Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 581 cofnodion | Tudalen 55 o 59

Golwg newydd ar fywyd y chwareli

15/05/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd cyfrol sydd yn adrodd hanes diwydiant newidiodd tirlun a chymunedau Cymru yn cael ei lansio yr wythnos nesaf mewn castell fu ynghanol anghydfod diwydiannol gyda’r hiraf erioed yn hanes gwledydd Prydain.
 
Mae Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes yn cael ei gyhoeddi gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac yn ffrwyth cydweithio efo Dr Dafydd Gwyn, archaeolegydd diwydiannol sydd yn byw ym Mhen y Groes yn Nyffryn Nantlle. Mae’r gyfrol yn cyfuno diddordeb oes Dr Gwyn yn y diwydiant ac arbenigedd cofnodi y Comisiwn ynghyd â’i archif gweledol enfawr.
 
Does gan Dr Gwyn yr un amheuaeth am bwysigrwydd y diwydiant, “Mae’r diwydiant llechi wedi gadael ...

darllenwch mwy

Nodiadur Dylan Thomas yn cael ei ardd...

14/05/2015
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd nodiadur coll Dylan Thomas, a ddarganfuwyd ar ôl iddo gael ei anghofio mewn drâr am ddegawdau, ei arddangos mewn digwyddiad arbennig ym Mhrifysgol Abertawe heddiw, i nodi  Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas cyntaf.
 
Yn ôl wyres y bardd, Hannah Ellis, “Mae’r nodiadur yn cynnwys fersiynau gwreiddiol o beth fyddai wedi bod yn rhai o’r cerddi gorau yn yr iaith Saesneg”.
 
Llwyddodd y Brifysgol i brynu'r llyfr am £85,000 mewn arwerthiant yn Sotheby's ar ôl bod mewn drâr mewn angof am ddegawdau cyn iddo ddod i law yn ddiweddar. Bydd y nodiadur yn cael ei gadw yn Archifau Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe ...

darllenwch mwy

Enwebiadau Llyfr y Flwyddyn wedi eu c...

01/05/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddwyd y rhestr fer Llyfr y Flwyddyn eu cyhoeddi mewn darllediad ar-lein arbennig ar raglen Pethe heddiw am 1.00 pm. Ymhlith yr enwebiadau eleni yw cyfrol o farddoniaeth Rhys Iorwerth a Llŷr Gwyn Lewis, gyda’r Fro Dywyll gan Jerry Hunter a Saith Oes Efa, Lleucu Roberts wedi eu henwebu dan y categori ffuglen.  
 
Cyflwynwyd bron i hanner cant o lyfrau Cymraeg, gyda Kate Crocket, Dyfed Elis-Gruffydd a Llŷr Gwyn Lewis yn cystadlu ymhlith rhestr fer ffeithiol greadigol.  Caiff enillwyr y Wobr eu cyhoeddi mewn Seremoni Wobrwyo yn Galeri Caernarfon ddydd Iau Mehefin 4. 
 
Fe wnaeth y naw teitl canlynol ennill eu lle ar Restr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015: ...

darllenwch mwy

Gŵyl yn cofio'r dramodydd Wil Sam

30/04/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Gŵyl Ddrama Wil Sam yn dychwelyd unwaith eto i bentref llenyddol Llanystumdwy ddydd Sadwrn hwn, gyda pherfformiadau gan ddwy gymdeithas ddrama leol.
 
Eleni, bydd Cymdeithas Ddrama Llanystumdwy a Chymdeithas Ddrama Gymraeg Prifysgol Bangor yn perfformio gwaith Wil Sam ar lwyfan Neuadd Pentref Llanystumdwy.
 
Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Ein bwriad o’r dechrau un gyda’r ŵyl hon oedd cydweithio’n agos â thrigolion yr ardal sy’n gartref i’n Canolfan Ysgrifennu, Tŷ Newydd. Mae Wil Sam yn gymeriad a gaiff ei gofio’n annwyl yma’n lleol, ac mae’n fraint gennym sefydlu gŵyl yn ei enw a&rsq ...

darllenwch mwy

Gwobr cyfraniad oes i Dafydd Islwyn

28/04/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Un o uchafbwyntiau Gwyl Bedwen Lyfrau 2015, a gynhelir yng Nghanolfan Soar, Merthyr ddydd Sadwrn nesaf, fydd cyflwyno Gwobr Cyfraniad Oes i Dafydd Islwyn, gan ei bod yn 35 mlynedd ers iddo gymryd yr awenau fel Ysgrifennydd Barddas, ac am ei gyfraniad diflino at gynnal y diwylliant Cymraeg. 
 
O Fôn y daw Dafydd Islwyn yn wreiddiol, ond ymgartrefodd yng Nghwm Rhymni yn y chwedegau. Bu’n athro yn Ysgol Gynradd Trelewis am bymtheg mlynedd cyn symud i Ysgol Gymraeg Caerffili, lle bu’n ddirprwy bennaeth.
 
Cafwyd cyfle i dalu teyrnged i Islwyn yn Eisteddfod Blaenau Gwent a Blaenau’r Cymoedd 2010 am ei gyfraniad fel bardd a hefyd am ei gyfraniad fel Cadei ...

darllenwch mwy

Cyfres newydd yn olrhain hanes Cymry ...

24/04/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mewn cyfres newydd ar S4C bob nos Sul, Huw Edwards fydd yn olrhain hanes y Cymry yn Llundain. Dros y tair wythnos nesaf, cawn ddysgu mwy am hanes a dylanwad y Cymry ar un o ddinasoedd mawr y byd - a dylanwad Llundain ar Gymru.
 
Ganed Huw Edwards ym Mhen-y-bont ar Ogwr a'i fagu yn Llangennech ond mae wedi ymgartrefu yn Llundain ers tro bellach gyda'i wraig a'u pump o blant. Yn aelod gweithgar o'r gymuned Gymreig yn Llundain, mae Huw yn ymddiddori'n fawr yn hanes y Cymry yn Llundain.
 
"Mae stori Cymry Llundain yn stori o bwys i bawb sy'n cymryd diddordeb yn hanes Cymru. Un o'r elfennau mwyaf pwysig yw crefydd y Cymry yn Llundain. Fe dreuliais i bum mlynedd yn twrio ac yn ymchwi ...

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch codi arian i Ganolfan ...

23/04/2015
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Lansio ymgyrch codi arian i Ganolfan Tŷ Newydd


Canolfan Ty Newydd

Cafodd ymgyrch heddiw ei lansio gan Llenyddiaeth Cymru sy’n gofyn i bobl roi rhodd ariannol o £25 i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd ger Llanystumdwy, sy’n dathlu 25 mlynedd eleni. 
 
Agorodd Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy, ei drysau yn Ebrill 1990, i groesawu mynychwyr ei chwrs barddoniaeth cyntaf. Ers y cwrs hollbwysig hwnnw dan ofal y beirdd Gillian Clarke a Robert Minhinnick, mae cannoedd o oedolion a phobl ifainc wedi ymweld â Thŷ Newydd bob blwyddyn i gymryd rhan mewn cyrsiau ac encilion ysgrifennu creadigol preswyl. 
 
Mae Llenyddiaeth Cymru yn nodi’r garreg filltir bwysig hon yn hanes diweddar Tŷ Newydd gyda ymgyrch codi ...

darllenwch mwy

Golygydd newydd Gwerddon yn gosod ei ...

23/04/2015
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Golygydd newydd Gwerddon yn gosod ei stamp


Dr Anwen Evans: Golygydd newydd Gwerddon

Mae Rhifyn newydd o gyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Gwerddon, wedi ei gyhoeddi dan olygyddiaeth newydd.
 
Dywedodd Dr Anwen Jones, sy’n golygu’r cyfnodolyn am y tro cyntaf, fod Gwerddon yn hanfodol ar gyfer datblygu ymchwil ysgolheigaidd trwy gyfrwng y Gymraeg, fel yr eglurodd, “Braint yw cael ymuno â thîm Gwerddon ar y pwynt hwn yn ei hanes. Y mae Gwerddon bellach wedi hen symud y tu hwnt i’w gyfnod agoriadol; y mae’n boblogaidd ac yn adnabyddus ymysg cymunedau myfyrwyr, ymchwilwyr, staff academaidd a chymuned ysgolheigaidd ehangach, a chyrhaeddodd sawl carreg filltir dyngedfennol bwysig. Y mae’n gyfrwng hanfodol yng ngh ...

darllenwch mwy

Ymgais i greu cerdd fwya'r byd

22/04/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Ymgais i greu cerdd fwya'r byd


Nei Karadog: Bardd Plant Cymru

Mae Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog yn galw holl feirdd bychain Cymru i godi pensil â chyfansoddi cerdd er mwyn cyfrannu at Gerdd Fawr Plant Cymru. 
 
Dylai'r cerddi fod yn bedair llinell sy'n odli A-B-A-B ar y thema 'pethau bychain'. Bydd y cerddi bychain unigol yn cael eu casglu ynghyd a'u golygu gan Aneirin i greu cerdd fwya'r byd. 
 
Caiff y gerdd fawr ei darllen brynhawn dydd Mawrth y 26ain o Fai yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili, lle bydd enw’r Bardd Plant Cymru nesaf hefyd yn cael ei ddatgelu. Bydd enw pob ysgol sy’n cymryd rhan yn y gerdd fawr yn cael ei roi mewn het, a byddwn yn dewis un ysgol ar hap i ennill ymweliad gan Fardd Plant C ...

darllenwch mwy

Arian i foderneiddio saith llyfrgell

17/04/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Arian i foderneiddio saith llyfrgell


Llyfrgell Caerdydd yn cael ei foderneiddio

Bydd amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ledled Cymru yn elwa ar bron i £2.7 miliwn yn y cylch diweddaraf o arian grant gan Lywodraeth Cymru.
 
Bydd yr arian yn canolbwyntio'n bennaf ar gefnogi amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yn unol ac argymhellion a wnaed yn adroddiad y Farwnes Andrews ar ddiwylliant a thlodi.
 
Mae'r arian yn cynnwys £1 miliwn i foderneiddio saith o lyfrgelloedd cyhoeddus yn Abergwaun, Glyn Ebwy, Blaenafon, Porthmadog, Glannau Dyfrdwy, Caerdydd a Phowys.
 
Bydd yr £1.7 miliwn sy'n weddill yn cael ei ddefnyddio i helpu i ehangu mynediad ac annog pobl i ddefnyddio'r casgliadau ac amrywiol sydd gan Gymru i'w cynnig mewn amgued ...

darllenwch mwy