Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1447 cofnodion | Tudalen 132 o 145

Amgueddfa Cymru yn chwilio am ymddiri...

25/06/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru’n gofalu am drysorau o bob math ac mae Llywodraeth Cymru’n chwilio am bobl newydd, frwdfrydig sydd a diddordeb mewn hanes Cymru i fod yn ymddiriedolwyr.
 
Mae pum swydd wag i ymddiriedolwyr ac Is-lywydd ar y Bwrdd fydd yn pennu strategaeth newydd ac yn edrych ar ffyrdd o gryfhau a datblygu saith amgueddfa genedlaethol Cymru.
 
Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i benodi aelodau a fydd yn gallu dod â brwdfrydedd newydd a chynnig eu cefnogaeth i Sain Ffagan ddatblygu. 
 
Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, “Mae arnom angen pobl ffres, amrywiol a deinamig i ymuno â’r Bw ...

darllenwch mwy

Arddangosfa amgen yn adlewyrchu treft...

25/06/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae delweddau sfferig sy'n cyfleu safleoedd hanesyddol Cymru mewn ffordd mor unigryw i'w gweld am y tro cyntaf mewn arddangosfa newydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. 
 
Y ffotograffydd 360º, Matt Wright, dynnodd y lluniau ar gyfer prosiect o’r enw ‘Creiriau’, a gefnogir gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.
 
Mae’r ffotograffydd o Gaerdydd wedi teithio ar hyd a lled Cymru ar gyfer ‘Creiriau’, gan ddefnyddio delweddau manylder uwch i greu cerfluniau unigryw y mae’n eu galw’n ‘ffotosfferau’. Mae safleoedd o sawl cyfnod wedi ysbrydoli’r cerfluniau, o dirwedd ddiwydiannol Blaena ...

darllenwch mwy

Canslo ymweliad llong bleser: Angen a...

18/06/2015
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yn dilyn canslo ymweliad llong bleser fawr y Celebrity Silhouette i borthladd Caergybi ddoe, mae’r Aelod Cynulliad dros Ynys Mon, Rhun ap Iorwerth wedi addo y bydd yn mynd at waelod y mater a chanfod pam fod hyn wedi digwydd, gan chwilio am sicrwydd na fyddai hyn yn digwydd eto. 
 
Roedd y Llong sy’n dal dros 2,500 o deithwyr ar y ffordd i ddocio yn y porthladd fore ddoe, ond o ganlyniad i ‘resymau diogelwch’ a’r tywydd, fe benderfynwyd i ganslo’r ymweliad, a oedd yn golygu fod llawer o gwmniau lleol yn amrywio o gwmniau bysus i dywysyddion taith, a fyddai wedi elwa o’r ymweliad, ar ei colled.  Dros y blynyddoedd diwethaf, ac yn dily ...

darllenwch mwy

Arolwg yn dangos fod pobl Cymru yn mw...

16/06/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Yn ôl arolwg newydd, mae rhan fwyaf o bobl Cymru wedi treulio amser yn mwynhau’r awyr agored o leiaf unwaith yn ystod y 12 mis diwethaf ac mai un o’r prif resymau oedd i gadw’n heini. 
 
Ymhlith canfyddiadau eraill yr arolwg yw fod 43% o’r rhai a holwyd yn bryderus am ddyfodol bywyd gwyllt yng Nghymru. 
 
Dywedodd Sue Williams sy’n bennaeth Gwyddoniaeth Cymdeithasol i Gyfoeth Naturiol Cymru, fod yr arolwg yn rhoi darlun gwell o amser hamdden pobl Cymru,  “Mae’r arolwg yn rhoi darlun pendant inni o sut rydym, fel cenedl, yn treulio ein hamser hamdden, pa weithgareddau rydym yn cael y blas mwyaf arnynt, pam rydym yn e ...

darllenwch mwy

Apêl i gynyddu niferoedd eogiaid a si...

16/06/2015
Categori: Addysg, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae yna apêl i bysgotwyr yng Nghymru i warchod stociau pysgod trwy gytuno i ryddhau’r holl eogiaid a gaiff eu dal ganddynt yn 2015, yn ogystal â mwy o siwin.
 
Gwnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru’r cais hwn yn dilyn adroddiadau fod niferoedd eogiaid yn afonydd Cymru wedi dirywio’n sylweddol y llynedd; ac er bod niferoedd siwin yn fwy amrywiol, gyda rhai afonydd yn well na’i gilydd, ymddengys fod eraill yn parhau i ddirywio.
 
Fel ymgais i ymdrin â hyn, mae CNC yn dymuno gweld pysgotwyr yn rhyddhau’r holl eogiaid a gaiff eu dal ganddynt, yn ogystal â mwy o siwin, er mwyn sicrhau y bydd mwy o bysgod yn ymfudo i fyny’r afon i ...

darllenwch mwy

Gwaith cloddio wedi dechrau yn Mryn C...

11/06/2015
Categori: Addysg, Hamdden

Mae gwaith cloddio archaeolegol wedi dechrau ar feddrod Neolithig Bryn Celli Ddu ar Ynys Môn. Ar ddiwedd y cyfnod cloddio cynhelir diwrnod agored i’r cyhoedd dros benwythnos hir rhwng Mehefin 19 a 22.  
 
Bryn Celli Ddu yw un o henebion cynhanesyddol mwyaf adnabyddus Cymru ac mae wedi denu sylw archaeolegwyr ers y 18fed ganrif, a arweiniodd at raglen ymchwil fanwl gan W. H. Hemp yn y 1920au.Bydd y gwaith cloddio yn digwydd yn ystod hirddydd haf sef diwrnod hiraf y flwyddyn sy’n gael ei gysylltu gyda Bryn Celli Ddu.
 
Mae Cadw sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a Phrifysgol Fetropolitan Manceinion wedi bod arwain ar y gwaith cloddio. B ...

darllenwch mwy

Rhaglen newydd yn dilyn gemau pêl-dro...

10/06/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Cymru yn agosáu at greu hanes yn y byd pêl-droed drwy gyrraedd rowndiau terfynol Euro 2016 yn Ffrainc ac i ychwanegu at yr holl gyffro ymhlith dilynwyr y gêm yng Nghymru, bydd S4C yn darlledu sioe siarad pêl-droed arbennig, Taro'r Bar: Euro 2016 cyn y gemau sydd gan Gymru ar ôl yn rowndiau rhagbrofol y bencampwriaeth gan gychwyn nos Iau 11 Mehefin.
 
Bydd sioeau tebyg yn y gyfres Taro'r Bar: Euro 2016 yn cael eu darlledu cyn y pedair gêm ragbrofol arall – adre’ yn erbyn Israel ac Andorra ac oddi cartre’ yn erbyn Cyprus a Bosnia-Herzegovina.
 
Dylan Ebenezer a'r actorion a'r ffans pêl-droed Huw Rhys ac Aled Pu ...

darllenwch mwy

Yr haul yn gwenu ar Ŵyl Nol a Mla'n

08/06/2015
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden

Fe dyrrodd y cannoedd i bentref bach Llangrannog dros y penwythnos i wrando ar gerddoriaeth fyw ac i fwynhau'r awyrgylch hamddenol ar y lan y môr, wrth i'r haul wenu dros arfordir Ceredigion.   
 
Mae Gŵyl Nol a Mla'n yn Llangrannog wedi ennill ei lle fel digwyddiad poblogaidd yn y calendr ers rhai blynyddoedd bellach. Daw’r enw o’r arferiad o ymlwybro nôl a mla’n rhwng y ddau dŷ tafarn, y Ship a’r Pentref ble sy’n chwedlonol am y croeso cynnes. 
 
Fe gynhaliwyd yr adloniant unwaith yn rhagor mewn pabell fawr rhwng y ddwy dafarn, yn rhad ac am ddim, gyda’r band roc Candelas yn gorffen ar y nos Wener a’r arti ...

darllenwch mwy

Canolfan Gymraeg newydd i ddinas Bangor

05/06/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu’r newyddion i sefydlu Canolfan Gymraeg newydd yng nghanol dinas Bangor.
 
Bydd y buddsoddiad gwerth £300,000 gan Lywodraeth Cymru yn caniatáu i Fenter Iaith Bangor greu canolfan aml-bwrpas yn yr hen Glinic yn y ddinas fydd yn rhoi cyfleoedd di-ri i drigolion, busnesau a myfyrwyr lleol i feithrin a datblygu defnydd o’r Gymraeg.
 
Mae’r cynlluniau cyffrous sydd ar y gweill ar gyfer y Ganolfan Gymraeg yn cynnwys darparu cyfleoedd i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg, cyfleoedd i bobl gael profiad gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg a chyfleoedd i ddatblygu cyfryngau digidol yn y Gymraeg.
 
Bydd y Ganolfan yn gartref hefyd i ...

darllenwch mwy

Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn cyhoedd...

04/06/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi'r weledigaeth ar gyfer y pum mlynedd nesaf i bêl-droed yng Nghymru sy’n cynnwys targedau i wella cyfleusterau a safon yn Uwch Gynghrair Cymru a sicrhau fod 30% o blant yn chware pel-droed o leiaf ddwywaith yr wythnos erbyn 2024. 
 
Datblygwyd y ddogen 'Mwy na gêm' yn dilyn nifer o ymgynghoriadau â rhanddeiliaid y Gymdeithas i ddatblygu amcanion ar gyfer pêl-droed yng Nghymru ar gyfer 2015-2020.
 
Mae’r weledigaeth a’r cynllun strategol yn ymgorffori safbwyntiau’r rheiny sy’n ymwneud â phêl-droed yng Nghymru ar bob lefel, a bydd yn ganllaw y gall y Gymdeithas ...

darllenwch mwy