Gŵyl Fwyd 'Môr i’r Tir' yn dychwelyd i Aberystwyth

08/08/2016

Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Fe fyddd Gŵyl Fwyd 'Môr i’r Tir' yn dychwelyd i Aberystwyth ddydd Sadwrn yma.

Dechreuodd fel gŵyl fach yn 2011 yn denu 1,500 o ymwelwyr i bromenâd Aberystwyth, ond erbyn hyn mae wedi tyfu i fod yn ddigwyddiad bwyd mawr gydag amrywiaeth helaeth o fwyd lleol, arddangosfeydd ac arddangosiadau a gweithgareddau i'r teulu - mae digon i'w weld a'i wneud.  Eleni bydd Charlie Thompson, pen-cogydd Gwesty'r Belle Vue yn coginio rhai o'u seigiau SY23 enwog gan ddefnyddio'r gorau o'r cynnyrch safon fyd-eang a gynhyrchir ac a dyfir ar ein stepen drws ac sy'n cael eu dal yn y bae.

 

Yn wir, mae arfordir Ceredigion yn frith o dywod euraidd, traethau arobryn, clogwyni, cildraethau ac ogofâu, porthladdoedd a harbwrs bach a hanes morwrol difyr.  Mae Bae Ceredigion yn cynnwys dwy Ardal Gadwraeth Arbennig ac mae gwaith yn mynd rhagddo i warchod rhywogaethau a chynefinoedd morol pwysig. Gallwch fwynhau'r llochesau bywyd gwyllt hyn ar daith gwylio bywyd gwyllt mewn cwch.

 

Mae trefi a phorthladdoedd bach yng Ngheredigion fel Aberteifi, Ceinewydd ac Aberaeron yn llawn o straeon y môr.  Heddiw cychod pysgota neu hamdden sydd i'w gweld yn yr harbwr gan fwyaf ond ganrifoedd yn gynharach roedd yr harbwr yn allweddol i'r economi leol.  Yn y flwyddyn 1900 roedd 213 o longau wedi'u cofrestru o hyd yn harbwr Aberystwyth ac yn cyflogi rhyw 900 o forwyr a bechgyn.  Arferai llongau o Aberystwyth deithio ar y moroedd mawr i bob cwr o'r byd ac ar hyd arfordir Cymru a Chernyw i brynu a gwerthu tun a chalch. Heddiw mae Aberystwyth yn cynnal nifer o ddigwyddiadau, ond dyw'r un ohonynt yn fwy addas na'r ŵyl flynyddol Gŵyl Fwyd Môr i'r Tir sy'n dathlu bwyd môr, cynnyrch a'r diwydiant pysgota lleol.

 

Daeth y syniad o gynnal yr Ŵyl Môr i'r Tir gyntaf yn dilyn yr angen i godi ymwybyddiaeth o'r diwydiant pysgota ym Mae Ceredigion lle mae digonedd o bysgod a physgod cregyn cynaliadwy ar gael.  Pedwar sefydliad, sef Pysgotwyr Môr Aberystwyth, Cymdeithas Pysgotwyr Bae Ceredigion, Cymunedau yn Gyntaf a Chanolfan Bwyd Cymru oedd wedi cychwyn a llunio'r hyn sydd bellach yn ddigwyddiad blynyddol llwyddiannus a phoblogaidd iawn.

 

Addysgu’r cyhoedd

 

Eleni bydd Cymdeithas Pysgotwyr Bae Ceredigion wrth law i addysgu'r cyhoedd am bysgota cynaliadwy yng Ngorllewin Cymru a'r angen i ddiogelu dyfodol pysgodfa iach.  Dywedodd Huw Evans o'r Gymdeithas: "Mae Gŵyl Fwyd Môr i'r Tir yn gyfle gwych i arddangos y gorau o'r adnoddau naturiol sy'n dod allan o ddyfroedd glân Bae Ceredigion.  Bydd pysgota cynaliadwy yn sicrhau y bydd pysgod prydferth i'w dal yma ym Mae Ceredigion i genedlaethau'r dyfodol eu mwynhau."

 

Bydd sefydliadau eraill fel yr RNLI, Cyfeillion Traeth Aberystwyth, Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) ac Ambiwlans Sant Ioan (a mwy) yn bresennol hefyd ar y promenâd.

Felly beth am fynd i Aberystwyth i flasu cynnyrch lleol yn y farchnad ffermwyr, gwylio arddangosiadau coginio, gwibgertio, dysgu am ddiwydiant pysgota'r ardal a hyd yn oed rhoi cynnig ar bysgota!

 

Mae'r Ŵyl Fwyd Môr i'r Tir eleni wedi'i chefnogi gan Gyngor Tref Aberystwyth a’i hwyluso gan Gyngor Sir Ceredigion trwy Raglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop dros Ddatblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru