sy'n amlygu diwylliant Cymraeg y ddinas i drigolion ac ymwelwyr, ac yn dathlu dwyieithrwydd Caerdydd. Mae'r ŵyl bellach yn rhan graidd o galendr digwyddiadau'r ddinas."

 

Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn parhau i gefnogi Tafwyl fel un o'r prif gyllidwyr; gan gyfrannu tuag at holl elfennau artistig yr ŵyl, gan gynnwys rhaglennu 40 band dros dri llwyfan, a nifer fawr o sesiynau celf, cerddoriaeth, syrcas a chomedi ar gyfer pob oedran.

 

Ardal pobl ifanc

 

Datblygiad newydd cyffrous ar gyfer Tafwyl 2016 bydd ardal arbennig ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau wedi ei ariannu gan y Loteri, Arian i Bawb, bydd y digwyddiad yn datblygu ardal yn llawn sesiynau ffasiwn, graffiti, cerddoriaeth, syrcas a chelf, i gyd mewn yurt hardd.

 

Fe gyhoeddwydd hefyd y bydd llu o weithdai celf yn cael eu cynnal gan Menter Caerdydd mewn Ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf dros hanner tymor Sulgwyn. Bydd Re-Create yn cychwyn prosiect celf a fydd wedyn yn cael ei arddangos yn Tafwyl. Bydd hyn yn gyfle gwych i ennyn diddordeb plant yn y celfyddydau, gan hefyd annog ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol drwy ethos Re-Create.

 

Clwb Ifor

 

Mae Clwb Ifor Bach wedi arwyddo cytundeb nawdd 3 blynedd newydd gyda Tafwyl i noddi'r Babell Acwstig, a noddwr newydd sbon ar gyfer 2016 yw'r Feithrinfa Jiráff Gwyrdd a fydd yn rhedeg y Cwtsh Babis.

 

Dros yr wythnosau nesaf bydd y gwaith o archebu strwythurau a threfnu amserlen lawn o ddigwyddiadau cyffrous yn cadw tîm Menter Caerdydd yn brysur. Mae'r tîm yn anelu i gyhoeddi'r lein yp cerddorol ym mis Mawrth, cadwch lygad ar Twitter a Facebook yn ogystal â'r wefan ar gyfer yr holl gyhoeddiadau cyffrous.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru