Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 337 cofnodion | Tudalen 33 o 34

Dirwy carthffosiaeth i Ddŵr Cymru i D...

05/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Dirwy carthffosiaeth i Ddŵr Cymru i Ddŵr Cymru


Cafodd Dŵr Cymru ddirwy o £35,000,

Mae Dŵr Cymru wedi cael dirwy o £35,000, a gorchymyn i dalu costau o £3,363 ar ôl i bibellau carthffosiaeth ollwng ym Mae Cinmel, ger Y Rhyl.
Ym mis Chwefror a Gorffennaf, llifodd 25 miliwn litr o garthion i'r môr o ganlyniad i rwygiadau ym mhibellau Dŵr Cymru.
Dywedodd Dafydd Roberts, oedd yn erlyn ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru, bod y cwmni wedi methu ag ymateb yn dilyn achos tebyg yn 2010.
Dywedodd y bargyfreithiwr Richard Kimblin ar ran Dŵr Cymru, fod y cwmni wedi gwario £4.5 miliwn ar newid pibellau.
Ychwanegodd fod rheolwyr wedi penderfynu dechrau ar y gwaith rhai misoedd yn gynt na'r bwriad gwreiddiol.
Dywedodd Ynadon Llandudno i'r cwmni fod yn "esgeu ...

darllenwch mwy

Betsi Cadwaladr yn wynebu heriau aria...

04/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Aelod Cynulliad wedi rhybuddio fod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr mewn trafferthion ariannol “mawr” ac wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau gweithredu “ar unwaith”.
Daeth galwad Aled Roberts AC wedi i brif weithredwr y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, Dr Andrew Goodall, sgwennu llythyr at Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol oedd yn dweud bod angen cymorth wedi ei thargedu er mwyn sicrhau fod y bwrdd iechyd yn “gallu mynd i’r afael â’r heriau sy’n ei wynebu”.
Mae’r llythyr, a gafodd ei sgwennu yn dilyn cyfarfod rhwng Llywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Iechyd Cymru, hefyd yn datg ...

darllenwch mwy

Sefydlu clinig epilepsi arbenigol yn ...

04/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Sefydlu clinig epilepsi arbenigol yn y gogledd orllewin


Dylan Roberts, gyda'i chwaer, Llinos

Mae clinig arbenigol ar gyfer pobl sy'n dioddef o epilepsi wedi cael ei sefydlu yng ngogledd orllewin Cymru ar ôl ymgyrch gan glaf o Wynedd.
Fe fu farw brawd Llinos Williams, Dylan Roberts yn 18 oed yn 2007 o gyflwr sy'n cael ei adnabod fel Marwolaeth Sydyn Annisgwyl mewn Epilepsi.
Eleni ym mis Ionawr cafodd Ms Williams, sy'n 28, hefyd ddiagnosis o epilepsi.
Fe fydd y clinig wythnosol sy'n cael ei redeg gan nyrsys yn dechrau yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.
Mae'n golygu na fydd yn rhaid i gleifion y gogledd orllewin deithio i glinigau yn Wrecsam a Bodelwyddan.
Crwner
"Fe gafodd Dylan ddiagnosis pan oedd yn wyth oed, ond roedd o'n cael meddyginiaethau ac felly doedd o ddim yn cael ffiti ...

darllenwch mwy

Gobaith am goleg milfeddygon newydd y...

02/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Gobaith am goleg milfeddygon newydd yn Aberystwyth?


Mae'r milfeddyg Gwen Rees yn gobeithio y bydd ysgol filfeddygol newydd yn dod i Aberystwyth

Mae'n bosib y bydd Prifysgol Aberystwyth yn ystyried cynlluniau i sefydlu ysgol milfeddygaeth gyntaf Cymru.
 
Nid oes unrhyw sefydliad yng Nghymru yn cynnig cwrs sy'n gydnabyddedig gan Goleg Brenhinol y Milfeddygon ac mae'r cyrsiau agosaf ym Mryste neu Lerpwl.
 
O 2015 ymlaen, bydd gradd bio-wyddorau milfeddygol o Aberystwyth yn caniatáu i raddedigion gael swyddi sy'n gysylltiedig â milfeddygaeth, ond ddim i gynnal llawdriniaethau ar anifeiliaid.
 
Mae'r brifysgol yn gobeithio y bydd yn "paratoi'r ffordd" ar gyfer y datblygiad posib o allu cynnig gradd filfeddygol yn y dyfodol.
 
Gallai'r cwrs newydd arwain at swyddi fel diagnostegwyr labordy milfeddy ...

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn amlinellu ei bla...

22/10/2014
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Llywodraeth Cymru yn amlinellu ei blaenoriaethau o ran mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd


Newid yn yr hinsawdd

Heddiw, aeth y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant , ati o’r newydd i amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.
 
Dywedodd y Gweinidog fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r newid yn yr hinsawdd, ac i addasu er mwyn ymdopi â’i effeithiau pellgyrhaeddol. Mae’n benderfynol hefyd o leihau allyriadau, o wella effeithlonrwydd ynni a chefnogi ynni carbon isel yng Nghymru.
 
Bu’r Gweinidog yn amlinellu’r camau gweithredu cynhwysfawr a chynaliadwy  y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd, ga ...

darllenwch mwy

Gwella ansawdd dŵr Eden

20/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Gwella ansawdd dŵr Eden


Gwella ansawdd dŵr Eden

Bu peiriannau cloddio’n gweithio er mwyn helpu cragenbysgodyn dŵr croyw prin yn ei gadarnle olaf yng Nghymru.
 
Mae poblogaeth “hyfyw” olaf y fisglen perlog dŵr croyw Cymru, fu unwaith yn gyffredin ledled Ewrop, yn Eden, yn ymyl Trawsfynydd.
 
Rŵan mae gweithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru’n cloddio tir yn agos at y nentydd sy’n llifo i Eden er mwyn gwella ansawdd y dŵr, sy’n anhepgor ar gyfer goroesiad y fisglen berlog.
 
Byddant yn creu 11 pwll gwaddodi i fod yn hydlyddion naturiol ar gyfer maetholion, llygryddion a gwaddodion cyn iddynt gyrraedd yr afon.
 
Dywedodd Elain Gwilym, Swyddog Prosiect efo Cyfoeth Naturiol Cymru: “ ...

darllenwch mwy

‘bwlch hyder’ benywaidd yn ffug!

05/09/2014
Categori: Addysg, Barn, Iechyd, Newyddion

Felly, beth yw’r bwlch hyder? Mae chwiliad Google cyflym a’r canlyniad cyntaf a awgrymir yn nodi bod y ‘bwlch hyder’ benywaidd yn ffug. Dechrau gwych, ond gadewch inni fynd yn ôl at y diffiniad gwirioneddol yn gyntaf. Mae’r bwlch hyder yn wahaniaeth mewn hyder rhwng y rhywiau sy’n achosi i fenywod ddal eu hunain yn ôl o ddyrchafiadau a thrafodaethau ynglŷn â chyflog er gwaethaf eu lefel cymhwysedd. Mae llawer o wahanol esboniadau am y ffenomen hon, a mwy na llond dwrn o erthyglau sy’n ei wrthod yn gyfan gwbl, felly gadewch i ni ddechrau gyda’r ystadegau a’r ffeithiau.
 
Nid oes unrhyw wahaniaeth yng ngalluoedd men ...

darllenwch mwy

Plaid Cymru yn galw am i’r GIG gael e...

05/09/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Plaid Cymru wedi annog llywodraeth y DG i wneud yn siŵr fod bargen masnach rydd newydd rhwng yr UE ac UDA yn benodol yn eithrio’r GIG o brynu-allan gan gwmnïau preifat o UDA.
 
Nod y fargen - a adwaenir fel TTIP - yw agor marchnad yr UE i UDA a vice versa. Mae rhai Aelod-Wladwriaethau wedi sicrhau eithriadau o’r trafodaethau cychwynnol: er enghraifft, mae Ffrainc wedi gwarchod ei diwydiant ffilm rhag y fargen fasnach rydd.
 
Yn dilyn cyfarfodydd gyda swyddogion yr UE ym Mrwsel yr wythnos hon, dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Elin Jones:
 
"Rhaid i drafodaethau ynghylch y fargen fasnach hon gydag UDA ofalu bod y GIG yn cael ei amddiffyn ...

darllenwch mwy

Her Bwced Rhew - Ydych chi wedi cymry...

03/09/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Ydych chi wedi gwneud yr Her Bwced Rhew? Erbyn hyn rydym yn siŵr fod y rhan fwyaf ohonoch chi wedi cael eich enwebu ar gyfer yr her o daflu bwced o rew a dŵr dros eich pen. Ond ble gwnaeth yr ymgyrch cychwyn? 
 
Dyn o’r enw Pete Frates o Massachusetts oedd y cyntaf i gymryd rhan, mae Pete yn dioddef o ALS sydd yn fwy adnabyddus fel Clefyd Niwronau Motor yn Prydain. Ac ers hynny mae’r her wedi cyrraedd bob cornel o’r byd, yn cynnwys byd yr enwogion.
 
Ond wrth gwrs mae 'na reswm da i gymryd rhan sef i roi arian i’r elusen ac mae’r her wedi codi $100 miliwn i ALS yn yr America a dros £6 miliwn i Elusen Niwronau Motor yma yn Prydain, 
...

darllenwch mwy

Ydych chi'n mynd i achub bywyd mis Me...

28/08/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Cymerwch ran yn ymgyrch newydd St John Cymru - ’Save a Life September’. Fel rhan o’u gwaith diddiwedd yn rhoi cymorth cyntaf ar bob stryd yng Nghymru, maent yn lansio'r ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cymorth cyntaf mewn cymunedau ar draws Cymru.
Y llynedd, hyfforddwyd 18,000 o bobl gyda sgiliau cymorth cyntaf sylfaenol trwy St John. Ac, fel rhan o’r ymgyrch newydd yma, bydd cyfle i fynychu sesiynau cymorth cyntaf AM DDIM i annog mwy o bobl i ddysgu ychydig o’r sgiliau y mae eu hangen.
 
Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal ar draws Cymru, gan gynnwys Aberdâr, Caerfyrddin, Wrecsam, Caerdydd a Llandudno. 
 
Pwrpas y se ...

darllenwch mwy