Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4349 cofnodion | Tudalen 385 o 435

Y Wladwriaeth Islamaidd: Yr effaith a...

13/11/2014
Categori: Newyddion

Y Wladwriaeth Islamaidd: Yr effaith ar Gymry


Milwyr IS yn gyrru cerbydau arfog drwy ddinas Raqqa yn Syria.

Mae rhaglen materion cyfoes Radio Cymru yr wythnos yma yn clywed sut mae'r ffaith fod hyd at 500 o bobol o Brydain wedi teithio i Syria er mwyn ymladd fel jihadwyr yn effeithio ar fywydau Mwslemiaid yng Nghymru.
 
Gydag adroddiadau am fudiadau eithafol fel Y Wladwriaeth Islamaidd (IS) yn herwgipio a thorri pennau gwystlon, mae rhai Mwslemiaid yn ofni bod pobol yn y gymuned ehangach yn credu mai eithafwyr ydynt hwythau hefyd.
 
Fe ddaeth y Wladwriaeth Islamaidd i'r amlwg yng Nghymru yn gynharach eleni ar ôl i dri o ddynion ifanc o Gaerdydd deithio i Syria i ymladd gyda nhw fel jihadwyr, a hynny heb yn wybod i'w rheini.
 
Mae Sian Messmah, gwraig Fwslemaidd sydd yn f ...

darllenwch mwy

Dŵr Cymru: Cyflwyno tariff newydd

13/11/2014
Categori: Newyddion

Dŵr Cymru: Cyflwyno tariff newydd


Dywed Dŵr Cymru y bydd dros 100,000 o gwsmeriaid ar eu hennill

Mae Dŵr Cwmni wedi lansio tariff newydd maen nhw'n dweud fydd o fudd i dros 100,000 o'u cwsmeriaid mwyaf difreintiedig.
 
Bydd y tariff newydd yn dod i rym yn Ebrill 2015.
 
Cafodd y cynllun ei lansio ar yr un diwrnod â chyhoeddi canlyniadau Dŵr Cymru am y chwe mis diwethaf.
 
Yn ôl y cwmni, bydd yn tariff newydd yn arbed tua £250 y flwyddyn ar gyfartaledd.
 
Fe fydd manylion am sut i wneud cais am y tariff newydd yn cael eu cyhoeddi yn gynnar yn y 2015.
 
Dywed y cwmni eu bod yn amcangyfrif bod tua 160,000 o gwmsriaid yn ei chael hi'n anodd talu biliau dŵr gan ei fod yn cyfateb i dros 5% o'u hincwm teuluol.
 
Mae Dŵr Cymru yn cyfle ...

darllenwch mwy

Caerdydd a Bryste i gyd-weithio er bu...

13/11/2014
Categori: Newyddion

Mae BBC Cymru ar ddeall fod Cyngor Dinas Caerdydd mewn trafodaethau cynnar gyda Maer Bryste i siarad am gyd-weithio'n agosach i farchnata eu hardaloedd.
 
Mae'n debyg mai'r gobaith fydd i'r ddwy ddinas weithio ar y cyd ar bethau fel prosiectau ynni a chludiant adnewyddadwy.
 
Mae arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale, yn dweud eu bod yn rhaid iddynt gydnabod bod y ddwy ardal yn cystadlu am fuddsoddiad gyda rhanbarthau dinasoedd mawr yn Lloegr ac yn arbennig gogledd Lloegr lle mae dinasoedd yn gweithio gyda'i gilydd.
 
Ychwanegodd: "os nad yw Caerdydd yn gweithio gyda chanolfan fawr fel Bryste, bydd Caerdydd ar ei hôl hi yn economaidd, ond gyda'i g ...

darllenwch mwy

Troseddu ar gynnydd yng Nghymru?

13/11/2014
Categori: Newyddion

Troseddu ar gynnydd yng Nghymru?


Mae'r arolwg yn dangos fod cynnydd wedi bod yn nifer yr achosion o droseddau treisgar difrifol

Mae trosedd yng Nghymru wedi cynyddu 17% dros y pedair blynedd diwethaf, yn ôl ffigyrau swyddogol a welwyd gan BBC Cymru.
 
Mae arolwg ar droseddu ar gyfer Cymru a Lloegr wedi gostwng yn gyffredinol dros y blynyddoedd diwethaf, ond mae'n ymddangos fod y ffigyrau ar gyfer Cymru yn unig yn groes i hyn.
 
Mae'r arolwg yn adrodd fod 469,000 o ddigwyddiadau yng Nghymru, o'i gymharu â 401,000 yn 2011.
 
Mae'r rhan fwyaf o'r cynnydd yng Nghymru wedi digwydd yn y flwyddyn ddiwethaf ac mae cynnydd mawr wedi bod yn nifer yr achosion o droseddau treisgar difrifol.
 
Mae'r arolwg troseddu ar gyfer Cymru a Lloegr yn arolwg o gartrefi a gynhaliwyd gan y Swyddfa Ysta ...

darllenwch mwy

Cronfa £3m i greu swyddi yn Sir Benfro

12/11/2014
Categori: Newyddion

Cronfa £3m i greu swyddi yn Sir Benfro


Dim ond gwaith i 60 fydd yna ar ôl i'r burfa gau

Bydd cronfa o £3m ar gael i geisio amddiffyn a chreu swyddi yn Sir Benfro yn sgil colli 340 o swyddi ym mhurfa Murco.
 
"Fe fyddaf yn agor cylch arbennig o Gronfa Twf Economaidd Cymru fydd yn cefnogi busnesau wrth iddyn nhw greu a diogelu swyddi yn y sir," meddai'r Gweinidog Economi, Edwina Hart.
 
"Ac fe fydd y gronfa £3m yn ogystal â chylch newydd o £500,000 o Gronfa Twf Busnesau Bychain a Chanolig ..."
 
Yr wythnos ddiwethaf roedd cyhoeddiad na fyddai'r safle yn Aberdaugleddau yn cael ei werthu i gwmni Klesch.
 
A40
 
Mae hyn yn golygu taw dim ond 60 o'r gweithlu o 400 fydd yn parhau i gael eu cyflogi gan Murco wrth i'r burfa gael ...

darllenwch mwy

Canolfannau cyswllt 'mewn perygl o gau'

12/11/2014
Categori: Newyddion

Canolfannau cyswllt 'mewn perygl o gau'


Mae canolfannau cyswllt yn bodoli er mwyn cynnal perthynas rhwng plant a'u rhieni wedi i briodas chw

Yn ôl rhai sy'n gweithio yn y maes, mae canolfannau cyswllt, sy'n sicrhau bod rhieni yn cadw mewn cyswllt â'u plant wedi i briodas neu berthynas chwalu, mewn perygl o gau.
 
Yn ddiweddar, mae newidiadau i'r system cymorth cyfreithiol wedi effeithio ar y nifer sy'n cael eu cyfeirio i'r canolfannau.
 
Os yw nifer y rhai sy'n defnyddio'r canolfannau'n dal i ostwng, mae Cymdeithas Brydeinig Canolfannau Cyswllt Plant wedi rhybuddio na fyddan nhw'n gynaliadwy.
 
Dywedodd y Gweinidog Cyfiawnder Simon Hughes fod gwasanaeth y canolfannau'n werthfawr.
 
Diogelwch
 
Mae canolfan gyswllt yn lle niwtral a diogel ble gall plentyn gyfarfod â'i dad neu ei ...

darllenwch mwy

Rhybudd y bydd llai o lyfrau Cymraeg ...

12/11/2014
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Rhybudd y bydd llai o lyfrau Cymraeg oherwydd toriadau


Rhybudd y bydd llai o lyfrau Cymraeg oherwydd toriadau

Mae yna "berygl" y bydd llai o lyfrau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi yn ystod y blynyddoedd nesa' yn ôl Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, ac mi allai gwerthiant ddioddef hefyd.
 
Roedd Elwyn Jones yn siarad â Newyddion Naw, sydd wedi bod yn ymchwilio i effaith toriadau o £400,000 dros ddwy flynedd yng nghyllideb y Cyngor, gan Lywodraeth Cymru.
 
Mae Llywodraeth Cymru'n dweud: "Oherwydd toriadau yn y gyllideb gan Lywodraeth Prydain, rydym ni wedi gorfod gwneud penderfyniadau ariannu anodd.
 
"Er gwaethaf y sialensiau ariannol mae Cyngor Llyfrau Cymru nawr yn ei wynebu, rydym ni'n hyderus y bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn parhau i gefnogi'r diwydiant cyhoed ...

darllenwch mwy

IPCC i ymchwilio Heddlu Gogledd Cymru

12/11/2014
Categori: Newyddion

IPCC i ymchwilio Heddlu Gogledd Cymru


Cafodd Gareth Williams ei garcharu am bum mlynedd o ganlyniad i wybodaeth ddaeth i law Heddlu De Cym

Bydd Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yn cynnal ymchwiliad i Heddlu Gogledd Cymru ynglŷn â honiadau i'r llu fethu ag ymateb yn briodol i wybodaeth ddaeth i law yn ymwneud â delweddau anweddus o blant.
 
Cyhoeddodd y Comisiwn eu bod hefyd yn ymchwilio i honiadau tebyg i heddluoedd Gogledd Sir Efrog ac Essex.
 
Roedd y tri llu wedi gofyn i'r Comisiwn gynnal ymchwiliad i'r honiadau.
 
Dywedodd Sarah Green, dirprwy gadeirydd y Comisiwn, bod penderfyniad wedi ei wneud i gynnal ymchwiliad annibynnol ar ôl ystyriaeth fanwl o'r manylion.
 
Bydd y Comisiwn yn ystyried sut wnaeth y lluoedd dan sylw ddelio gyda gwybodaeth a gafodd ei roi iddyn nhw gan ...

darllenwch mwy

Radio Beca: Gohirio darlledu tan Medi...

12/11/2014
Categori: Newyddion

Mae gorsaf radio gymunedol yng ngorllewin Cymru yn bwriadu dechrau darlledu ym mis Medi 2015, dros flwyddyn yn hwyrach na'r disgwyl.
 
Cafodd Radio Beca drwydded ddarlledu gan y rheoleiddiwr Ofcom yn 2012, gyda'r bwriad y byddai'r orsaf yn dechrau darlledu ym mis Ebrill 2014.
 
Mae Ofcom eisoes wedi cytuno i roi dau estyniad i Radio Beca, y diweddaraf ym mis Medi eleni.
 
Ond dywedodd llefarydd ar ran Ofcom bod yr ail estyniad ond wedi ei roi gydag amodau penodol y bydd rhaid i Radio Beca eu profi i'r Pwyllgor Trwyddedau, yn cynnwys sicrhau ffynonellau ariannol newydd.
 
'Llacio canllawiau'
 
Bwriad yr orsaf newydd yw rhoi pwyslais ar ddarlledu yn y Gymraeg ...

darllenwch mwy

Apêl eglwys am deulu a ffrindau cyn a...

12/11/2014
Categori: Newyddion

Apêl eglwys am deulu a ffrindau cyn angladd cyn-filwr


Doedd dim disgwyl i deulu fynychu'r gwasanaeth yn Sain Tathan

Mae eglwys ym Mro Morgannwg wedi lansio apêl ar gyfryngau cymdeithasol am deulu neu ffrindiau i fynychu angladd cyn-filwr o'r ardal.
 
Bu farw Harold Morgan yn 85 oed, wedi iddo fod yng ngofal cartref yr henoed yn Y Barri ers 14 o flynyddoedd.
Mae ei angladd yn cael ei gynnal ddydd Iau yn Eglwys Sain Tathan, ond roedd pryder na fyddai teulu na ffrindiau yn mynychu.
 
Mi benderfynodd y Parch. Rachel Simpson lansio apêl yn galw ar bobl i fynychu'r angladd.
 
 
Dywedodd: "Daeth manylion yr angladd i ddwylo'r Eglwys heb unrhyw fanylion cyswllt i'r teulu, sy'n anghyffredin iawn.


Mae'r Parch Rachel Simpson wedi lansio apêl Facebook
 
"Ro ...

darllenwch mwy