Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 201 cofnodion | Tudalen 17 o 21

'Technoleg Anniogel' Wylfa B

26/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

'Technoleg Anniogel' Wylfa B


Cyn Brif Weinidog Siapan yn ymweld

Mae Cyn-brif Weinidog Siapan Mr Naoto Kan yn ymweld ag Ynys Môn heddiw i rybuddio yn erbyn datblygu’r atomfa newydd Wylfa B ar yr ynys. Mr Kan oedd Prif Weinidog y wlad yn ystod Trychineb Fukushima yn 2011 ac ers iddo ymddiswyddo, bu’n wrthwynebydd mawr i egni Niwcliar.  
 
Fel yr eglurodd, "Achoswyd yr hyn ddigwyddodd yn Fukushima yn 2011 gan fodau dynol, nid trychineb naturiol. Mae'n glir i mi mai’r hyn a achosodd y trychineb hwn oedd ein hymrwymiad i dechnoleg aniogel a drud nad yw'n gydnaws â bywyd ar y blaned hon."
 
Noddi’r daith gan Green Cross International, mudiad amgylcheddol a ffurfiwyd gan Mikhail Gorbachev sydd a’ ...

darllenwch mwy

Athrawon Ffiseg Cymru yn mynd i Cern

25/02/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Athrawon Ffiseg Cymru yn mynd i Cern


Cern yn y Swistir

Bydd un ar bymtheg o athrawon ffiseg o ysgolion uwchradd yng Nghymru yn cael trip ysgol gwerth chweil yr wythnos hon pan fyddant yn ymweld ’r Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwcliar neu’r enwog CERN ger Genefa, yn y Swistir.
 
Fel rhan o ymgyrch Cymwys am Oes: Ffocws ar Wyddoniaeth Llywodraeth Cymru, mae’r athrawon yn cael mynd ar gwrs pwrpasol ac arbenigol, a fydd yn rhoi cyflwyniad iddynt am y ffiseg ronynnol ddiweddaraf.
 
Bydd y cwrs yn cynnwys darlithoedd, ymweliadau, arddangosfeydd, a gweithdai ymarferol. Y gobaith yw y bydd yr athrawon hyn yn dychwelyd i Gymru ac yn trosglwyddo’r hyn y maent wedi ei ddysgu i’r genhedlaeth nesaf o ffi ...

darllenwch mwy

Hen ysgol ym Mhencader ar raglen Rest...

18/02/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Hen ysgol ym Mhencader ar raglen Restoration Man


Restoration Man yn dod i Bencader

Bydd prosiect unigryw ym Mhencader, Sir Gaerfyrddin i drawsnewid ysgoldy o'r 19eg ganrif yn arddangosfa technolegau gwyrdd yn cael sylw ar raglen deledu boblogaidd ar Sianel 4, 'Restoration Man' yr wythnos hon. 
 
Mae'r rhaglen yn edrych ar waith diweddaraf Jayne ac Ian Hall-Edwards, sydd yn y broses o atgyweirio Hen Ysgol Pencader, a bydd y gwylwyr yn cael cipolwg ar y gwaith sydd wedi mynd rhagddo ers iddynt ymddangos gyntaf ar y rhaglen.
 
Mae'r cwpwl wrthi’n trawsnewid ac yn adnewyddu yr adeilad hanesyddol yn ganolfan eco-dechnoleg gwyrdd cynaliadwy fydd yn cynnwys arddangosfa a chanolfan werthu ar gyfer technolegau gwyrdd a chanolfan hyfforddi newydd sgiliau mew ...

darllenwch mwy

Na i Adar Angau, yn ôl Cymdeithas y C...

30/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Na i Adar Angau, yn ôl Cymdeithas y Cymod


Awyren ddibeilot

Mae'r ymgyrch gan Gymdeithas y Cymod er mwyn codi ymwybyddiaeth yn erbyn profi awyrennau di-beilot neu drôns yng Nghymru wedi codi stem. 
 
Daw hyn yn dilyn sêl bendith Llywodraeth Cymru i QinetiQ sy’n gwmni arfau rhyngwladol i brofi a datblygu drones ym Maes Awyr Llanbedr ger Harlech, gyda'r llwybr awyr i Aberporth ac Epynt yn cael eu defnyddio i werthuso y drons milwrol ac mae hyn i gyd i ddechrau eleni.  
 
Aeth Lleol.Cymru i siarad gyda Awel Irene o Gymdeithas y Cymod sy’n egluro camau nesaf yr ymgyrch, 
 
Meddai, "Mi ydan ni yn ceisio codi ymwybyddiaeth yn lleol i'r adar angau. Mi oedden nhw yn deud fod nhw’n dechrau pro ...

darllenwch mwy

Gwadu fod Trident yn dod i Gymru

28/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Gwadu fod Trident yn dod i Gymru


Trident yn aros yn yr Alban

Gwadodd Llywodraeth Cymru yr adroddiadau ar dudalen flaen y Daily Mail yn yr Alban bod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cynllunio yn gyfrinachol i symud llongau tanfor niwcliar Trident o’r Alban i Gymru.
 
Wrth ymateb i’r honiadau yn y papur newydd, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru nad oedd yna gynlluniau i symud yr arfau niwcliar,  "Er nad yw amddiffyn yn bwnc sydd wedi’i ddatganoli, mae Llywodraeth Prydain wedi cadarnhau fod Trident yn aros yn yr Alban.” 
 
Mae Plaid Cymru wedi ymateb yn chwyrn i’r posiblrwydd o adleoli Trident i Gymru. Un o’r mannau sy’n cael ei hystyried yn ôl yr adroddiad yw Aberdaugleddau.
...

darllenwch mwy

Darganfod Genetig Cyflwynwyr S4C

13/01/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Darganfod Genetig Cyflwynwyr S4C


Angharad Mair yn olrhain ei DNA

Yr wythnos hon bydd rhaglen gylchgrawn nosweithiol Heno yn rhoi sylw arbennig i DNA Cymru, sy'n brosiect i ddarganfod gwreiddiau genetig Cymru.
 
Bydd Heno yn cyflwyno gwylwyr S4C i’r prosiect a’r gyfres deledu DNA Cymru sydd ar y gweill ac yn datgelu canlyniadau pedwar o wylwyr S4C sydd wedi cymryd y prawf DNA.
 
Y pedwar gwyliwr fydd yn darganfod mwy am eu gwreiddiau genetig yw Arwyn Thomas o Fronwydd, Caerfyrddin, Gareth Jones o Finffordd, Porthmadog, Elliw Pierce o Ddwyryd, Corwen ac Eluned Rowlands o Ddolydd, Caernarfon.
 
Ar ddydd Gwener,16eg o Ionawr, bydd un o gyflwynwyr DNA Cymru, Beti George ar y rhaglen yn dilyn ei hymweliad â Thanzania, Affr ...

darllenwch mwy

Ffotograffwyr y dyfodol yn cael eu gw...

18/12/2014
Categori: Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden

Ffotograffwyr y dyfodol yn cael eu gwobrwyo


llun Sheryl Ewe 17 oed o Fro Morgannwg

Daeth chwech o bobl ifanc i'r brig o blith 200 o geisiadau trwy Gymru ar ôl llwyddo i grisialu’r enghreifftiau gorau o amgylchedd Cymru drwy'r lens.
 
Cafodd yr enillwyr werth £450 o dalebau siopau’r stryd fawr. Testun y gystadleuaeth oedd dangos eu ffrindiau yn mwynhau’r amgylchedd naturiol ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth Cyfoeth Naturiol Cymru.
 
Yn y categori cyntaf, i blant 11 oed neu iau, Jacob Pearce, 10 oed, o Ysgol Gynradd y Santes Fair a Sant Padrig, Maesteg, Pen-y-bont Ar Ogwr, a gipiodd y wobr gyntaf gyda’r llun llawn awyrgylch hwn o farcud yn cael ei hedfan ar draeth â chymylau yn gefndir.  Roedd y beirniaid ...

darllenwch mwy

Prifysgolion Cymru yn rhagori

18/12/2014
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Prifysgolion Cymru yn rhagori


Prifysgol Caerdydd yn dod i'r brig

Cafodd rhestr anrhydeddus o'r prifysgolion sy'n rhagori mewn ymchwil eu cyhoeddi heddiw gyda Phrifysgol Caerdydd yn dod i'r brig ymhlith prifysgolion Cymru.
 
Daeth Prifysgol Caerdydd yn bumed ar y rhestr trwy Brydain sy'n cydnabod rhagoriaeth ar raddfa ryngwladol mewn meysydd ymchwil. 
 
Croesawodd yr Athro Amanda Coffey ran Prifysgol Caerdydd y cyhoeddiad: "Rydym wrth ein boddau fod ein hymchwil wedi dod mor uchel ar y rhestr. Rydym yn hynod falch am y gydnabyddiaeth o safon mewn meysydd ymchwil."
 
Ychwanegodd, "O blith uchafbwyntiau'r ymchwil yw'r modd yr ydym wedi datblygu rhaglen wrth ysmygu ar gyfer ysgolion ym Mhrydain er mwyn taclo'r cynnydd mewn ysmygwyr y ...

darllenwch mwy

Rhaglen Hyfforddiant Menter Caerdydd ...

10/11/2014
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Menter Caerdydd, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd,  yn falch i gyhoeddi’r rhaglen hon o gyrsiau hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer Oedolion yr Hydref hwn.
 
Cyrsiau mis Tachwedd/Rhagfyr
 

Hylendid Bwyd Lefel 2 (1 diwrnod) –Tachwedd 17 / £80Warden Tân Lefel 2 (1 diwrnod) – Tachwedd 24 / £60Gwella’ch Cymraeg (Cwrs Glowyi Iaith) –  Rhagfyr 2 / £80Delio ac Unigolion Heriol (Cwrs 1 diwrnod) –Rhagfyr 10 / £80Cymorth Cyntaf Lefel 2 (1 diwrnod) – Rhagfyr 11 / £80

 
Os hoffech archebu lle ar un o'r cyrsiau, dilynwch y linc isod i ...

darllenwch mwy

Ymgynghoriad yn cychwyn ynghylch ynni...

05/11/2014
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwahodd pobl i gyflwyno sylwadau ynghylch cais gan Clean Power (UK) Limited am drwydded amgylcheddol i gyfleuster i adfer deunyddiau y gellir eu hailgylchu o wastraff masnachol a domestig yng Nghwmgwili, ger Crosshands.
 
Yn awr, bydd y rheoleiddiwr amgylcheddol yn cynnal asesiad manwl o gynigion y cwmni, i ganfod a fydd modd i’r cyfleuster weithredu gan effeithio gyn lleied ag sydd bosibl ar drigolion yr ardal a’r amgylchedd.
 
Fel rhan o’r asesiad, gofynnir i’r gymuned leol a sefydliadau allweddol fel y Bwrdd Iechyd Lleol gyflwyno sylwadau a gwybodaeth berthnasol.
 

 
Dim ond os bydd yn fodlon na fydd y cyfl ...

darllenwch mwy