Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 513 cofnodion | Tudalen 44 o 52

Nofel newydd Bethan Gwanas yn nofel y...

07/12/2015
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel ddiweddaraf yr awdures Bethan Gwanas wedi cael ei gwneud yn nofel y mis gan wefan Cyngor Llyfrau Cymru Gwales.com ac fe fydd I Botany Bay yn sicr yn anrheg poblogaidd ar gyfer y Nadolig. 
 
Fe fydd ei nofel gyntaf i oedolion ers bron i ddegawd. Er iddi ysgrifennu nifer o lyfrau i blant, hunangofiant a llu o bethau eraill yn y degawd diwethaf, dyma ei nofel gyntaf i oedolion ers Hi Oedd fy Ffrind a gyhoeddwyd yn 2006."
 
Yn ôl Bethan: “Do, mi ges i drafferth efo hon. Mae hi wedi bod yn fwy o waith na’r llyfrau eraill i gyd efo’i gilydd a deud y gwir! Ond diolch byth, mae hi’n barod rŵan, a dwi’n gobeithio i’r nefoedd y byd ...

darllenwch mwy

Dewi Prysor yn lansio'i nofel Rifiera...

04/12/2015
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdur poblogaidd Dewi Prysor yn lansio’i nofel ddiweddaraf dros y penwythnos ac mae Rifiera Reu yn gymysgedd o ddireidi a hiwmor tywyll. 
 
Mae’n dilyn ymdrechion criw o ffrindiau i ddathlu Eclips 2015, y Gorleuad a Chyhydnos y Gwanwyn trwy gynnal y parti gorau a welwyd erioed – gyda chymorth deliwr cyffuriau lleol, cerddoriaeth da a broc môr hynod o annisgwyl.  
 
Wedi achub jiwcbocs rhag y sgip, mae criw o drop-owts canol oed yn cael syniad. Heb yn wybod iddyn nhw, dyma’r syniad gorau gafodd unrhyw gasgliad o misffits methiannus erioed. Wedi cyfres o gyd-ddigwyddiadau, maen nhw’n dechrau credu bod ffawd ...

darllenwch mwy

T. Llew mewn llun

30/11/2015
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd arddangosfa gelf o waith disgyblion cynradd Gwynedd ‘Geiriau T. Llew Mewn Llun’ i’w weld yn Llyfrgell Caernarfon ddechrau Rhagfyr. 
Mae’r arddangosfa yn ymateb i gystadleuaeth a gynhaliwyd gan Wasanaeth Llyfrgell Cyngor Gwynedd fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant un o hoff awduron Cymru - T. Llew Jones.  Gosodwyd tasg i ddisgyblion ysgolion cynradd lunio poster neu ddarn o waith celf yn seiliedig ar unrhyw bennill allan o lyfr ‘Penillion y Plant’ T. Llew Jones.   Dywedodd Sioned Hywel Rowlands, Llyfrgellydd Ysgolion Cyngor Gwynedd. “Cafwyd ymateb anhygoel i’r gystadleuaeth gyda nifer uchel o geisiadau. ...

darllenwch mwy

Nofel Cuddwas yn cael ei lansio

24/11/2015
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae straeon am swyddogion yr heddlu cudd Prydeinig yn ymdreiddio i fudiadau radicalaidd drwy gymryd arnynt eu bod yn arddel yr un daliadau wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar ac mae straeon fel hyn wedi ysbrydoli nofel newydd yr awdur Gareth Miles, Cuddwas.
 
Dilyna’r nofel hanes Elwyn Lloyd-Williams, a fagwyd ar aelwyd barchus a gwladgarol yn Radur, ger Caerdydd, yn fab i ŵr busnes llwyddiannus. Er mwyn osgoi swydd ddiflas yn un o gwmnïau ei dad, ymuna’r Cymro ifanc â’r Metropolitan Police Service. Manteisia hwythau ar ei ddoniau creadigol drwy ei ddyrchafu’n gyflym trwy rengoedd rhai o’u hasiantaethau ‘cudd’.  Fe’i har ...

darllenwch mwy

Endaf Griffiths yn cipio Cadair Eiste...

23/11/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd cadair Eisteddfod Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru a gynhaliwyd yn Aberystwyth oedd Endaf Griffiths o Bontsian, Ceredigion. 
 
Graddiodd Endaf o Brifysgol Aberystwyth eleni ar ôl astudio Cymraeg. Mae bellach wedi mynd ymlaen i astudio cwrs MPhil yno, gan obeithio creu astudiaeth ar waith T. Llew Jones. Cafodd y gadair ei wneud gan Aled Llŷr Davies, aelod o Glwb Bryncrug, CFfI Meirionnydd, a’i noddi gan gwmni Cig Oen Maethlon.
 
Yn ystod y dydd daeth 840 o aelodau o bob cwr o Gymru i gymryd rhan yn y digwyddiad a gafodd ei noddi’n garedig gan Grŵp Cynefin, NFU Mutual ac NFU Cymru, UAC Meirionnydd a Chronfa Cadeirydd Cyngor Gwynedd.
 
Bu’r ...

darllenwch mwy

Dadorchuddio plac i gofio Saunders Lewis

20/11/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bu'r Arglwydd Dafydd Wigley yn dadorchuddio plac i gofio Saunders Lewis, a drigai ym Mhenarth drwy flynyddoedd diweddar ei fywyd.
 
Dywedodd: "Mae'n bwysig i genedl gofio'i harweinwyr - boed ym meysydd llenyddiaeth, drama, hanes , athroniaeth, crefydd neu wleidyddiaeth (a llawer mwy); ac yr oedd Saunders Lewis yn arweinydd ym mhob un o'r chwe maes yma o fywyd Cymru yng nghanol yr 2ofed ganrif."
 
"Mae'n arbennig o amserol ar yr adeg hon - wrth i ni wynebu refferendwm ar barhau'n haelodaeth o'r Gymuned Ewropeaidd - ein bod ni'n cofio'r weledigaeth Ewropeaidd a roddodd Saunders Lewis i wleidyddiaeth Cymru.
"Mae'n bryd felly yn y cyd-destun hwn i ailasesu ei gyfraniad a'i weld yn ...

darllenwch mwy

Cylchgrawn llenyddol newydd ar y gweill

20/11/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cylchgrawn llenyddol newydd ar y gweill


Owen Martell: cyd olygydd

Fe gyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru mai cwmni O’r Pedwar Gwynt a sicrhaodd y tendr i gyhoeddi cylchgrawn llenyddol fel rhan o’r portffolio o gylchgronau Cymraeg a fydd yn derbyn cefnogaeth rhwng 2016 a 2019.
 
Bydd y cylchgrawn newydd a fydd yn cymryd lle Taliesin yn cael ei olygu gan Sioned Puw Rowlands ac Owen Martell gyda Mari Siôn yn Rheolwr Golygyddol a Chynhyrchydd. Mae’r fenter newydd wedi ei sefydlu mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor. Cadeirir y Bwrdd gan yr Athro Angharad Price. Yr aelodau eraill fydd Jon Gower, Llŷr Gwyn Lewis, Eirian James, Carl Morris a Lefi Gruffudd. Sicrhawyd cefnogaeth Gwyneth Lewis, Gwyn Thomas a Ned Thomas; cwmni cysyll ...

darllenwch mwy

Y Prifardd Alan Llwyd yn cyhoeddi cas...

18/11/2015
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddir cyfrol sy’n ffrwyth chwarter canrif o farddoni – cyfrol sydd, yn ôl y Prifardd Alan Llwyd, Athro’r Gymraeg yn Academi Hywel Teifi, yn cynrychioli carreg filltir bwysig iawn yn ei yrfa.
 
Mae Cerddi Alan Llwyd: yr Ail Gasgliad Cyflawn 1990-2015 (Cyhoeddiadau Barddas), yn gyfrol sy’n cynnwys y cyfan o’r cerddi o’r pedair cyfrol a gyhoeddwyd ers i’r Casgliad Cyflawn Cyntaf ymddangos yn 1990, yn ogystal ag adran sylweddol iawn o gerddi newydd sbon, nifer fawr ohonynt heb weld golau dydd o’r blaen. Yn eu plith ceir cerddi i’w wyres, cywyddau marwnad athrylithgar i gyfeillion ac englynion dirdynnol, megis y ...

darllenwch mwy

Llyfrau Cymraeg yn cyrraedd ysgolion ...

17/11/2015
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyrhaeddodd detholiad o lyfrau ac adnoddau Canolfan Peniarth ysgolion ym Mhatagonia yn ddiweddar, lle byddant yn cael eu defnyddio gan athrawon i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd Cymry Cymraeg yr Andes.
 
Bu Marian Thomas, a fu gynt yn gweithio i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant fel Pennaeth Ysgol Hyfforddiant Addysg Gychwynnol i Athrawon, ac sydd hefyd wedi bod yn gwneud gwaith ymgynghorol i Ganolfan Peniarth yn ddiweddar, yn ymweld â dwy ysgol ym Mhatagonia, sef Ysgol yr Hendre ac Ysgol yr Andes, lle mae'r plant yn cael eu haddysgu yn y Gymraeg. O blith yr adnoddau sydd wedi eu hanfon i'r ysgolion mae, Math y Mwydyn, sef llyfrau i helpu plant i ddysgu ffurfio lyt ...

darllenwch mwy

Archwiliwch eich archif yw'r neges

13/11/2015
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd tri o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn rhannu ffrwyth eu hymchwil yn archifau'r brifysgol mewn digwyddiad fydd ar agor i’r cyhoedd ddydd Mercher nesaf.
 
Dewiswyd y tri gan staff archifau Prifysgol Bangor fel rhan o'r ymgyrch genedlaethol “Archwiliwch eich Archif / Explore your Archive” a gynhelir ledled Prydain er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r casgliadau archifol anhygoel sydd ar gael ar hyd a lled y wlad.
 
Dewiswyd Elen Ifan, Siôn Edward Jones a Meinir Olwen Williams i wneud ymchwil yn yr archifau a chreu cyflwyniadau ar eu canfyddiadau gyda nawdd grant gan Lywodraeth Cymru. 
 
Byddant yn trafod eu canfyddiadau am yr Eisteddfod Genedlaethol ...

darllenwch mwy