Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 301 cofnodion | Tudalen 28 o 31

Gofyn am ofal ar y mynyddoedd

12/12/2014
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Gofyn am ofal ar y mynyddoedd


Eira trwchus ar y mynyddoedd

Mae'r bartneriaeth Mountain Safe yn rhybuddio cerddwyr sy'n bwriadu mentro allan i fynyddoedd Eryri i gymryd pwyll dros y penwythnos, ar ôl i dros droedfedd o eira syrthio dros nos, gyda'r rhagolygon yn addo rhagor o wyntoedd garw ac eira dros y dyddiau nesaf. 
 
Mae'r Bartneriaeth Mountain Safe yn argymell cerddwyr i gymryd gofal ac i gario bwyelli rhew a chramponau os ydynt am ddringo mynyddoedd dros 700 mtr neu ddwy fil o droedfeddi o uchder.
 
Mae gan Eryri  sawl copa dros uchder o 700 mtr, gyda'r mynyddoedd yn gyrchfan boblogaidd i ddringwyr yn ystod y gaeaf.  Mae Eryri yn beryglus iawn dros y gaeaf gyda thywydd cyfnewidiol yn dal allan y cerddwyr mwya ...

darllenwch mwy

Cam ymlaen ym maes meddygaeth yn y Gy...

11/12/2014
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd

Cam ymlaen ym maes meddygaeth yn y Gymraeg


Cam mawr ymlaen ym maes meddygaeth

Bydd modd i fyfyrwyr astudio meddygaeth yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg am y tro cyntaf yn 2015, a hynny ym Mhrifysgolion Caerdydd ac Abertawe.

Bydd darlithwyr a benodwyd o dan Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dysgu ac yn cefnogi darpar fyfyrwyr meddygol sy’n dymuno dilyn rhan o’u cwrs trwy’r iaith.

Bydd Sara Whittam ym Mhrifysgol Caerdydd a’r Dr Heledd Iago ym Mhrifysgol Abertawe yn sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu sgiliau clinigol a phroffesiynol yn y Gymraeg ac yn cael trin a thrafod elfennau o’u cyrsiau yn Gymraeg.

Bydd pwyslais ar sgiliau ymarferol yn ogystal ag ymchwil yn y ddwy brifysgol. Bydd pob myfyriwr yn cael cefn ...

darllenwch mwy

Croesawu ymateb y Llywodraeth i ymhol...

10/12/2014
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi croesawu ymateb cadarnhaol y Gweinidog Iechyd i argymhellion ei hymholiad i wasanaethau gofal sylfaenol yn Gymraeg.
 
Cyhoeddodd y Comisiynydd adroddiad Fy Iaith, Fy Iechyd ar 10 Mehefin 2014.
 
Roedd yr adroddiad yn gwneud 33 o argymhellion ar gyfer gwella darpariaeth gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru ac yn gofyn am ymateb gan y Llywodraeth ymhen chwe mis..
 
Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws:
 
“Gwasanaethau gofal sylfaenol yw cyswllt cyntaf y rhan fwyaf o bobl â'r gwasanaeth iechyd. Wrth gasglu tystiolaeth gan unigolion ar gyfer yr ymholiad, daeth yn amlwg bod yna fylchau mawr yn y ddarpariaeth Gymraeg, ...

darllenwch mwy

Ymgynghoriad ar adnodd gwastraff Parc...

02/12/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Gofynnir am farn pobl ynghylch cais am drwydded amgylcheddol i redeg adnodd ynni o wastraff ar Lannau Dyfrdwy, Sir y Fflint.
 
Mae'r rheoleiddiwr amgylcheddol Cyfoeth Naturiol Cymru wedi derbyn cais am drwydded gan Wheelabrator Technologies Inc. (WTI UK Ltd.) ar gyfer llosgwr gwastraff a fydd yn cynhyrchu trydan.
 
Bydd CNC nawr yn cychwyn ar asesiad manwl o’r cais i weld â yw cynlluniau manwl y cwmni'n dangos y byddai'n gallu cydymffurfio â deddfau amgylcheddol.
 
Ni fydd yn caniatáu trwydded oni bai y bydd yn fodlon y gellir rhedeg y gwaith heb niweidio’r amgylchedd.
 
Fel rhan o’r broses, mae’n gwahodd pobl i ddod i se ...

darllenwch mwy

Gwobr CDN i raglen ddogfen am ddwy ef...

18/11/2014
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae rhaglen ddogfen S4C am ddwy efaill ddewr o Gymru wedi ennill gwobr am y Portread Gorau o Anabledd ar Sgrin yng ngwobrau'r Creative Diversity Network (CDN).
 
Mae'r ddogfen Fy Chwaer a Fi yn adrodd hanes yr efeilliaid Catherine a Kirsty Fields, 18 oed, o ardal Llanelli, sy'n byw gyda chyflwr niwrolegol prin sy'n effeithio ar eu cyhyrau a'u gallu i siarad.
 
Yn y rhaglen ddogfen hon, a gafodd ei chynhyrchu gan Bulb Films, rhan o Boom Pictures Cymru a’i darlledu yn 2012, roedd y ddwy’n dweud eu stori am y tro cyntaf, gan ddefnyddio dyfeisiadau cyfathrebu electronig arloesol.
 
Yn ogystal â'r wobr CDN, mae'r rhaglen eisoes wedi derbyn sawl anrhydedd gan ...

darllenwch mwy

Rhaglen Hyfforddiant Menter Caerdydd ...

10/11/2014
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Menter Caerdydd, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd,  yn falch i gyhoeddi’r rhaglen hon o gyrsiau hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer Oedolion yr Hydref hwn.
 
Cyrsiau mis Tachwedd/Rhagfyr
 

Hylendid Bwyd Lefel 2 (1 diwrnod) –Tachwedd 17 / £80Warden Tân Lefel 2 (1 diwrnod) – Tachwedd 24 / £60Gwella’ch Cymraeg (Cwrs Glowyi Iaith) –  Rhagfyr 2 / £80Delio ac Unigolion Heriol (Cwrs 1 diwrnod) –Rhagfyr 10 / £80Cymorth Cyntaf Lefel 2 (1 diwrnod) – Rhagfyr 11 / £80

 
Os hoffech archebu lle ar un o'r cyrsiau, dilynwch y linc isod i ...

darllenwch mwy

Brwydr Hollie'n dod i ben

07/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Brwydr Hollie'n dod i ben


Roedd angen trawsblaniad mêr yr esgyrn ar Hollie Clark oherwydd iddi ddiddef cyflwr prin

Mae merch 8 oed, wedi marw o gyflwr prin sy'n effeithio ar fêr yr esgyrn.
 
Cafodd Hollie Clark o Gaerdydd wybod fod ganddi gyflwr prin ym mêr ei hesgyrn ym mis Ebrill ac mae ei rhieni wedi bod yn chwilio am roddwr mêr ar gyfer trawsblannu ers hynny.
 
Yn sgil ei diagnosis, fe sefydlodd ei rhieni apêl 'Help Hollie'
 
Arwyddodd 322 o bobl y gofrestr ym mis Mehefin eleni, mewn cymhariaeth a 12 yn 2013, a hynny yn sgil yr apêl.
 
Dywedodd tad Hollie, Stephen Clark: "Mae Hollie wedi marw'n heddychlon ym mreichiau ei rhieni wedi saith mis o frwydro cyflwr prin ym mêr ei hesgyrn.
 
"Mae'n dorcalonnus. Mae miliynau o atgofion da ...

darllenwch mwy

Pryder trigolion Cwmgwili am gynllun ...

06/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Pryder trigolion Cwmgwili am gynllun adennill ynni


Mae Clean Power Properties yn gwadu mai llosgydd fyddai'n cael ei adeiladu ar y safle yng Nghwmgwil

Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal nos Iau oherwydd pryderon am gynllun i adeiladu canolfan adennill ynni o wastraff yng Nghwmgwili, Sir Gaerfyrddin.
 
Mae'r cyfarfod wedi ei drefnu gan grŵp sy'n gwrthwynebu cynlluniau Clean Power Properties i ddatblygu uned pyrolysis mewn canolfan ger yr A48, rhwng Caerfyrddin a Cross Hands.
 
Byddai'r ganolfan yn cael gwared â gwastraff drwy broses pyrolysis - sef defnyddio gwres uchel heb ocsigen i drin y sbwriel.
 
Mae Clean Power Properties yn gwadu mai llosgydd fyddai'n cael ei adeiladu.
 
Ond dywed gwrthwynebwyr eu bod yn poeni am effaith yr uned ar yr amgylchedd ac maen nhw'n cyhuddo'r cwmni o beidio â r ...

darllenwch mwy

Llywodraeth yn rhoi £10 miliwn i well...

06/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Llywodraeth yn rhoi £10 miliwn i wella gofal sylfaenol


Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu cronfa gofal sylfaenol o £10 miliwn i gefnogi'r cynllun newydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun newydd i wella gwasanaethau gofal sylfaenol.
Mae'r cynllun pedair blynedd newydd i fod i sicrhau bod y mwyafrif helaeth o wasanaethau gofal sylfaenol yn cael eu darparu yn y gymuned, a bod cleifion yn derbyn gwasanaethau yn gynt.
Mae gofal sylfaenol yn cynnwys meddygon teulu, optegwyr a deintyddion, a dyma'r gwasanaethau cyntaf y mae'r rhan fwyaf ohonom ni yn cysylltu gyda nhw yn y gwasanaeth iechyd.
Bwriad y cynllun, sy'n cael ei lansio gan y Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething, yw datblygu gwasanaethau gofal sylfaenol gan yr holl fudiadau a gwasanaethau mewn cymunedau sy'n gallu helpu i wella safon gofal yn y cartref, neu mor agos i'r car ...

darllenwch mwy

'Dim bwriad' i sefydlu cronfa cyffuri...

05/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

'Dim bwriad' i sefydlu cronfa cyffuriau canser


Ar hyn o bryd mae'n rhaid gwneud cais drwy system arbennig am gyffuriau sydd ddim ar gael gan y GIG

Does "dim bwriad" gan Lywodraeth Cymru i sefydlu cronfa cyffuriau canser, yn ôl y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford.
Yn y Senedd heriodd y Ceidwadwyr Mr Drakeford i ymateb i ddeiseb gyda bron i 100,000 o lofnodion arni, yn galw am greu cronfa.
Dywedodd y Ceidwadwyr bod cleifion yn wynebu "anghyfiawnder amlwg".
Yn hytrach na chyhoeddi cronfa, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd newid i'r system o roi cyffuriau sydd ddim ar gael ar y Gwasanaeth Iechyd.
Mwy o gysondeb
I gael cyffuriau sydd ddim ar gael ar y GIG rhaid i gleifion wneud cais am gyllid gan fyrddau iechyd drwy'r system Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol.
Yn dilyn ymgynghoriad am y system mae Llywodraeth Cymru wedi cyho ...

darllenwch mwy