Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 464 cofnodion | Tudalen 44 o 47

Golygydd newydd Gwerddon yn gosod ei ...

23/04/2015
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Golygydd newydd Gwerddon yn gosod ei stamp


Dr Anwen Evans: Golygydd newydd Gwerddon

Mae Rhifyn newydd o gyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Gwerddon, wedi ei gyhoeddi dan olygyddiaeth newydd.
 
Dywedodd Dr Anwen Jones, sy’n golygu’r cyfnodolyn am y tro cyntaf, fod Gwerddon yn hanfodol ar gyfer datblygu ymchwil ysgolheigaidd trwy gyfrwng y Gymraeg, fel yr eglurodd, “Braint yw cael ymuno â thîm Gwerddon ar y pwynt hwn yn ei hanes. Y mae Gwerddon bellach wedi hen symud y tu hwnt i’w gyfnod agoriadol; y mae’n boblogaidd ac yn adnabyddus ymysg cymunedau myfyrwyr, ymchwilwyr, staff academaidd a chymuned ysgolheigaidd ehangach, a chyrhaeddodd sawl carreg filltir dyngedfennol bwysig. Y mae’n gyfrwng hanfodol yng ngh ...

darllenwch mwy

Ymgais i greu cerdd fwya'r byd

22/04/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Ymgais i greu cerdd fwya'r byd


Nei Karadog: Bardd Plant Cymru

Mae Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog yn galw holl feirdd bychain Cymru i godi pensil â chyfansoddi cerdd er mwyn cyfrannu at Gerdd Fawr Plant Cymru. 
 
Dylai'r cerddi fod yn bedair llinell sy'n odli A-B-A-B ar y thema 'pethau bychain'. Bydd y cerddi bychain unigol yn cael eu casglu ynghyd a'u golygu gan Aneirin i greu cerdd fwya'r byd. 
 
Caiff y gerdd fawr ei darllen brynhawn dydd Mawrth y 26ain o Fai yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili, lle bydd enw’r Bardd Plant Cymru nesaf hefyd yn cael ei ddatgelu. Bydd enw pob ysgol sy’n cymryd rhan yn y gerdd fawr yn cael ei roi mewn het, a byddwn yn dewis un ysgol ar hap i ennill ymweliad gan Fardd Plant C ...

darllenwch mwy

Arian i foderneiddio saith llyfrgell

17/04/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Arian i foderneiddio saith llyfrgell


Llyfrgell Caerdydd yn cael ei foderneiddio

Bydd amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ledled Cymru yn elwa ar bron i £2.7 miliwn yn y cylch diweddaraf o arian grant gan Lywodraeth Cymru.
 
Bydd yr arian yn canolbwyntio'n bennaf ar gefnogi amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yn unol ac argymhellion a wnaed yn adroddiad y Farwnes Andrews ar ddiwylliant a thlodi.
 
Mae'r arian yn cynnwys £1 miliwn i foderneiddio saith o lyfrgelloedd cyhoeddus yn Abergwaun, Glyn Ebwy, Blaenafon, Porthmadog, Glannau Dyfrdwy, Caerdydd a Phowys.
 
Bydd yr £1.7 miliwn sy'n weddill yn cael ei ddefnyddio i helpu i ehangu mynediad ac annog pobl i ddefnyddio'r casgliadau ac amrywiol sydd gan Gymru i'w cynnig mewn amgued ...

darllenwch mwy

'Mae yna dal amser i achub swyddfa'r ...

15/04/2015
Categori: Arian a Busnes, Llenyddiaeth, Newyddion

'Mae yna dal amser i achub swyddfa'r Herald' yn ôl Undebwr


Cefnogaeth wleidyddol

Mynnodd Paul Scott ar ran Undeb y Newyddiadurwyr fod fod yna dal amser i achub swyddfa’r Caernarfon and Denbigh Herald yng Nghaernarfon, gyda’r bwriad yn y dyddiau nesaf i gysylltu gyda chwmni Trinity Mirror i ail-agor trafodaethau i chwilio am safle rhatach yn y dref. 
 
Mynychodd dros 100 o bobl rali yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn diwethaf, yn cefnogi’r ymgyrch i achub y swyddfa ar Stryd y Porth Mawr, yn dilyn cyhoeddiad gan Gwmni Trinity Mirror yn ddiweddar fod swyddfa Caernarfon ymhlith nifer o swyddfeydd eraill a fydd yn cau. 
 
Dywedodd Paul Scott sydd hefyd yn newyddiadurwr lleol, fod yr ymgyrch yn parhau i ddarbwyllo’r Cwmni fod ang ...

darllenwch mwy

Rhaglen yn olrhain hanes Caradoc Evans

08/04/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth

Rhaglen yn olrhain hanes Caradoc Evans


Caradoc Evans: Awdur My People

Cythraul neu arloeswr? Bydd Rhaglen ddogfen yn nodi canmlwyddiant cyhoeddi 'My People' gan y llenor Caradoc Evans. Beti George fydd yn olrhain hanes y gŵr o Rydlewis ac yn gofyn beth oedd tu ôl i'r portreadau tywyll o bobl ei gynefin nos Sul nesa ar S4C.
 
Union ganrif yn ôl, fe gyhoeddwyd cyfrol o straeon byrion a ysgydwodd Cymru gyfan i'w seiliau. Roedd 'My People: Stories of the Peasantry of West Wales' gan Caradoc Evans yn gasgliad o chwedlau grotesg oedd yn dirmygu ac yn pardduo pobl a bywyd cefn gwlad Cymru'r cyfnod.
 
Ganwyd David 'Caradoc' Evans ym 1878 ym mhentref Llanfihangel-ar-Arth, Sir Gaerfyrddin a'i fagu ym mhentref Rhydlewis, Ceredigion. Cafodd blent ...

darllenwch mwy

Owen Sheers yn ymuno gyda Phrifysgol ...

02/04/2015
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Owen Sheers yn ymuno gyda Phrifysgol Abertawe


Athro Creadigrwydd newydd Abertawe

Bydd y dramodydd, nofelydd a bardd arobryn, Owen Sheers, yn ymuno â staff Prifysgol Abertawe, fel Athro Creadigrwydd o fis nesaf ymlaen. 
 
Bydd Owen yn chwarae rôl allweddol wrth feithrin creadigrwydd ymhlith staff, myfyrwyr a’r gymuned leol.
 
Ganwyd Owen yn Ffiji ym 1974, ac fe’i magwyd yn Y Fenni. Graddiodd mewn Saesneg yng Ngholeg Newydd, Rhydychen, gan fynd ymlaen i gwblhau MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol East Anglia.
 
Mae gan Owen bortffolio eang  o gyhoeddiadau barddoniaeth a rhyddiaith, yn ogystal â nifer o gyflwyniadau theatrig a darlledu arwyddocaol.
 
Trysorfa o syniadau
 
"Mae'r penodiad Athro ...

darllenwch mwy

Annog pobl i ail-ddechrau darllen

17/03/2015
Categori: Llenyddiaeth

Annog pobl i ail-ddechrau darllen


Huw Lewis: Annog pobl i ddarllen stori sydyn

Gydag un oedolyn ym mhob tri yn y Deyrnas Gyfunol bellach yn dewis peidio â darllen er mwyn pleser, cafodd ymgyrch Stori Sydyn ei lansio ddoe yng Nghaerdydd yn annog y rhai hynny sydd wedi mynd allan o’r arfer i godi llyfr a dechrau darllen. 
 
Mae teitl cyfres Stori Sydyn yn disgrifio’r llyfrau yn union, sef cyfrolau byr, difyr i ddenu pobl yn ôl i’r arfer o ddarllen. Gyda phob teitl yn ddim ond 80 tudalen o hyd, mae yna rywbeth i apelio at bob chwaeth – o ramant i chwaraeon a chofiannau, ac o hanes i ddatrys a dirgelwch. Ac fel bonws ychwanegol, dim ond £1 yw cost pob teitl!
 
Meddai Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, “Mae ...

darllenwch mwy

Cymru'n dathlu'r llyfr

05/03/2015
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Cymru'n dathlu'r llyfr


Chwaraewr Abertawe Ben Davies yn dathlu'r llyfr

Bu Cymru gyfan yn dathlu diwrnod y llyfr heddiw, wrth i ysgolion, llyfrgelloedd, a phobl o bob oed fynd ati i rannu lluniau a negeseuon yn datgelu eu hoff nofelau neu hoff lyfrau.
 
O Balas Print yng Nghaernarfon, i ysgolion yn y de, yn enwogion fel chwaraewr Cymru, Ben Davies, yr Aelod Cynulliad Simon Thomas,  y cyflwynydd a’r bardd Nei Karadog, yr awduron Bethan Gwanas ac Angharad Tomos, roedd pawb wrthi yn dathlu’r llyfr.  Wrth gwrs, roedd rhai cyfrolau yn dod i’r brig ymhlith darllenwyr fel cyfrol Hanes Cymru gan y diweddar Dr John Davies.  
 
Mae Lleol.Cymru wedi dethol rhai o negeseuon trydar er mwyn i chi gael cip ar chwaeth darllen llawe ...

darllenwch mwy

Agor arddangosfa i ddathlu bywyd T. L...

05/03/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd arddangosfa arbennig i ddathlu canmlwyddiant geni yr awdur T. Llew Jones yn cael ei lansio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth heddiw i gydfynd gyda diwrnod y llyfr.
 
Mae T. Llew yn rhan annatod o gof plentyndod i lawer o oedolion Cymru, gyda chymeriadau fel Barti Ddu a Twm Siôn Cati, a straeon  cyffrous fel Tân ar y Comin, Lleuad yn Olau a Thrysor Plas y Wernen yn gyfarwydd iawn inni i gyd. 
 
Mae’r arddangosfa sy’n dwyn y teitl  'Swyn y Storïwr' yn talu teyrnged i’r cawr llenyddol T. Llew am ei ddychymyg a’i waith, ac yn dathlu ei gyfraniad anferthol i lenyddiaeth plant Cymru.
 
Bydd yr arddang ...

darllenwch mwy

Enwebwch eich hoff lyfr a chyfle i en...

04/03/2015
Categori: Celfyddydau, Cystadlaethau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae ymgyrch a lansir heddiw yn gofyn i ddarllenwyr Cymru enwebu eu hoff lyfrau, gyda chyfle ennill i pryd o fwyd mewn bwyty moethus. 
 
Mae cyfle i ddarllenwyr leded Cymru enwebu llyfrau, boed yn nofel neu yn gasgliad o straeon byrion, trwy gasglu ffurflen o’u llyfrgell neu siop lyfrau lleol. 
 
Cynigir gwobrau i’r enwebiadau sy’n cynnwys yr esboniadau gorau am eu dewis, yn cynnwys pryd o fwyd mewn bwyty moethus yng Nghymru a £50. 
 
Trefnir yr ymgyrch gan bartneriaeth rhwng Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru. Bydd arbenigwyr a beirniaid llên a enwebwyd gan y sefydliadau yn ffurfio pan ...

darllenwch mwy