Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 205 cofnodion | Tudalen 16 o 21

Cariad@iaith ar gael yn rhyngwladol

16/06/2015
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Bydd cyfle i wylwyr led-led y byd am tro cyntaf wylio’r gyfres Cariad@iaith ar eu cyfrifiaduron, gyda S4C yn addo y bydd mwy o raglenni ar gael i’w gwylio dros y byd yn y dyfodol.  
 
Mae'r cyhoeddiad yn rhan o gynllun S4C i gynyddu'n sylweddol y nifer o raglenni sydd ar gael y tu hwnt i'r DU, ynghyd â datblygu ap yn arbennig ar gyfer gwylwyr rhyngwladol. Fe fydd hyn yn digwydd ochr yn ochr â datblygiadau cyffrous eraill i wasanaethau gwylio ar-lein S4C; drwy’r wefan a thrwy brif ap y sianel.
 
Bydd y manylion llawn yn cael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf, i gyd-fynd â dau ddigwyddiad fydd ar gael i gynulleidfa ryngwladol; sef darllediadau ...

darllenwch mwy

Bwrlwm Eisteddfod yr Urdd 2015

28/05/2015
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae’r wythnos hyd yma yn Llancaiach Fawr wedi bod yn llwyddiant ysgubol, ac mae Eisteddfod Caerffili a’r Cyffiniau 2015 yn argoeli’n ‘steddfod i’w chofio, gyda chroeso pobl Caerffili yn gynnes.
 
I’r rhai ohonoch sydd heb fentro ar y Maes eto, ewch draw am sbec a mwynhewch yr awyrgylch.  O’r wal ddringo, i feiciau cwad a saethyddiaeth, mae yna ddigonedd o weithgareddau i ddenu plant o bob oed. Mae nifer helaeth o gwmnïau a sefydliadau yn arddangos, gwerthu cynnyrch neu yn cynnal digwyddiadau ar eu stondinau yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Mae posib hefyd mwynhau bandiau ac artistiaid yn canu ar y llwyfan perfformio. Mae yna gyfleoedd ...

darllenwch mwy

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â'r Gwy...

27/05/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bu’r Prif Weinidog Carwyn Jones yn ymweld â phabell y GwyddonLe ar Faes Eisteddfod Yr Urdd yng Nghaerffili ddoe. 
 
Mae pabell y GwyddonLe a noddir gan Brifysgol Abertawe yn arddangos darpariaeth wyddonol Y Brifysgol drwy gyfrwng arddangosiadau ac arbrofion a gynhelir drwy gydol y dydd.
 
Yn ystod ei ymweliad, fe brofodd Y Prif Weinidog drosto'i hun arbrofion gwyddonol gyda nitrogen hylifol, cafodd ddysgu am echdynnu DNA yng nghwmni Dr. Heledd Iago o Ysgol Feddygol y Brifysgol, ac fe gafodd y cyfle hefyd i ddal seren fôr yn ei law.
 
Yn dilyn yr ymweliad meddai Carwyn Jones, "Mae'n braf gweld cymaint o weithgareddau arloesol ym meysydd gwyddoniaeth ...

darllenwch mwy

'Steddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch...

25/05/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a'r Cylch yn agor ei drysau heddiw ar safle Llancaiach Fawr, Nelson, gyda disgwyl i 15,000 o gystadleuwyr a hyd at 90,000 o ymwelwyr dyrru i'r maes ar gyfer wythnos o gystadlu, digwyddiadau gyda'r nos a gweithgareddau hwyliog.
 
Yn ystod yr wythnos, bydd dros gant o ddisgyblion ysgol yr ardal yn cymryd rhan mewn dwy sioe gyda’r nos.  ‘Y Dyn Na Fu Erioed’ yw’r sioe gynradd, sy’n cael ei llwyfannu yn y pafiliwn nos Fawrth, 26 Mai, gyda’r sioe ieuenctid, ‘Chwarae Cuddio’, nos Lun , 25 Mai yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon.
 
Yn ogystal â phrif seremonïau’r wythnos, y ...

darllenwch mwy

Menter ynni llanw newydd ar y gweill ...

20/05/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Menter ynni llanw newydd ar y gweill yn Ynys Môn


dyfais 'barcud' dan y dwr

Fel rhan o ymgais Ynys Môn i gynyddu ei phroffil fel ynys ynni, lansiodd Llywodraeth Cymru heddiw fenter ynni llanw blaengar yn y môr ger porthladd Caergybi.  
 
Bydd cwmni ynni Minesto o Sweden yn datblygu menter ynni llanw gwerth £25 miliwn gan greu 30 o swyddi newydd i ddechrau.
 
Fel rhan o gynllun arloesol ‘Deep Green’, bydd y cwmni yn cynllunio, gweithgynhyrchu ac yn profi dyfais cyflymder isel i gynhyrchu trydan ar gyfer miloedd o gartrefi o gerrynt y llanw a’r môr o ffatri ar Ynys Môn. Yn pwyso saith tunnell ac yn gweithredu o leiaf 15 metr islaw wyneb y dŵr, gall technoleg ‘barcud’ tanddwr Deep Green w ...

darllenwch mwy

Cyfres yn dilyn cyfraniad y Cymry yn ...

11/05/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Cyfres yn dilyn cyfraniad y Cymry yn y byd gwyddonol


Cyfres newydd o Dibendraw

Bydd y gyfres wyddoniaeth Dibendraw yn dychwelyd i S4C nos fory gan roi pynciau llosg o'r byd gwyddonol dan y chwyddwydr.
 
A hithau'n Flwyddyn Ryngwladol Golau, golau fydd y thema sy'n treiddio drwy'r gyfres. Cawn ddilyn gwyddonwyr o Gymru sy'n gweithio ar ddatblygiadau cyffrous gan gael mynediad i labordai cudd a gweld sut mae'r dechnoleg ddiweddaraf yn debygol o effeithio ar ein bywydau bob dydd.
 
"Mae wedi bod yn fraint aruthrol i weithio ar y gyfres hon a threulio amser gyda Chymry Cymraeg sydd mor flaenllaw yn eu meysydd gwyddonol. Mae eu cyfraniad at ffiseg, gwella canser, seryddiaeth, iachau malaria, ymchwilio i gornea'r llygad, a mwy, yn ysbrydoledig ac fe ddylen fel ...

darllenwch mwy

Yr Ardd Fotaneg yn beio 'problemau te...

21/04/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Yn dilyn nifer o gwynion ar y cyfryngau cymdeithasol am y diffyg cynnwys Cymraeg ar wefan yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, mae’r Ardd yn mynnu nad ydynt yn fwriadol wedi rhoi llai o gynnwys Cymraeg ar y wefan, gan feio hynny ar ‘broblemau technegol’. 
 
Fe wnaeth yr Ardd Fotaneg hefyd gythruddo unigolion yn ddiweddar am y diffyg arwyddion dwyieithog oedd wedi’u harddangos dros wyliau’r Pasg, oedd yn uniaith Saesneg.
 
Pwysleisiodd cyfarwyddwr yr ardd, Rosie Plummer, wrth siarad gyda Lleol.cymru, eu bod wedi wynebu problemau technegol, "Yr ydym yn wynebu nifer o broblemau technegol gyda thechnoleg gwybodaeth sydd y tu hwnt i’n rheo ...

darllenwch mwy

Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd yn rhagori

14/04/2015
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden

Enillodd Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd un wobr gyntaf a dwy ail wobr mewn seremoni genedlaethol yn ddiweddar.
 
Yng Ngwobrau Rhagoriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru enillodd Andrew Speddy o Fethesda y teitl Gweithiwr Ieuenctid Eithriadol ac enwyd cynlluniau Appsteddfod a Clwb Gwaith yn eilion gorau. Bwriad y seremoni, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd, yw cydnabod a dathlu gweithwyr ieuenctid a chynlluniau ieuenctid gorau Cymru.
 
Cydnabuwyd Andrew Speddy am ei waith ar y cynllun Appsteddfod ac hefyd am roi pobl eraill yn gyntaf wrth ei waith fel Arweinydd Ieuenctid rhan amser. Enwebwyd ef gan y Gwasanaeth Ieuenctid am wneud ei orau bob amser ac am roi cyfleon o’r radd flaenaf i ...

darllenwch mwy

Cofiwch am eclips yr haul

20/03/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Byddwch yn barod am eclips yr haul mewn llai nag awr ac mae’n argoeli'n fore braf, gyda Chymru ymhlith y mannau gorau ym Mhrydain i weld yr eclips.  Fe fydd yr eclips yn dechrau am oddeutu 9.25 y bore,  gyda'r awyr yn para'n gymharol dywyll am dros 7 munud.  
 
Mewn sefyllfa ble fydd yr awyr yn glir yng Nghymru ac heb darth na smog, bydd posib gweld rhwng 86% a 88% o’r haul yn cael ei guddio, gyda eclips llawnach i’w weld yn y gogledd. 
 
Mae’r arbenigwyr yn atgoffa i chwi beidio edrych yn uniongyrchol at yr haul neu fe fydd yn achosi difrod i’r retina. Maent yn annog y cyhoedd i greu camera twll pin er mwyn gweld effa ...

darllenwch mwy

Y gwaith wedi dechrau ar ail-greu Lly...

13/03/2015
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden

Y gwaith wedi dechrau ar ail-greu Llys Rhosyr yn Sain Ffagan


Llys Rhosyr: Dyma sut fydd yr ail-gread

Mae’r gwaith adeiladu bellach wedi dechrau ar ‘gynllun archeolegol mwyaf cyffrous Cymru’ i ail-greu Llys Tywysogion Gwynedd Rhosyr yn Amgueddfa Werin Cymru yng Nghaerdydd.  Aeth Lleol.Cymru i holi’r Amgueddfa am y gwaith hyd yma.
 
Dywedodd llefarydd ar ran yr amgueddfa fod y gwaith wedi cychwyn ar brosiect tra anarferol i Sain Ffagan, “Erbyn hyn mae’r seiliau yn eu lle ac mae siâp yr adeilad i’w weld yn glir a’r waliau wedi codi rhyw dair troedfedd. Yn wahanol i brojectau arferol Sain Ffagan, ni fydd yr Amgueddfa yn cyffwrdd pen bys â’r meini ym Môn ond yn hytrach yn defnyddio canlyniadau cloddio arche ...

darllenwch mwy