Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1221 cofnodion | Tudalen 119 o 123

Prif Weithredwr Newydd Mudiad Meithrin

27/03/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Prif Weithredwr Newydd Mudiad Meithrin


Prif Weithredwr Newydd Mudiad Meithrin - Gwenllian Lansdown Davies

Dymuna Swyddogion Cenedlaethol Mudiad Meithrin gyhoeddi eu bod wedi penodi  Dr Gwenllian Lansdown Davies i olynu Hywel Jones fel Prif Weithredwr newydd y Mudiad.
 
Mae Gwenllian Lansdown Davies yn hanu o Fangor yn wreiddiol ac erbyn hyn wedi ymgartrefu yn Sir Drefaldwyn. Astudiodd Ffrangeg a Sbaeneg yn Rhydychen a byw am gyfnod yn Galisia cyn cwblhau gradd Meistr a Doethuriaeth mewn Athroniaeth Wleidyddol yng Nghaerdydd ble bu hefyd yn diwtor gwleidyddiaeth. Ar ôl cael ei hethol i Gyngor Sir Caerdydd yn 2004, treuliodd gyfnod yn gweithio fel Rheolwr Swyddfa Leanne Wood AC yn y Rhondda cyn cael ei phenodi’n Brif Weithredwr Plaid Cymru yn 2007. Ers 2011, bu’n gwei ...

darllenwch mwy

Carwyn Jones: 'angen hybu mentrau iaith'

25/03/2014
Categori: Iaith

Dywedodd Carwyn Jones y byddai polisi iaith yn cael ei gyflwyno yn ddiweddarach eleni.
 
Mae'r Prif Weinidog wedi dweud bod angen "codi statws a dylanwad" Mentrau Iaith Cymraeg fel rhan o gynllun i hybu'r iaith a nifer y siaradwyr yng Nghymru.
 
Wrth ymateb i ddau adroddiad annibynnol oedd yn edrych ar ffyrdd o gryfhau'r Gymraeg, dywedodd Carwyn Jones bod angen "annog cynllunio gwell ac agwedd mwy cydlynol tuag at hyrwyddo'r Gymraeg".
 
Roedd Mr Jones yn ymateb i adroddiad Adolygiad o Waith y Mentrau Iaith ac adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cymunedau Cymraeg.
 
Mae beirniaid wedi dweud bod datganiad y Prif Weinidog yn annigonol.
 
Croesawu
 
Cro ...

darllenwch mwy

Hobo's yn 'gwbl gefnogol i'r Gymraeg'

22/03/2014
Categori: Iaith

Hobo's yn 'gwbl gefnogol i'r Gymraeg'


Hobo's yn 'gwbl gefnogol i'r Gymraeg'

Mae siop Hobo's yn High Street Arcade, Caerdydd
 
Mae rheolwr siop Hobo's yng Nghaerdydd yn dweud ei fod "wedi ei dristau" ar ôl clywed am sylwadau gafodd eu gwneud gan aelod o staff ar wefan gymdeithasol.
 
Roedd un o'r gweithwyr wedi gwneud sylwadau negyddol ynglŷn â sut oedd yr iaith yn swnio, gan ddweud ei fod wedi rhoi'r gerddoriaeth yn uwch o ganlyniad.
 
Mae'r BBC wedi siarad gydag un o'r cwsmeriaid fu yn y siop y diwrnod dan sylw, sydd wedi dweud ei bod hi'n teimlo'n "grac" ar ôl clywed am y sylwadau.
 
Mae rheolwr Hobo's yn dweud ei fod ef a'i deulu yn hollol gefnogol i'r iaith Gymraeg a bod yr aelod o staff wnaeth y sylwadau wedi ymddih ...

darllenwch mwy

Mentrau Iaith eisiau hwb ariannol

21/03/2014
Categori: Iaith

Mae'r Mentrau yn galw am gyllid o £4.8m gan Lywodraeth Cymru, sydd, yn ôl y mudiad, tua 16c yr wythnos i bob siaradwr Cymraeg.
 
Mae'r Mentrau Iaith yn galw am fuddsoddiad ychwanegol o £4.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru er mwyn gallu datblygu a ffynnu yn y dyfodol.
 
Mae 22 o fudiadau Mentrau Iaith yn gweithredu ledled Cymru, gan ddarparu ystod eang o gyfleoedd i blant, pobl ifanc, oedolion a dysgwyr i ddefnyddio'r iaith Gymraeg, ac yn 2012-13, fe dderbynion nhw £1.6 miliwn gan y Llywodraeth.
 
Mae'r Mentrau yn galw am gyllid o £4.8m gan Llywodraeth Cymru, sydd, yn ôl y mudiad, tua 16c yr wythnos i bob siaradwr Cymraeg.
 
Mae'r al ...

darllenwch mwy

Golygyddion Gwadd Newydd i Tu Chwith

20/03/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Golygyddion gwadd y rhifyn nesaf o tu chwith fydd Elis Dafydd o Drefor a Gruffudd Antur o Lanuwchllyn, sef dau fyfyriwr yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor – Elis ar ei drydedd flwyddyn a Gruffudd ar ganol astudio am radd MA. Bydd y rhifyn yn ymddangos yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr fis Awst, a thema’r rhifyn fydd ‘Caeth/Rhydd’.
 
Dywedodd Elis:
 
‘Dwi wrth fy modd fy mod yn cael y cyfle i olygu tu chwith – mae’n gylchgrawn aruthrol o bwysig sy’n rhoi llais i ddoniau ifainc ac i lenorion y dyfodol, ac rydw i’n edrych ymlaen yn arw at gydweithio hefo fy nghyd-olygydd a hefo’r llenorion ifainc hynny. ...

darllenwch mwy

'Yr Urdd achubodd yr iaith': Prys Edw...

13/03/2014
Categori: Iaith

'Yr Urdd achubodd yr iaith': Prys Edwards


Roedd Prys Edwards yn siarad ar raglen Hywel Ddoe a Heddiw fydd yn cael ei darlledu ar S4C nos Sadwr

Roedd Prys Edwards yn siarad ar raglen Hywel Ddoe a Heddiw fydd yn cael ei darlledu ar S4C nos Sadwrn
 
Urdd Gobaith Cymru sydd wedi gwneud y "cyfraniad mwyaf un wrth achub yr iaith dros y 90 mlynedd diwethaf", yn ôl Llywydd Anrhydeddus y mudiad, Prys Edwards.
 
Roedd Mr Edwards yn cael ei holi gan Hywel Gwynfryn ar gyfer rhaglen 'Hywel Ddoe a Heddiw' fydd yn cael ei darlledu nos Sadwrn, Mawrth 15 ar S4C.
 
Yn 1972 fe wnaeth Hywel Gwynfryn gyflwyno rhaglen i nodi hanner canrif ers sefydlu'r Urdd yn 1922.
 
Roedd Prys Edwards yn un o bobl amlycaf y dathliadau ac yntau'n fab i sylfaenydd yr Urdd, Syr Ifan ab Owen Edwards.
 
'Newid agwedd'
 
Yn y ...

darllenwch mwy

Comisiynydd y Gymraeg: Swyddi'n mynd?

25/02/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Comisiynydd y Gymraeg: Swyddi'n mynd?


Yn ôl llefarydd ar ran Meri Huws, mae 'angen adolygu'r strwythur gwreiddiol'

Mae pob un aelod o staff swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wedi cael cynnig ymadael yn wirfoddol o'u swyddi, er mwyn caniatau i'r Comisiynydd weithredu strwythur newydd.
 
Oddeutu 45 o bobl sy'n gweithio yn swyddfa'r Comisiynydd.
 
Mae yna bryderon bod Meri Huws yn bwriadu canolbwyntio'n fwy ar reoleiddio yn hytrach na hybu a hwyluso defnydd o'r Gymraeg.
 
Yn ôl mudiad Dyfodol i'r Iaith, mae pwy sydd â chyfrifoldeb dros hybu'r Gymraeg yn amwys ers diwedd Bwrdd yr Iaith Gymraeg.
 
Dywedodd Heini Gruffydd o'r mudiad ei fod o wedi clywed sibrydion am y perygl mai staff â gofal am hybu a hwyluso'r Gymraeg fydd yn colli swyddi.
 
'Cyfnod o ansefydl ...

darllenwch mwy

Penodi Cadeirydd Newydd y Coleg Cymra...

19/02/2014
Categori: Addysg, Iaith

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol heddiw wedi cyhoeddi mai Andrew Green fydd Cadeirydd newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Bydd yn olynu’r Cadeirydd presennol, yr Athro R Merfyn Jones, ar 1 Ebrill 2014.
 
Andrew Green oedd Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru o 1998 tan ei ymddeoliad y llynedd.  Y mae eisoes yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg ac wedi cadeirio paneli academaidd ar ran y Coleg ers ei sefydlu.
 
Meddai Linda Wyn, Is gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  “Mae’n bleser gen i gyhoeddi fod Andrew Green wedi ei benodi fel cadeirydd newydd y Coleg.  Mae ganddo nid yn unig brofiad eang o arwa ...

darllenwch mwy

Gwyddonydd yn Ennill Gwobr er Cof am ...

07/02/2014
Categori: Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith

Gwyddonydd yn Ennill Gwobr er Cof am Ysgolhaig Ifanc


Gwyddonydd yn Ennill Gwobr er Cof am Ysgolhaig Ifanc

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi sefydlu gwobr newydd er cof am Dr Eilir Hedd Morgan, darlithydd ym Mhrifysgol Bangor o dan nawdd y Coleg, a laddwyd mewn damwain y llynedd.
 
Bydd y wobr flynyddol yn cael ei chyflwyno i unigolyn o dan ddeugain mlwydd oed sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol ym maes gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Dr Huw Morgan, darlithydd mewn Ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth fydd yn derbyn y wobr eleni, a hynny yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg yng Nghaerfyrddin nos Fawrth 18 Chwefror 2014.
 
Seryddiaeth a chysawd yr haul yw prif arbenigedd yr academydd o Lanbrynmair. Cafodd ei benodi i swydd ddarlithio ym Mhrifysgol Aberystwyth o dan ...

darllenwch mwy

Anufudd-dod dinesig: “sbardun i’r Lly...

01/02/2014
Categori: Iaith

Bu ymgyrchwyr yn nodi dechrau cyfnod o brotestio dros y Gymraeg er mwyn pwyso ar Lywodraeth Cymru i newid ei bolisïau er mwyn sicrhau twf yn y Gymraeg yn Aberystwyth heddiw.
 
Bydd ymgyrchwyr yn dadorchuddio baneri ar bontydd ar hyd a lled Cymru dros y penwythnos - o Bont Menai i Bont Hafren - gan gychwyn ar Bont Trefechan yn Aberystwyth. Daw’r gyfres o ymgyrchoedd symbolaidd yma mewn adwaith i’r argyfwng sy’n wynebu’r Gymraeg a amlygwyd gan ganlyniadau’r Cyfrifiad dros flwyddyn yn ôl.
 
Ym mis Awst y llynedd, ysgrifennodd Cymdeithas yr Iaith at Carwyn Jones gan ofyn iddo wneud datganiad o fwriad i weithredu mewn chwe maes polisi erbyn 1 ...

darllenwch mwy