Gwahoddiad i roi sylwadau ar Gynllun Datblygu Lleol Penfro

06/04/2018

Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae aelodau o’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i roi sylwadau ar y Cynllun newydd sy’n amlinellu sut y dylid defnyddio tir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn y dyfodol.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cyhoeddi ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) wedi’i Adneuo sydd hefyd yn nodi’r polisïau cynllunio a fydd yn llywio datblygiadau yn y Parc.

 

Mae’r ddogfen yn cynnwys mapiau manwl hefyd sy’n dangos pa effaith fydd ar wahanol ardaloedd o’r Parc Cenedlaethol.

 

Dywedodd Martina Dunne, Pennaeth Cyfeiriad y Parc yr Awdurdod: “Mae’r cynllun wedi’i adneuo yn cynnwys polisïau i lywio’r gwaith o benderfynu lle y dylai datblygiadau ddigwydd yn y Parc Cenedlaethol neu lle na ddylent ddigwydd tan 2031.

 

“Caiff lleiniau o dir eu dyrannu ar gyfer tai, yn cynnwys tai fforddiadwy. Mae’r Cynllun Datblygu Lleol hefyd yn rhoi sylw i ardaloedd ddylai gael eu diogelu rhag cael eu datblygu, fel mannau agored, cefn gwlad a glan y môr. Mae hefyd yn cynnwys polisïau i gefnogi datblygiadau o ran busnes a’r gymuned.

 

“Yr ymgynghoriad hwn yw’r cyfle olaf i bobl roi sylwadau ar y cynllun cyn iddo gael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru er mwyn iddi ei harchwilio. Disgwylir i hyn ddigwydd erbyn diwedd 2018”.

 

Anfon sylwadau

 

Gallwch roi gwybod i Awdurdod y parc beth yw eich sylwadau drwy anfon e-bost i devplans@pembrokeshirecoast.org.uk neu drwy ysgrifennu atom yn: Ymgynghoriad ar y CDLl, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY.

 

Mae ffurflen sylwadau ar gael ar wefan yr Awdurdod. Mae copïau caled o’r ddogfen ar gael i’w gweld ym mhencadlys Awdurdod y Parc yn y cyfeiriad uchod.