Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1794 cofnodion | Tudalen 178 o 180

Detholiad o Goed Nadolig

21/12/2014
Categori: Hamdden

Detholiad o Goed Nadolig


Coeden Nadolig Caerdydd

Daeth y traddodiad o addurno coeden Nadolig i Brydain trwy'r Tywysog Albert oedd yn ŵr i frenhines Fictoria. Roedd Albert yn hanu o'r Almaen ac yn perthyn i deulu brenhinol  Saxe-Coburg sydd â chysylltiadau clos gyda theulu Windsor.  Roedd y traddodiad o osod coeden Nadolig yn yr Almaen yn arfer poblogaidd yng ngogledd y wlad lle roedd yn gysylltiedig gyda arferion protestanaidd.  
 
Ym Mhrydain, cofleidiodd y dosbarth canol yr arferiad yn oes Fictoria ac fe ddaeth yn draddodiad tu hwnt o boblogaidd. Erbyn heddiw, mae'r goeden yn ganolog i ddathliadau llawer o deuluoedd dros y byd, yn cynnwys Cymru.  A dyma ni isod gynnig anrhydeddus sawl aelwyd yng Nghymru o ...

darllenwch mwy

Ffotograffwyr y dyfodol yn cael eu gw...

18/12/2014
Categori: Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden

Ffotograffwyr y dyfodol yn cael eu gwobrwyo


llun Sheryl Ewe 17 oed o Fro Morgannwg

Daeth chwech o bobl ifanc i'r brig o blith 200 o geisiadau trwy Gymru ar ôl llwyddo i grisialu’r enghreifftiau gorau o amgylchedd Cymru drwy'r lens.
 
Cafodd yr enillwyr werth £450 o dalebau siopau’r stryd fawr. Testun y gystadleuaeth oedd dangos eu ffrindiau yn mwynhau’r amgylchedd naturiol ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth Cyfoeth Naturiol Cymru.
 
Yn y categori cyntaf, i blant 11 oed neu iau, Jacob Pearce, 10 oed, o Ysgol Gynradd y Santes Fair a Sant Padrig, Maesteg, Pen-y-bont Ar Ogwr, a gipiodd y wobr gyntaf gyda’r llun llawn awyrgylch hwn o farcud yn cael ei hedfan ar draeth â chymylau yn gefndir.  Roedd y beirniaid ...

darllenwch mwy

Y Gwyll, Rhys Ifans a llawer mwy ar S...

15/12/2014
Categori: Celfyddydau, Hamdden

Y Gwyll, Rhys Ifans a llawer mwy ar S4C dros y 'Dolig


Y Gwyll yn ôl ar ddydd Calan

Bydd DCI Tom Mathias a’r tîm yn ôl yn y gyfres dditectif Y Gwyll ar S4C i archwilio achos o dân bwriadol yn ogystal â stori am dor calon a cholled wrth inni ddarganfod mwy am fywyd a hanes y ditectif. Fe fydd y bennod arbennig yn sicr yn flas o’r hyn sydd i ddod yn yr ail gyfres yn hwyrach yn y flwyddyn.

Bydd rhifyn arbennig hir-ddisgwyliedig o gyfres Y Gwyll ar Ddydd Calan ar S4C yn un o uchafbwyntiau amserlen Nadolig sy’n llawn perfformiadau gwreiddiol, gafaelgar gan rai o sêr mwyaf y byd adloniant yng Nghymru.
 
Bydd Richard Harrington, sy'n chwarae rhan DCI Mathias yn y gyfres dditectif, yn un o blith nifer o artistiaid byd-enwog ...

darllenwch mwy

Gofyn am ofal ar y mynyddoedd

12/12/2014
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Gofyn am ofal ar y mynyddoedd


Eira trwchus ar y mynyddoedd

Mae'r bartneriaeth Mountain Safe yn rhybuddio cerddwyr sy'n bwriadu mentro allan i fynyddoedd Eryri i gymryd pwyll dros y penwythnos, ar ôl i dros droedfedd o eira syrthio dros nos, gyda'r rhagolygon yn addo rhagor o wyntoedd garw ac eira dros y dyddiau nesaf. 
 
Mae'r Bartneriaeth Mountain Safe yn argymell cerddwyr i gymryd gofal ac i gario bwyelli rhew a chramponau os ydynt am ddringo mynyddoedd dros 700 mtr neu ddwy fil o droedfeddi o uchder.
 
Mae gan Eryri  sawl copa dros uchder o 700 mtr, gyda'r mynyddoedd yn gyrchfan boblogaidd i ddringwyr yn ystod y gaeaf.  Mae Eryri yn beryglus iawn dros y gaeaf gyda thywydd cyfnewidiol yn dal allan y cerddwyr mwya ...

darllenwch mwy

Dau gastell o Gymru yn anelu i ddenu ...

05/12/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Castell Carreg Cennen a Chastell Coch wedi’u dewis i fod yn rhan o ymgyrch farchnata newydd sydd wedi’i chreu i annog pobl Tsieina i ddysgu mwy am rai o lefydd llai adnabyddus Prydain drwy roi enwau newydd iddyn nhw.
 
Mae Castell Carreg Cennen a Chastell Coch yn ddau o 101 o lefydd diddorol o gwmpas Prydain sydd wedi’u dewis gan yr asiantaeth dwristiaeth genedlaethol VisitBritain. Bydd y ddau le yn rhan o ymgyrch arloesol sy’n gwahodd pobl Tsieina i gynnig yr enwau Tsieinëeg mwyaf addas, difyr, ystyrlon a chofiadwy ar lefydd, digwyddiadau a phethau ym Mhrydain.
 
Dros gyfnod o ddeg wythnos, bydd VisitBritain yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau h ...

darllenwch mwy

Llety ‘Glampio’ Newydd i Eisteddfod M...

25/11/2014
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ydych chi’n edrych am lety ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015? Mae gan Y Gorau o Gymru yr union ateb i chi. Dyma eich cyfle chi i aros yng ngwersyll ‘glampio’ cyntaf yr Eisteddfod.
 
Gyda llety yn brin yn ardal yr Eisteddfod a’r rhan fwyaf o lefydd eisoes yn llawn, penderfynwyd creu maes pebyll newydd gyda’r cyfle i logi pabell foethus am yr wythnos.
 
Bydd Gwersyll Y Gorau o Gymru wedi ei leoli drws nesaf i’r maes ac yn gyfle i aros yn yr Eisteddfod mewn llety unigryw.
 
Mae'r pebyll moethus yn cysgu hyd at 4 person ac yn dod gyda dodrefn meddal sy’n cynnwys gwlâu aero, byrddau tlws, golau amgylchol a charped cy ...

darllenwch mwy

Rhaglen Hyfforddiant Menter Caerdydd ...

10/11/2014
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Menter Caerdydd, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd,  yn falch i gyhoeddi’r rhaglen hon o gyrsiau hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer Oedolion yr Hydref hwn.
 
Cyrsiau mis Tachwedd/Rhagfyr
 

Hylendid Bwyd Lefel 2 (1 diwrnod) –Tachwedd 17 / £80Warden Tân Lefel 2 (1 diwrnod) – Tachwedd 24 / £60Gwella’ch Cymraeg (Cwrs Glowyi Iaith) –  Rhagfyr 2 / £80Delio ac Unigolion Heriol (Cwrs 1 diwrnod) –Rhagfyr 10 / £80Cymorth Cyntaf Lefel 2 (1 diwrnod) – Rhagfyr 11 / £80

 
Os hoffech archebu lle ar un o'r cyrsiau, dilynwch y linc isod i ...

darllenwch mwy

Cymru O'r Awyr

05/11/2014
Categori: Hamdden

Mae'r defnydd o awyrennau di-beilot, neu drôns gan y lluoedd arfog yn rhwygo barn. Ers tro mae 'na brotestiadau wedi bod yn Aberporth, Ceredigion ac yn Hydref 2014 daeth cadarnhâd y bydd 'na brofion yn cael eu cynnal gan y llu awyr yn Llanbedr, Meirionnydd.
Ond nid y lluoedd arfog yn unig sy'n defnyddio'r drôns erbyn hyn. Maen nhw yn cael eu defnyddio gan heddluoedd a chwmnïau preifat; mae Amazon ymhlith y cwmnïau sy'n ystyried eu defnyddio, â hynny er mwyn dosbarthu parseli.
Felly oes 'na ddibenion gwerth chweil i'r peiriannau yma? Un sy'n eu defnyddio yn rheolaidd yw Alex Rees, perchennog cwmni ffilm a ffotograffiaeth Mighty Sky yn Abertawe. Bu'n sô ...

darllenwch mwy

25 peth nad oeddech efallai yn ei wyb...

29/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

1. Yn y lle cyntaf roedd y Ffair Aeaf ond yn mynd i redeg fel arbrawf am dair blynedd, i weld a fyddai’n ymarferol. Ond bu hi’n llwyddiant ysgubol o’r flwyddyn gyntaf a ’dyw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ddim wedi edrych yn ôl er 1990.
 
2. Am y 12 mlynedd gyntaf achlysur undydd cymharol fach oedd y ffair. Dim ond wedi i geffylau a chŵn hela gael eu cyflwyno’n llwyddiannus yn ffair 2001 (blwyddyn clwy’r traed a’r genau) y dechreuwyd ei chynnal dros ddau ddiwrnod yn y blynyddoedd dilynol i wneud lle i’r dosbarthiadau a’r cystadlaethau ychwanegol.
 
3. Mae’r gymdeithas yn cael y fraint eleni o groesawu Ei ...

darllenwch mwy

Dathlu bwyd gorau Ceredigion

22/10/2014
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Dathlu bwyd gorau Ceredigion


Bwyd gorau Ceredigion

Hydref yw'r mis mae ardal Bae Ceredigion yn dathlu cyfoeth ei chynnyrch a chynhesrwydd croeso'r Cardi. Dyma gyfle gwych i brofi a mwynhau blasau newydd ac i ennill gwobrau bwyd arbennig gyda eich Pasbort Bwyd Bae Ceredigion 2014.
 
Dewch i ddarganfod cynnyrch gwych o ffermydd a chynhyrchwyr Ceredigion, siopau fferm, a llefydd hynod i fwynhau pryd ar draws Ceredigion.
 
Casglwch eich Pasbort Bwyd Bae Ceredigion 2014 o un o Ganolfannau Croeso Ceredigion yn Aberystwyth, Aberaeron neu Aberteifi neu o unrhyw un o'r busnesion sy'n cymeryd rhan yn yr ymgyrch eleni.(gwelwch y rhestr isod)
 

Pasbort Mis Bwyd Bae Ceredigion 2014
 
Newydd ar gyfer 2014 -'Pasbort ...

darllenwch mwy