Gweinidog yr Amgylchedd yn mynychu cynhadledd ym Marrakesh

11/11/2016

Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig Lesley Griffiths yn cychwyn am Marrakesh gyda neges gref o Gymru ei bod eisiau gweld gweithredu ar newid hinsawdd.

Yr wythnos ddiwethaf pleidleisiodd Aelodau’r Cynulliad yn unfrydol i gefnogi cytundeb hinsawdd Paris, sy’n rhwymo’n gyfreithiol pob llywodraeth sydd wedi ei arwyddo i gadw cynhesu byd eang i ddim mwy na 2C yn uwch na’r lefelau cyn-ddiwydiannol. Daeth y cytundeb i rym ddydd Gwener 4 Tachwedd 2016.  

 

Cyn iddi adael aeth sefydliadau o’r Glymblaid Gymreig Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru i gwrdd ag Ysgrifennydd y Cabinet i bwysleisio pwysigrwydd sicrhau bod cytundeb Paris yn cael ei weithredu.

 

Yn ôl Ysgrifennydd y Cabinet mae’n rhaid i ni fanteisio ar y cyfle hwn i newid yr agenda pan mae’n dod at newid hinsawdd. Meddai Lesley Griffiths AC: “Rwy’n edrych ymlaen at gynrychioli Cymru yn COP22 ac fe fyddai’n ei gwneud yn gwbl glir bod Llywodraeth Cymru, Aelodau’r Cynulliad a phobl Cymru oll am weld gweithredu cryf ar newid hinsawdd,”.

“Mae’r gynhadledd yn rhoi cyfle i lywodraethau drafod sut y gallwn roi cytundeb Paris ar waith a hynny yn y ffordd orau bosib, er mwyn cyflawni ei amcanion. Mae’n rhaid i ni fanteisio ar y cyfle hwn er mwyn gwarchod Cymru a’r byd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

 

Yr hydref hwn mae pobl ledled Cymru wedi bod yn cwrdd â’u Haelodau Cynulliad yn eu cymunedau er mwyn trafod yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw, a allai gael eu colli oherwydd newid hinsawdd, ac i ofyn iddynt godi llais ar fynd i’r afael â newid hinsawdd. Mae cyfanswm o 18 lobi wedi digwydd ledled Cymru, gyda chefnogaeth Clymblaid Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru.

 

Dangos cefnogaeth

 

Dywedodd Haf Elgar, Cadeirydd y glymblaid, “Yn dilyn digwyddiadau ‘Codi Llais’ ledled Cymru rydym yn falch iawn bod Cynulliad Cymru wedi dangos cefnogaeth drawsbleidiol i gytundeb Paris, a bod Ysgrifennydd y Cabinet nawr yn mynd a’r neges gref yma o Gymru, yn galw am weithredu ar newid hinsawdd i’r gynhadledd yn Marrakesh."

 

Ychwanegodd, “Yr hyn sydd ei angen nesaf yw cynllun gweithredu gan Lywodraeth Cymru sy’n dangos yn glir sut maen nhw am gwrdd â’u targed o leihau allyriadau 40% erbyn 2020 ac adeiladu economi garbon-isel.