Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 730 cofnodion | Tudalen 71 o 73

£1 miliwn i hybu defnydd o'r Gymraeg

04/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

£1 miliwn i hybu defnydd o'r Gymraeg


Daw'r buddsoddiad pellach yn sgil ymateb positif i'r £1.25 miliwn a gyhoeddwyd dros yr haf.

Bydd £1 miliwn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi mewn canolfannau newydd ac arloesol gan gynnwys lleoedd dysgu, i hybu'r defnydd o'r Gymraeg, yn ôl Llywodraeth Cymru.
Daw cyhoeddiad Carwyn Jones o fuddsoddiad pellach, yn ychwanegol i'r £1.25m o fuddsoddiad tuag at yr iaith a gyhoeddwyd dros yr haf.
Bydd yr arian cyfalaf newydd yn helpu awdurdodau lleol, colegau a phrifysgolion i ddatblygu canolfannau iaith sy'n cynnig cyfle i bobl ddysgu neu ymarfer y Gymraeg, gan greu canolbwynt ar gyfer yr iaith.
Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Cafwyd ymateb positif iawn i'r arian a gyhoeddwyd yn yr Eisteddfod fis Awst, a daeth nifer fawr o geisiadau i law am yr arian hwnnw. ...

darllenwch mwy

Willot yn gadael llywodraeth

04/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae AS Canol Caerdydd Jenny Willot wedi ymddiswyddo fel chwip cynorthwyol y llywodraeth er mwyn canolbwyntio ar ei gwaith yn yr etholaeth cyn etholiad cyffredinol y flwyddyn nesa.
Mae Ms Willott yn un o dri AS y Democratiaid Rhyddfrydol sy'n gadael y llywodraeth glymblaid.
Y ddau arall yw Norman Baker a Mark Hunter.
Mae'n golygu y bydd y dirprwy brif weinidog Nick Clegg yn ad-drefnu ei dîm yn y llywodraeth glymblaid.
Dywedodd Mr Clegg: "Rwy'n deall yn llwyr ac yn parthu penderfyniadau Norman, Mark a Jenny i gamu lawr o lywodraeth ac i ganolbwyntio ar eu gwaith yn eu hetholaethau. Mae'r tri wedi bod yn weinidogion gwych gan gyfrannu i lwyddiant y llywodraeth glymblaid.
Yn etholiad ...

darllenwch mwy

Cwm Cynon: Angen dewis ymgeisydd

04/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae'r corff sy'n rheoli'r Blaid Lafur wedi penderfynu y bydd rhaid i Ann Clwyd fynd drwy broses o gael ei hail-ddewis er mwyn sefyll fel ymgeisydd yng Nghwm Cynon yn yr etholiad cyffredinol yn 2015.
Cyhoeddodd Ms Clwyd, sy'n 77 oed, ym mis Chwefror ei bod am ymddeol fel aelod seneddol cyn newid ei meddwl ym mis Medi.
Eisoes, roedd un o is-bwyllgorau Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol (NEC) y Blaid Lafur wedi penderfynu bod rhaid cynnal proses o ddewis ymgeisydd newydd.
Ddydd Mawrth cafodd y penderfyniad sêl bendith gan y Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol llawn.
Yn ôl Ms Clwyd, roedd nifer o etholwyr wedi gofyn iddi ail-feddwl ei phenderfyniad i ymddeol.
Rhestr fer
Daeth ei p ...

darllenwch mwy

Araith yr Arweinydd, Cynhadledd Flyny...

03/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Gyfeillion…
Mae’n bleser o’r mwyaf i mi eich annerch o’r dref hyfryd hon sydd ag enw da yn rhyngwladol - Llangollen.
Mae aelodau Plaid Cymru wedi dod ynghyd, rhwng dau ddigwyddiad mor hanesyddol enfawr y gall fod yn anodd sylweddoli eu harwyddocâd yn y tymor hir.
Rai wythnosau’n ôl, cynhaliodd ein cyfeillion yn yr Alban y symudiad democrataidd mwyaf yn hanes yr ynysoedd hyn.
Ac ymhen ychydig fisoedd, fe aiff pobl i’r bythau pleidleisio yn yr etholiad gwirioneddol amlbleidiol cyntaf.
Mae hen system dwy-blaid San Steffan yn dod i ben. Cyflwynwyd ei derfyn gydag ymgyrch ‘ie’ ryfeddol yr Alban.
Efallai na anwyd gwladwriaeth newyd ...

darllenwch mwy

Cwestiynu cyfrifoldeb Carwyn dros y G...

03/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cwestiynu cyfrifoldeb Carwyn dros y Gymraeg


Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cwestiynu ai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yw'r person cywir o fewn

Mewn cyfweliad â Newyddion 9 mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cwestiynu ai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yw'r person cywir o fewn y llywodraeth i fod yn gyfrifol am yr iaith.
Awgrymodd Meri Huws ei bod hi'n amser i weinidog arall, gyda llai o ddyletswyddau o ddydd-i-ddydd, fod yn gyfrifol am y Gymraeg.
Roedd y Comisiynydd yn ymateb i lythyr gafodd ei anfon gan Bwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol y Cynulliad at y Prif Weinidog yr wythnos diwethaf, gan godi nifer o bryderon am effaith toriadau ariannol ar y Gymraeg a'r diffyg statws i'r iaith yn y Mesur Cynllunio.
Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod wedi ymrwymo i hyrwyddo'r iaith Gymraeg a'i gweld yn ...

darllenwch mwy

Kirsty Williams: Angen cydweithio dro...

02/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Kirsty Williams: Angen cydweithio dros iechyd


Mae Kirsty Williams wedi dweud "na ddylai gwleidyddion ddefnyddio'r GIG fel gêm bêl-droed wleidyddol

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru wedi dweud bod angen i wleidyddion Cymru a'r DU gydweithio, i sicrhau nad yw'r ffin rhwng Cymru a Lloegr yn dod yn "rhwystr diangen" i bobl sy'n ceisio derbyn iechyd.
Mae Kirsty Williams, sy'n cynrychioli etholaeth Brycheiniog a Sir Faesyfed ar y ffin â Lloegr, yn dweud bod angen i wleidyddion ddilyn esiampl y byrddau iechyd bob ochr i Glawdd Offa.
Daw'r rhybudd wedi i Ymddiriedolaeth GIG Dyffryn Gwy, sy'n darparu gofal ar gyfer 40,000 o gleifion o Gymru bob blwyddyn, gael ei roi mewn mesurau arbennig yn dilyn archwiliad gan y Comisiwn Safon Gofal.
Mae Ms Williams yn credu bod yr adroddiad yn bryderus, ond mae hi'n dweud bod angen ...

darllenwch mwy

Dafydd Wigley yn galw am newidiadau c...

29/10/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith

Mae cyn-Arweinydd Plaid Cymru Dafydd Wigley wedi datgan ei gefnogaeth i ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros newidiadau i Fil Cynllunio Llywodraeth Cymru er mwyn cryfhau'r iaith ar lefel gymunedol. 
 
Cafodd deddfwriaeth y Llywodraeth ei gyhoeddi ddechrau'r mis, ac mae wedi corddi ymgyrchwyr iaith am iddo anwybyddu'r Gymraeg yn ogystal â chanoli grym yng Nghaerdydd. Mae grŵp pwyso Cymdeithas yr Iaith, a gyhoeddodd cynlluniau deddfwriaethol amgen yn gynharach eleni, wedi galw am Fil Cynllunio sy’n: 
 

Datgan mai pwrpas y system gynllunio yw rheoli tir mewn ffordd sy’n gynaliadwy’n amgylcheddol, yn taclo tlodi ac yn hybu’r Gymraeg&nb ...

darllenwch mwy

Plaid Cymru yn croesawu cynnig trawsb...

22/10/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Leanne Wood yn dweud fod y cynnig yn dangos y ffordd ymlaen i Gymru
 
Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi croesawu’r cynnig trawsbleidiol heddiw ar Ddyfodol Datganoli i Gymru, ac wedi dweud bod yn rhaid i Lywodraeth bresennol y DG weithredu ar yr amserlen sydd wedi ei osod allan yn y cynnig.
 
Cytunwyd ar y cynnig gan arweinyddion y pedair plaid yn y Cynulliad Cenedlaethol, a chaiff ei drafod yn nes ymlaen heddiw.
 
Mae’n galw am i drafodaethau ar “Lawr Barnett” ar ariannu sydd yn seiliedig ar anghenion i ddod i fwcwl erbyn mis Ionawr 2015. Geilw’r cynnig hefyd ar i Lywodraeth y DG weithredu ar amrywiaeth o faterion ariannol eraill ga ...

darllenwch mwy

Noson gyntaf teledu lleol yng Nghaerdydd

17/10/2014
Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Noson gyntaf teledu lleol yng Nghaerdydd


Made in Cardiff.

Ar Hydref 15 fe wnaeth rhywbeth newydd ymddangos ar setiau teledu trigolion Caerdydd - sianel newydd lleol o'r enw Made in Cardiff.
 
Huw Onllwyn Jones, o wefan Pobol Caerdydd, fu'n bwrw golwg dros noson agoriadol y sianel newydd ar ran BBC Cymru Fyw:
 
Gwasanaeth newydd
 
Rwy'n caru Caerdydd - ac 'rwyf wrth fy modd gyda'r syniad o gael sianel deledu i'r ddinas.
 
Rwy'n gwybod, fodd bynnag, fod llawer o'r sianeli lleol sydd eisoes yn darlledu mewn rhannau eraill o'r DU (megis Llundain) mewn trafferth. Ac felly, gyda chryn nerfusrwydd, fe bwyntiais fy remote at fy nheledu fflat-sgrin a deialu 134 ar y gwasanaeth Freeview.
 
"Plis, gad i hwn fod yn dda&hellip ...

darllenwch mwy

Dewis Helen Mary Jones i ymladd sedd ...

13/10/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dewis Helen Mary Jones i ymladd sedd Llanelli yn y Cynulliad dros Blaid Cymru


Cyn-AC yn dychwelyd i adeiladu dyfodol disgleiriach i Lanelli

Mae Helen Mary Jones wedi ei dewis gan aelodau Plaid Cymru yn etholaeth Llanelli i ymladd y sedd yn etholiadau’r Cynulliad yn 2016.
 
Wrth siarad wedi cael ei dewis, dywedodd Helen Mary Jones:
 
“Rwyf wrth fy modd i gael fy newis i ymladd y sedd hon eto, ac fe hoffwn ddiolch i aelodau Plaid Cymru yn Llanelli am eu cefnogaeth ryfeddol. Rwy’n awyddus iawn i gynrychioli pobl Llanelli ac ymladd dros y gwir bynciau sy’n effeithio ar eu bywydau bob-dydd; mae angen i ni adeiladu ein heconomi, i ymladd dros swyddi ac amddiffyn ein gwasanaethau cyhoeddus fel iechyd ac addysg.
 
“Ochr yn ochr â’m cydweithiwr o Blaid Cymru Vaughan Williams, ...

darllenwch mwy