Gwobr genedlaethol arall i Sgilaiith

10/07/2014

Categori: Iaith, Newyddion

Gwobr i Sgilaiith

Mae Sgiliaith yn falch iawn o gyhoeddi ennill gwobr am adnodd digidol mewn gwobrau cenedlaethol Llywodraeth Cymru. Gwobr Cynnwys Digidol Gwreiddiol mewn Addysg Bellach yw teitl y wobr, ac fe’i cyflwynwyd mewn seremoni wobrwyo yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd ddydd Mercher y 9fed o Orffennaf. Roedd Digwyddiad a Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol 2014 yn rhedeg am yr ail dro eleni, gydag wyth o wobrau amrywiol am ddefnydd arloesol o dechnoleg ddigidol mewn addysg.

 

Ym mis Medi 2013 gofynnodd Hunaniaith (Menter Iaith, Cyngor Gwynedd) i Sgiliaith (sy’n adran o fewn Grŵp Llandrillo Menai) greu adnodd i’w gyflwyno i bobl ifainc fyddai’n codi eu hymwybyddiaeth o werth y Gymraeg fel sgil ar gyfer cyflogaeth. Penodwyd Awen Schiavone i arwain ar y prosiect cyffrous hwn, ac mi fuodd hi’n ffilmio un cyflogwr ar bymtheg yng Ngwynedd yn trafod dwyieithrwydd a’r gweithle.

 

“Yn dilyn ffilmio’r holl gyflogwyr hyn, mi wnes i greu cwisiau i gyd-fynd â’r clipiau fideo hyn, er mwyn profi dealltwriaeth yr unigolion o’r clipiau, a hefyd er mwyn iddyn nhw gael mynegi barn ar ddwyieithrwydd a’r Gymraeg.” Mae’r clipiau a’r cwisiau wedi’u gosod ar system ar-lein Moodle 2 ac mae gofyn i bob un sy’n gwneud y pecyn, o’r enw Dwy Iaith ar Waith, gwblhau holiadur ar ddechrau a diwedd y pecyn – “mae’r holiaduron hyn yn mesur agwedd yr unigolyn at y Gymraeg a dwyieithrwydd a’u cyswllt â chyflogadwyedd ac mae modd i ni wedyn fesur ydy’r agwedd wedi newid trwy ddilyn gweithgareddau’r pecyn.” Mae’r adnodd ar-lein hwn yn un hygyrch a rhyngweithiol, ac mae modd i’r unigolion sy’n gwneud y pecyn ddewis maes cyflogadwyedd sy’n addas i’w diddordebau nhw. “Yr hyn sy’n wych hefyd,’ meddai Awen, ‘ ydy bod modd i ni rannu’r pecyn hwn gydag ysgolion a cholegau eraill er mwyn iddyn nhw gael mynediad at yr adnodd gwreiddiol yma.”

 

Nigel Owens oedd yn arwain y digwyddiad hwn, ac roedd y diwrnod yn cynnwys cyflwyniadau gan Huw Lewis AC ac arloeswyr maes dysgu digidol, yn ogystal â sgyrsiau, gweithdai, a’r seremoni wobrwyo. “Roedd hi’n braf bod ymysg eraill sy’n frwdfrydig dros ddatblygu deunyddiau digidol, a chael y cyfle i rannu syniadau a chynllunio i’r dyfodol,” meddai Awen, “y dasg nesaf fydd meddwl am rywbeth newydd a chyffrous ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf!”

 

Mae’r holl glipiau fideo i’w gweld ar sianel youtube Sgiliaith: https://www.youtube.com/sgiliaith ac os hoffech wybod mwy, gallwch gysylltu gyda Sgiliaith trwy e-bost: sgiliaith@gllm.ac.uk, ffôn:01758 704613, neu’r cyfryngau cymdeithasol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net