Gwenda Owen o Ruthun yw enillydd Tlws John a Ceridwen Hughes

Caiff Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled ei rhoi gan Dewi a Gerallt Hughes, er cof am eu rhieni John a Ceridwen Hughes oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid. Bydd yn cael ei chyflwyno mewn seremoni arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed ar Faes y Sioe, Llanelwedd ddiwedd mis Mai.

Gwenda Owen o Rhuthun, Sir Ddinbych gafodd wybod dros y penwythnos diwetha ei bod wedi ennill Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled eleni. 

 

Gwobr sydd yn cael ei rhoi yn flynyddol i gydnabod cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

 

afodd wybod ei bod wedi ennill y wobr wedi i griw teledu droi i fyny i’w gweld yn Eisteddfod Rhanbarth Dinbych yn Ocsiwn Amaethyddol Rhuthun ar ddydd Sadwrn 17eg o Fawrth.

 

Cyn-athrawes a phennaeth ysgol yw Gwenda, sy’n fam i dri o fechgyn, ac sydd yn derbyn clod am ysbrydoli cannoedd o blant a phobl ifanc gogledd Cymru. Yn ystod yr 80au a 90au, tra’n athrawes yn Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhuthun bu’n hyfforddi unigolion ac yn sgriptio a llwyfannu caneuon actol, cyflwyniadau dramatig a phartion llefaru llwyddiannus gan helpu’r ysgol i gipio nifer sylweddol o wobrau mewn Eisteddfodau.

 

Wedi ei phenodi yn Bennaeth Ysgol Llandrillo, ger Corwen parhaodd yr ymroddiad, gan arwain yr ysgol i lwyddiannau lu mewn Eisteddfodau cylch a sir. Bu hefyd yn feirniad llefaru mewn sawl Eisteddfod gylch a sir, ac yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint 2016. Am nifer o flynyddoedd hi oedd trefnydd/ysgrifennydd Pwyllgor Cylch Edeyrnion, a bu’n cefnogi ysgolion a chymunedau ar hyd a lled Sir Ddinbych wrth greu sgriptiau ffraeth a chyfoethog ar gyfer ymgomau hynod lwyddiannus.

 

Ysbrydoli

 

Dywedodd ei mab Dyfan Phillips, a enwebodd ei fam ar gyfer y wobr “Fel rhiant, fe ysbrydolodd mam tri o feibion i ddilyn ei esiampl i fod yn athrawon brwdfrydig tuag at addysg plant, tuag at yr Urdd a thuag at dyfodol addysg cyfrwng Cymraeg. Mawr yw ein dyled iddi.”

 

Dywedodd Sian Lewis, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, “Cyfle yw Gwobr John a Ceridwen Hughes i roi cydnabyddiaeth a diolch i unigolyn sydd wedi rhoi o’u hamser i gefnogi ieuenctid Cymru, drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r Urdd fel sefydliad yn gweld y gwaith ardderchog a’r ymroddiad sydd yn digwydd gan fyddin o unigolion led-led Cymru o ddydd i dydd ac o wythnos i wythnos. Hoffwn ddiolch o waelod calon i Gwenda am ei holl waith caled dros y blynyddoedd yn cefnogi ieuenctid ardal Sir Ddinbych a’r cylch ehangach i wireddu eu breuddwydion, llongyfarchiadau calonog ar ran holl aelodau’r Urdd!.”