Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 711 cofnodion | Tudalen 70 o 72

Dewis Helen Mary Jones i ymladd sedd ...

13/10/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dewis Helen Mary Jones i ymladd sedd Llanelli yn y Cynulliad dros Blaid Cymru


Cyn-AC yn dychwelyd i adeiladu dyfodol disgleiriach i Lanelli

Mae Helen Mary Jones wedi ei dewis gan aelodau Plaid Cymru yn etholaeth Llanelli i ymladd y sedd yn etholiadau’r Cynulliad yn 2016.
 
Wrth siarad wedi cael ei dewis, dywedodd Helen Mary Jones:
 
“Rwyf wrth fy modd i gael fy newis i ymladd y sedd hon eto, ac fe hoffwn ddiolch i aelodau Plaid Cymru yn Llanelli am eu cefnogaeth ryfeddol. Rwy’n awyddus iawn i gynrychioli pobl Llanelli ac ymladd dros y gwir bynciau sy’n effeithio ar eu bywydau bob-dydd; mae angen i ni adeiladu ein heconomi, i ymladd dros swyddi ac amddiffyn ein gwasanaethau cyhoeddus fel iechyd ac addysg.
 
“Ochr yn ochr â’m cydweithiwr o Blaid Cymru Vaughan Williams, ...

darllenwch mwy

Yr Alban yn dweud 'Na' i annibyniaeth

19/09/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ar ôl noswaith hir o aros mae'r Alban wedi pleidleisio yn erbyn annibyniaeth ac i aros yn rhan o'r Deyrnas Unedig gyda chanlyniad o 55 - 45%. 
 
Y canlyniad o Fife y bore 'ma toc ar ôl 6 rhoddodd y fuddugoliaeth i'r ymgyrch Na.
 
Pedwar ardal ar draws yr Alban gwnaeth cefnogi annibyniaeth, gan gynnwys dinas fwya'r Alban, Glasgow a dinas Dundee.
 
Yr ymgyrch yma sydd wedi gweld y canran mwyaf o bobl yn bwrw pleidlais gyda ffigyrau terfynol yn debygol o ddangos bod 85% o etholwyr yr Alban wedi troi allan. 
 
Dywedodd Alex Salmond ar ôl y canlyniad '"Dw i'n derbyn penderfyniad y bobl, a dw i'n galw ar weddill yr Alban i 'nilyn i, a derbyn ...

darllenwch mwy

90% yn dweud 'Ie' dros annibyniaeth i...

17/09/2014
Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae diwrnod mawr yr Alban bron â chyrraedd a fory bydd y penderfyniad mwyaf yn hanes y wlad yn cael ei wneud - a fydd yr Alban yn wlad annibynnol? Dros yr wythnos ddiwethaf,  rydym wedi bod yn rhedeg pôl piniwn er mwyn i chi gael rhoi eich barn, ac mae’r canlyniadau i mewn. 
 
 
Cwestiwn 1
 
A ydych yn credu dylai’r Alban fod yn wlad annibynnol? 
 
A chefnogaeth i ochr annibyniaeth oedd yn amlwg, gyda 90% yn dweud y dylai’r Alban fod yn wlad annibynnol, a dim ond 7% yn meddwl y gwrthwyneb a 3% yn ansicr. 
 

Sylwadau un person oedd:
 
‘Cyfle anhygoel. Ni ddylid ei wastraffu’
 
Barn un ...

darllenwch mwy

Refferendwm yr Alban - beth yw’ch bar...

15/09/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dros y misoedd diwethaf, mae yna ddigon o siarad wedi bod am y pwnc a phawb a’i farn wahanol ac mae yna nifer o gwestiynau i’w hateb o hyd. 
 
Beth fydd yr effaith ar fusnesau’r ddwy ochr i’r ffin? A fydd Alban annibynnol yn cael defnyddio’r bunt? Beth fydd yr effaith ar wledydd eraill y DU? Cwestiynau holl bwysig. 
 
Yr wythnos hon, rydym wedi gweld David Cameron, Nick Clegg ac Ed Milliband ar y ffordd i’r Alban i geisio achub y bleidlais ‘Na’ wrth i’r ymgyrch ‘Ie’ fynd o nerth i nerth. 
 
A beth mae’r Cymry’n ei feddwl? Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, ‘Gyda&rs ...

darllenwch mwy

Disgyblion ysgol yn ymdrin â sefyllfa...

12/09/2014
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ar ddydd Llun 15 Medi bydd disgyblion ysgolion Cwm Rhymni, Plasmawr, Gartholwg, Dyffryn Teifi a Preseli yn cwrdd yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd am dridiau i gymryd rhan mewn gêm argyfwng arbennig sydd wedi ei drefnu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
 
Fel rhan o’r Gêm Argyfwng bydd gofyn i’r disgyblion blwyddyn 12 a 13 wisgo mantell sefydliadau NATO er mwyn gweld sut byddent yn ymdopi gyda cyfres o ddigwyddiadau annisgwyl a pheryglus.

Cynhelir y Gêm Argyfwng gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac fe’i trefnir gan Dr Brieg Powel o’r Coleg ac Adran Wleidyddiaeth Prifysgol Aberystwyth. Mae Brieg yn adnabyddus i nife ...

darllenwch mwy

Seibiant o'r gweithredu'n erbyn Llywo...

12/09/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae swyddogion Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi datgan y bydd aelodau'r mudiad yn cymryd seibiant o'r gweithredu'n uniongyrchol yn erbyn Llywodraeth Cymru, yn dilyn cyhoeddiad ystyriaeth gan bwyllgor rheoli'r gymdeithas o ddatganiad polisi iaith "Bwrw Ymlaen" y Prif Weinidog. 
 
Mae'r mudiad wedi bod yn galw am 6 newid polisi byr tymor ers canlyniadau'r Cyfrifiad megis addysg Gymraeg i bawb, ailwampio'r drefn gynllunio er budd cymunedau a sicrhau bod y Gymraeg yn rhan o ddeddfwriaeth gynaliadwyedd. Cynhaliwyd cyfres o brotestiadau heddychlon yn erbyn Llywodraeth Cymru, gan gynnwys meddiannu nifer o swyddfeydd y Llyw ...

darllenwch mwy

Cynhadledd NATO - barn y bobl

05/09/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r cyfarfod mwyaf o arweinwyr rhyngwladol i’w gynnal ym Mhrydain erioed, Cynhadledd NATO, wedi cyrraedd Cymru ers dydd Iau. 
 
Yn barod fel rhan o’r gynhadledd mae David Cameron a Barack Obama wedi ymweld ag Ysgol Gynradd Mount Pleasant yng Nghasnewydd. Ar neges gychwynnol gan Barack Obama i’r disgyblion oedd ‘Bore da’.
 
Prynhawn Iau, roedd y Tywysog Charles yng Nghaerdydd hefyd i ymweld â HMS Duncan yn y bae, ac yna ymlaen i’r Celtic Manor i gynnal derbyniad. Yna roedd arweinwyr gwledydd y byd yng Nghastell Caerdydd i gael swper.
 
Bore dydd Gwener fe wnaeth awyrennau milwrol o naw gwlad hedfan dros dde Cymru, gan ...

darllenwch mwy

Papurau newydd wedi'u cyhoeddi am few...

28/08/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Partneriaeth Mewnfudo Cymru wedi cyhoeddi’r ail mewn cyfres o bapurau hysbysu manwl am fewnfudo yng Nghymru. 
 
Mae’r papurau, a ysgrifennwyd gan yr Athro Heaven Crawley, yn cynnig crynodebau cyfoes o’r dystiolaeth sylfaen sydd ar gael am fewnfudo yng Nghymru. Maent hefyd yn mynd i’r afael â rhai o’r anwireddau ynghylch ceiswyr lloches, ffoaduriaid a mewnfudwyr.

Mae’r papurau diweddaraf yn cyflwyno’r data cyfredol a’r dystiolaeth ymchwil ynglyn â ‘Mewnfudo a Thai’ a ‘Mewnfudo a Chydlyniant Cymunedol’ yng Nghymru.
Meddai’r Athro Heaven Crawley, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil ...

darllenwch mwy

Plaid Cymru yn Annog: “Peidiwch a Tha...

25/08/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Plaid Cymru wedi galw am i fwy gael ei wneud i dynnu sylw at ein diwydiant ymwelwyr wedi i ffigyrau ddangos fod Llywodraeth yr Alban yn gwario saith gwaith yn fwy ar farchnata eu gwlad.
 
Dywedodd Gweinidog cysgodol y Blaid dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth, tra bod Cymru yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr, ei bod mewn perygl gael ei thanwerthu oherwydd ei chyllideb farchnata gymharol fechan.
 
I danlinellu ei bwynt, defnyddiodd Aelod Cynulliad Ynys Môn ffigyrau sy’n dangos fod Visit Wales yn derbyn dim ond £7 miliwn o arian gan Lywodraeth Cymru. Ar y llaw arall, mae’r corff cyfatebol yn yr Alban yn derbyn £47 miliwn o gyllid. 
 
Dyw ...

darllenwch mwy

Haf sy’n llawn newid ar gyfer materio...

22/07/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Haf sy’n llawn newid ar gyfer materion gwledig


Jill Evans ASE

 gan Jill Evans ASE
 
Wrth i ni fynychu’r Sioe yr wythnos hon, bydd nifer o bobl yn myfyrio ar haf sy’n llawn newid ar gyfer materion gwledig yng Nghymru.
 
Gydag ymadawiad annisgwyl y Gweinidog Adnoddau Naturiol yn ddiweddar, a’r modd yr ail-ddosbarthwyd swyddi gweinidogol, peth anodd fydd hi unwaith eto, i ragweld pwy fydd yn gyfrifol am benderfyniadau amaethyddol a gweldig pwysig – yn enwedig heb fod gyda ni weinidog penodol yn eistedd wrth y bwrdd mawr.
 
Mae hi felly’n siom na fydd y Dirprwy Weinidog felly yn rhoi tystiolaeth i’r pwyllgor yn y Sioe Fawr yr wythnos hon, er fy mod yn sicr y bydd yn amlinellu ei syniadau cyn hi ...

darllenwch mwy