Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1300 cofnodion | Tudalen 119 o 130

The Gentle Good ennilwyr Albwm Cymrae...

11/08/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

The Gentle Good ennilwyr Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2014 yn diolch i bawb


Y Bardd Anfarwol

Hoffwn ddweud diolch o galon i’r Eisteddfod am wobrwyo ‘Y Bardd Anfarwol’ yn Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2014. Doeddwn i wir ddim yn disgwyl ennil pan gyhoeddwyd yr enillydd ar faes yr Eisteddfod nos Iau diwethaf! Roedd cymaint o gerddoriaeth da ar y rhestr fer, ac dwi’n credu bod hwn yn adlewyrchu sin gerddorol bywiog a frwdfrydig yma yng Nghymru.
 
Mae’r tlws gan Ann Catrin Evans yn edrych yn wych hefyd
 
Dw’i moyn dweud diolch i’r bobl wnaeth gweithio ar yr albwm – hebddynt ni fyddai’r albwm yn bodoli.
 
Diolch!
 
Diolch o galon i Llion Robertson, a wnaeth job mor anhygoel o gynhyrchu’r albwm ac i Seb Gol ...

darllenwch mwy

Map rhyngweithiol yn dangos lleoliada...

10/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith

Map rhyngweithiol yn dangos lleoliadau’r Eisteddfod Genedlaethol ers 1861


Lleoliadau’r Eisteddfod Genedlaethol ers 1861

Drwy ddefnyddio’r wybodaeth o wefan yr Eisteddfod Genedlaethol, mae Dafydd Elfryn Williams wedi mapio lleoliadau’r wyl ers 1861, a darganfod ambell ffaith yn y broses.
 

Map Eisteddfod

 
Data Siroedd

Map Eisteddfod – Data Sirol

 

Nifer Eisteddfod Pob Sir

 
Mae’n amlwg o’r data mai Gwynedd yw’r Sir fwyaf Eisteddfodol yng Nghymru, gyda 29 Eisteddfod wedi ei gynnal yno ers 1861.
I’r gwrthwyneb, dim ond unwaith mae’r ŵyl wedi ymweld â Sir Fynwy a Thorfaen
Mae’n rhyfedd meddwl hefyd bod y ‘steddfod wedi bod yn Lloegr 9 gwaith!
Data Lleoliadau

Lleoliadau Eisteddfod
 
Caernarfon y ...

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith - Falch o Gyfle i...

10/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Ar ddiwedd Eisteddfod Sir Gaerfyrddin 2014 mae Cymdeithas yr Iaith wedi llongyfarch Cyngor Sir Gaerfyrddin am fabwysiadu strategaeth iaith flaengar a all cryfhau’r Gymraeg yn sylweddol dros y blynyddoedd i ddod yn dilyn yr Eisteddfod yn y sir.
 
Dywedodd Robin Farrar, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Hoffwn longyfarch pawb oedd yn rhan o lwyddiannau Eisteddfod sir Gâr, ac yn benodol am i’r Cyngor Sir am roi arweiniad i weddill y wlad gyda’i benderfyniad i fabwysiadu ac i weithredu strategaeth iaith flaengar.
 
"Rydyn yn falch o gael cyfle i ddathlu am unwaith - ond bydd ein haelodau’n cadw llygad barcud dros y flwyddyn nesaf er m ...

darllenwch mwy

400 mewn parti i ddathlu strategaeth ...

10/08/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

400 mewn parti i ddathlu strategaeth iaith Sir Gâr


Parti i ddathlu strategaeth iaith Sir Gâr

Daeth dros 400 o bobl i barti Cymdeithas yr iaith ar faes yr Eisteddfod heddiw i ddathlu fod y Cyngor wedi cyhoeddi amserlen gweithredu ei strategaeth iaith newydd.
 
Cafwyd perfformiadau gan fandiau o Sir Gar a oedd wedi bod yn ymgyrchu - Bromas, Y Banditos a Castro - a gan Dewi Pws a Kariad y Klown. Mewn sesiwn "Munud dros Sir Gar" datganodd enwogion lleol am funud yr un pam bod hwn yn ddatblygiad mor bwysig. Yn eu plith yr oedd y ddau gynghorydd a arweiniodd y gweithgor ( Cefin Campbell - Plaid ) a Callum Higgins - Llafur ), yr actorion Andrew Teilo a Gwyn Elfyn, y darlledydd Iola Wyn a chyn-arweinydd UMCA Mared Ifan.
 
Eto i gyd, cafodd potel mawr o champagne ei anfon yn &o ...

darllenwch mwy

Darlithydd a Cherddor yn Cyfansoddi C...

10/08/2014
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae un o ddarlithwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cael y fraint o gydweithio gyda chyn aelod o’r Super Fury Animals.
 
Gwaith Curig Huws o Adran Ddrama a Cherddoriaeth Prifysgol De Cymru oedd cynorthwyo Gruff Rhys i recordio trac sain fydd i’w chlywed yn y ffilm ‘Set Fire to the Stars’ gaiff ei rhyddhau yn ddiweddarach eleni.
 
Bydd y ffilm yn canolbwyntio ar y berthynas gynhyrfus rhwng Dylan Thomas a John Malcolm Brinnin nôl yn y pumdegau a thaith gyntaf Dylan Thomas i America.
 
Elijah Wood, sy’n enwog am ei ran yn ffilmiau Lord of the Rings fydd yn actio rhan Brinnin a Celyn Jones sydd wedi ymddangos mewn cyfresi teledu fel Abo ...

darllenwch mwy

Diwrnod y Gadair - Ceri Wyn Jones ar ...

08/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Mae Dydd Gwener yn ddiwrnod mawr ar Faes yr Eisteddfod gyda’r seremoni Cadeirio yn y Pafiliwn.  A braf oedd gweld teilyngdod eleni gyda’r Prifardd Ceri Wyn Jones yn ennill y Gadair.  Y teitl eleni oedd ‘Lloches’ a'r beirniaid oedd Llion Jones, Alan Llwyd ac Idris Reynolds. Dywedodd Llion Jones yn y feirniadaeth 
 
“Mewn cystadleuaeth, lle mae llawer iawn o gynganeddu blinedig a llafurus, dyma waith sy’n danchwa o drawiadau newydd ac annisgwyl” aeth ymlaen i ddweud bod “Cadwgan yn llwyr haeddu cadair Eisteddfod Sir Gar” 
 
Heddiw roedd hi hefyd yn ddiwrnod mawr i Stephen Jones ac Aled Siôn Davies, ro ...

darllenwch mwy

Lansio #PethauBychain - Beth fyddwch ...

07/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Heddiw yn yr Eisteddfod yn Llanelli fe lansiwyd ymgyrch newydd #PethauBychain gan Lywodraeth Cymru. Pwrpas yr ymgyrch yw annog cynnydd yn ddefnydd yr iaith Gymraeg ac mae yn cael ei ysbrydoli gan ymadrodd enwog ein nawddsant, Dewi Sant, “Gwnewch y pethau bychain”.

Y syniad tu ôl yr ymgyrch yw annog pobl i rannu awgrymiadau ar sut y gallwn ni gyd wneud newidiadau bach yn ein bywydau er mwyn cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg bob dydd.  
 


 
Ar wefan Llywodraeth Cymru maent wedi awgrymu nifer o ffyrdd allwn ni gyd gefnogi’r ymgyrch a dyma rhai o’i awgrymiadau nhw: 

Tecstio a defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn y Gymraeg
De ...

darllenwch mwy

Uchafbwyntiau Diwrnod 5

06/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Ar ôl llwyddiant ddoe yn cipio Gwobr Goffa Daniel Owen, Lleucu Roberts sydd ar y brig heddiw eto yn ennill y Fedal Rhyddiaith am ei chyfrol, Saith Oes Efa. Y beirniaid oedd Catrin Beard, Meg Elis a Manon Rhys a dywedodd Catrin Beard: 

"Mae Saith Oes Efa'n gyfrol sy'n haeddu ei lle ar unrhyw silff lyfrau. Dyma enillydd teilwng sy'n llawn haeddu'r Fedal Ryddiaith gyda phob clod."
Mae sawl enillydd arall wedi bod yn ystod y dydd a dyma gip olwg o rhai ohonynt: 

Unawd Gymraeg 19 - 25 oed - Gethin Lewis 
Unawd o Oratorio neu Offeren 19 - 25 oed - Kieron-Connor Valentine
Dawns Stepio Unigol i Ferched - Sara Mai Davies 
Unawd Operatig 19 - 25 oed - Daniel Calan J ...

darllenwch mwy

‘Medal aur’ y Llywodraeth: Hawliau ia...

05/08/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith yn ystyried gwobrwyo Llywodraeth Cymru gyda ‘medal aur’ os caiff hawliau iaith clir ei sefydlu. Daw’r newyddion wedi i ymgyrchwyr iaith lansio datganiad dros newidiadau i’r safonau iaith newydd heddiw (2:30pm, Dydd Mawrth, Awst 5ed).   
  
Mae Penri Williams, Cadeirydd y grŵp ymbarel Dathlu’r Gymraeg, ynghyd â nifer o Aelodau Cynulliad wedi llofnodi datganiad sy’n galw ar y Llywodraeth i wella’r dyletswyddau newydd a fydd yn disodli cynlluniau iaith. Ymysg y newidiadau mae’r datganiad yn galw amdanynt yw sicrhau bod y rheoliadau newydd yn creu hawliau clir i bobl; peidio â gadael i gyrff ...

darllenwch mwy

Hawl i Wasanaeth Iechyd Sylfaenol yn ...

04/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Llun 4 Awst cynhaliodd Comisiynydd y Gymraeg sesiwn i drafod canfyddiadau ac argymhellion Fy Iaith, Fy Iechyd: Ymholiad i’r Gymraeg mewn Gofal Sylfaenol.
 
Cyhoeddodd y Comisiynydd yr adroddiad yn gynharach yr haf hwn. Mae’r adroddiad yn nodi 33 o argymhellion ar gyfer gwella profiad siaradwyr Cymraeg wrth dderbyn gwasanaeth gan y meddyg teulu, nyrs cymunedol, timau amlddisgyblaethol yn y gymuned, llinell ffôn Galw Iechyd Cymru, deintydd, optegydd a fferyllydd.
 
Cafodd y sesiwn yn yr Eisteddfod ei chadeirio gan olygydd iechyd BBC Cymru, Owain Clarke. Ar y panel trafod roedd y meddyg teulu Dr Llinos Roberts, y darlithyd ...

darllenwch mwy