Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1428 cofnodion | Tudalen 143 o 143

Blwyddyn yn Ddiweddarach - Ffordd Cap...

12/08/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Newyddion da i fodurwyr Sir Gaerfyrddin gyda’r B4300 o Gapel Dewi i Gaerfyrddin yn ail agor o’r diwedd.
 
Ers blynyddoedd mae yna oleuadau traffig wedi bod yn yr ardal gan fod gwendid yn y ffordd ar ôl i goeden cwympo i mewn i’r afon a gwanhau'r ffordd yn 2008. Ers hyn mae’r afon Tywi wedi bod yn erydu ochrau'r afon yn achosi peryg pellach i’r ffordd.
 
Caeodd y ffordd yn gyfan gwbl yn Orffennaf 2013 i Gyngor Sir Gaerfyrddin cychwyn ar y gwaith adfer a hyn oedd cychwyn anhawster i bobl leol i wneud y pethau bob dydd mewn bywyd.
 
Dywedodd Elvin Thomas sydd yn byw yng Nghapel Dewi ‘Rydym mor falch i weld y ffordd yn ail agor. Ers ...

darllenwch mwy

Yr Wyddfa ar werth - Mae'n swyddogol!

04/08/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yr Wyddfa ar werth - Mae'n swyddogol!


Yr Wyddfa ar werth

Dyma fynydd uchaf Cymru a choron Eryri. Mae’r eicon o fynydd yn gyrchfan boblogaidd flynyddol i ymwelwyr ac yn gartref i nifer o blanhigion prin fel Lili’r Wyddfa sy’n cael ei drysori yn rhyngwladol.  Mae rhan o’r mynydd hwn rwan ar werth ac mae’r tirfeddiannwr Dafydd Morris yn galw ar gadwriaethwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol i gofleidio’r cyfle i brynu’r tir er mwyn cynorthwyo gyda’r gwaith o warchod y mynydd at y dyfodol.
 
Yr rhan o’r Wyddfa sydd ar werth yw’r tir o grib Clogwyn Coch a chlogwyn enwog Du`r Arddu, ar ochr Llanberis o’r Wyddfa - yr holl ffordd i lawr at y bont reilffordd  Hanner Ffordd. ...

darllenwch mwy

OPRA Cymru yn Cyhoeddi Cast ar gyfer ...

29/07/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden

OPRA Cymru yn Cyhoeddi Cast ar gyfer Taith 2014


Cyhoeddi Cast ar gyfer Taith 2014

OPRA Cymru yn Cyhoeddi Cast ar gyfer Taith 2014 – Gyda Tri Pherson yn Chwarae Rhan Un Cymeriad
 
Mae OPRA Cymru, yr unig gwmni yn y byd sy’n cynhyrchu operau yn Gymraeg wedi cyhoeddi eu cast ar gyfer yr opra fydd ar daith o amgylch Cymru ym mis Medi 2014 – ONIEGIN, Gaeaf Gobeithion gan Tsiaicofsci, gydag un o’r cymeriadau yn cael ei chwarae gan dri pherson gwahanol.
 
Mae cymeriadau unigol yn cael eu chwarae gan y bariton Matthew Durkan, yn enedigol o Swydd Derby ac sy’n astudio dan gyfarwyddyd Dennis O’Neill yn Academi Llais Rhyngwladol Cymru ac sydd wedi gweithio’n helaeth gyda Opra Cenedlaethol Lloegr; y soprano Stacey Wheeler sydd & ...

darllenwch mwy

"Bu’n sioe a hanner, ond nid ydym am ...

25/07/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Celfyddydau, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

"Bu’n sioe a hanner, ond nid ydym am laesu dwylo"


Y Sioe Fawr 2014

Roedd Sioe Frenhinol Cymru eleni yn achlysur a hanner fel yr oedd pawb wedi’i ragweld.
 
Gyda mwy o bobl sy’n talu’n dod drwy’r giatiau, mwy o aelodau i’r gymdeithas, mwy o geir yn defnyddio’r meysydd parcio am ddim, mwy nag erioed o dda byw’n cystadlu, cynnydd yn nifer y stondinau masnach a rhaglen gystadlaethau hynod o lwyddiannus, mae sioe’r wythnos hon wedi rhagori ar bob disgwyl.
 
Yn siarad ar ddiwrnod olaf y sioe, dywedodd Mr David Lewis, Cadeirydd Cyngor CAFC nad oedd yn 40 mlynedd ei gysylltiad â’r gymdeithas erioed wedi gweld y fath gasgliad o dda byw eithriadol â’r rheini a oedd yn cael eu dangos ...

darllenwch mwy

£570,000 i ailddatblygu’r Bandstand a...

23/07/2014
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Cystadlaethau, Hamdden, Newyddion

£570,000 i ailddatblygu’r Bandstand ar y Promenâd


Bandstand Aberystwyth


Promenâd Aberystwyth yn “sbardun ar gyfer twf lleol”

Roedd y Gweinidog Tai ac Adfywio Carl Sargeant yn Aberystwyth heddiw i weld sut mae gwaith adfywio yno yn helpu’r Promenâd i fod yn llwyddiant.
Yn ddiweddar, ariannodd Llywodraeth Cymru waith i adfywio’r ardal yn dilyn stormydd, yn ogystal â buddsoddi yng ngwedd a gwneuthuriad yr adeiladau. Yn ystod ei ymweliad, cyhoeddodd y Gweinidog gyllid pellach o £570,000 i ailddatblygu’r Bandstand ar y Promenâd.

 
Dywedodd y Gweinidog:
 
“Mae’n amlwg bod Bandstand eiconig Aberystwyth yn gyfleuster sy’n annwyl i’r trigolion lleol, ac rwy’n ...

darllenwch mwy

Marwolaeth John Ellis Roberts MBE

18/07/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Marwolaeth John Ellis Roberts MBE


John Ellis Roberts MBE

Datganiad oddi wrth John Grisdale, Cadeirydd Tîm Achub Mynydd Llanberis.
 
Gyda thristwch mawr ‘rwy’n dwyn eich sylw at farwolaeth John Ellis Roberts drwy ddamwain, wrth iddo ddringo ar Ddinas Cromlech, a hynny o fewn ychydig ddyddiau i’w benblwydd yn 71 oed. Mae’r tristwch o golli “John Êl” drwy ddamwain ar un o’r glogwyni lle y bu, dros gymaint o flynyddoedd, mor ymroddgar yn achub degau o fywydau, yn eithriadol o eironig a llym. Estynaf ein cydymdeimlad fel Tîm i Tracy a Jean ei chwaer yn eu colled trist a brawychus.
 
John oedd asgwrn cefn Tîm Llanberis am ddegau o flynyddoedd; bu ei gyfraniad ymarferol a&rs ...

darllenwch mwy

Mae Tocynnau Sioe Nadolig Cyw 2014 ar...

17/07/2014
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith

Eleni mae modd mynd a’r plantos i weld Sioe Nadolig Cyw gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn ogystal a sioeau dydd i ysgolion cynradd a meithrin, ond mae’r tocynnau yn gwerthu yn gyflym felly cofia archebu dy rai di cyn ei bo hi’n rhy hwyr!
 
Yn y sioe eleni – Bydd y sioe yn llawn canu a dawnsio i’r teulu cyfan, gyda chyflwynwyr Cyw, y môr-leidr Ben Dant, Ta-ra-tan-toc ac Radley Miggins o Lan-ar-goll-en.
 
 
Gyda digon o ganu a dawnsio bydd Sioe Nadolig Cyw yn siŵr o gyffroi pawb cyn y diwrnod mawr!
 

 
Dyma fanylion y perfformiadau, prisiau, a gwybodaeth am sut i brynu tocynnau:
 
Dydd Merch ...

darllenwch mwy

Cerddwyr yn hyrwyddo Masnach Deg

16/07/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Cerddwyr yn hyrwyddo Masnach Deg


Dathlu agor llwybr cerdded estynedig

Mae ymgyrchwyr Masnach Deg o Sir Gaerfyrddin wedi bod yn dathlu agor llwybr cerdded estynedig.
 
Daeth pobl o bob cwr o'r sir a'r tu hwnt at ei gilydd i gerdded y llwybr o Gaerfyrddin i Hendy-gwyn ar Daf, ac roedd y criw'n cynnwys staff o sawl siop Co-op ynghyd â staff a gwirfoddolwyr o siopau Oxfam yng Nghaerfyrddin ac Abertawe. Ymunodd plant o Ysgol Gynradd Tre Ioan, Ysgol Gynradd Santes Fair, ac Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth â'r cerddwyr wrth iddynt gychwyn o'r Siop De ym Mharc Caerfyrddin.
 
Hefyd bu Elen Jones, Pennaeth Masnach Deg Cymru, yn siarad â'r plant am Fasnach Deg ac yn clywed am yr hyn mae'r ysgolion wedi bod yn ei wneud i hyrwyddo Masnac ...

darllenwch mwy