Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 712 cofnodion | Tudalen 68 o 72

Rhaid ymwrthod â llymder San Steffan,...

07/01/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Rhaid ymwrthod â llymder San Steffan, yn ôl Leanne Wood


Leanne Wood: Eisiau adfer yr economi

Heddiw, mae arweinydd Plaid Cymru yn annerch grwp o arweinwyr busnes yn y Gogledd wrth i'r ymgyrchu etholiadol ddechrau o ddifrif yn 2015.
 
Bydd Leanne Wood yn egluro'i chynlluniau i geisio adfer yr economi yng Nghymru. 
 
Dywedodd, “Mae ymgyrch etholiad Mai wedi hen ddechrau ac mae hi’n adlewyrchu’n wael iawn ar bleidiau San Steffan eu bod wedi eu dal mewn ras i’r gwaelod ble fo llymder yn y cwestiwn. Yr her nawr yn eu tyb nhw yw pwy all dorri ddyfnaf, gyflymaf ac yn fwyaf creulon ar ol yr etholiad."
 
“Mae Plaid Cymru’n gwrthod ymwneud a’r math dinistriol hwn o wleidyddiaeth na’r math o economeg anghyfrifol. Mae&rsq ...

darllenwch mwy

£1 miliwn ar gyfer cynllun i helpu’r ...

07/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

£1 miliwn ar gyfer cynllun i helpu’r di-waith hirdymor


£1 miliwn i gynllun i helpu'r diwaith

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod yn rhoi £1 miliwn i raglen ‘Esgyn’ sy’n helpu’r di-waith hirdymor ganfod swydd neu hyfforddiant.
 
Daw’r cyhoeddiad hwn wrth i ffigyrau newydd ddangos bod Esgyn wedi helpu i greu 1,000 o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth i bobl o gartrefi di-waith ers ei lansio naw fis yn ôl.
 
Bydd y £1,063,271 o gyllid yn cefnogi parhad Esgyn tan 31 Mawrth 2016 gan alluogi mwy byth o bobl - fel rhieni sengl, pobl anabl ac oedolion heb gymwysterau - i fanteisio ar y cymorth un-i-un a gynigir gan y rhaglen.
 
Bydd y cyllid yn cyfrannu hefyd at ehangu’r ardal lle darperir y rhaglen yn sir Caerffil ...

darllenwch mwy

30 o swyddi crefftus yn cael eu creu ...

05/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

30 o swyddi crefftus yn cael eu creu yn Abertawe


Cyfarwyddwr Cwmni Leadin, Harri Mansikkamäki,

Mae asiantaeth flaengar o’r Ffindir wedi penderfynu agor ei phencadlys ar gyfer Prydain yn Abertawe gan sefydlu canolfan ar gyfer datblygu meddalwedd ar y safle. Bydd yn creu 30 o swyddi crefftus gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
Mae gan Leadin bencadlys yn Tampere yn y Ffindir, ac wrth fynd ati i chwilio am leoliad ar gyfer y ganolfan newydd, bu’r cwmni yn edrych ar nifer o leoliadau  trwy Ewrop.
 
Penderfynwyd ar ddinas Abertawe oherwydd y cysylltiadau clos gyda Phrifysgol Abertawe.  Mae Llywodraeth Cymru yn cyfrannu £570,000 i gefnogi’r 30 o swyddi ac mae’r gwaith o recriwtio bellach ar droed.
 
Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, ...

darllenwch mwy

Dathlu 1000 o berchnogion tai newydd,...

05/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dathlu 1000 o berchnogion tai newydd, diolch i Cymorth i Brynu


Cymorth i Brynu: Hwb i Brynu tai

Mae Cymorth i Brynu Cymru yn dathlu carreg filltir bwysig, gyda 1000 o gartrefi wedi’u prynu drwy’r cynllun.
 
Ers blwyddyn bellach, mae’r cynllun hwn sydd  wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru yn werth £170 miliwn ac mae'n cynnig hwb gwerthfawr i brynwyr ac adeiladwyr fel ei gilydd. Mae’n ei gwneud yn haws i bobl sicrhau’r blaendal sydd ei angen i brynu tŷ newydd.
 
Disgwylir y bydd Cymorth i Brynu Cymru yn rhoi help i adeiladu 5,000 o dai newydd ar draws Cymru. Mae dros 148 o gwmnïau adeiladu a miloedd o ddarpar brynwyr tai wedi cefnogi’r cynllun.
 
Dywedodd y Gweinidog Cymunedau, Lesley Griffiths, "Mae’n ga ...

darllenwch mwy

Newid yn y gyfraith rhoi organau yn 2015

05/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Newid yn y gyfraith rhoi organau yn 2015


Newid yn y ddeddf rhoi organau

Bydd y gyfraith ar roi organau yn newid yng Nghymru eleni gyda'r ymgyrch hysbysebu ar draws Cymru gyfan yn cael ei lansio ar Ionawr 19fed.
 
Cymru fydd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i sefydlu system optio allan ar gyfer rhoi organau, sydd â’r nod o geisio cynyddu nifer yr organau sydd ar gael i’w trawsblannu. O dan y system newydd, a ddaw i rym ar y 1af o Ragfyr 2015, bydd pobl yn dod yn rhoddwyr organau posibl trwy naill ai gofrestru eu penderfyniad i optio i mewn, fel y gwnânt ar hyn o bryd, neu drwy beidio â gwneud unrhyw beth, oherwydd tybir trwy hynny eu bod yn rhoi caniatâd.
 
Os na fydd pobl yn gwneud unrhyw beth, ystyrir nad ...

darllenwch mwy

Neges at y flwyddyn newydd gan Brif W...

02/01/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Neges at y flwyddyn newydd gan Brif Weinidog Cymru


Prif Weinidog Cymru yn edrych ymlaen at 2015

Yn ei neges at y flwyddyn newydd, fe fu Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn bwrw golwg ar 2014 ac yn trafod ei ddisgwyliadau ar gyfer 2015.
 
Un o uchafbwyntiau'r flwyddyn a fu i Carwyn Jones oedd ymweliad cynhadledd NATO i Gymru,
 
"Yn 2014 fe ddangoson ni Gymru i’r byd ac fe ddaeth y byd i Gymru. Drwy deithiau masnach i’r Unol Daleithiau, Canada, India a Japan, fe wnaethon ni helpu i greu miloedd o swyddi newydd o ansawdd, a’n huwchgynhadledd NATO ddenodd y nifer fwyaf o arweinwyr byd i’r DU erioed.
 
 
"Roedd llygaid y byd ar Gymru wrth i arweinwyr o bedwar ban weld beth yn union y gallwn ei wneud fel cenedl. Hwn hefyd oedd y tro cyntaf ...

darllenwch mwy

Galwad ar recriwtio cyn-weithwyr medd...

29/12/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd

Galwad ar recriwtio cyn-weithwyr meddygol o'r lluoedd arfog i'r Gwasanaeth Iechyd


Recriwtio Cyn-swyddogion meddygol

Mae Plaid Cymru wedi galw ar recriwtio gweithwyr sydd â hyfforddiant meddygol ac sydd wedi colli eu swyddi yn y lluoedd arfog i reng flaen GIG Cymru.
 
Dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Elin Jones mai colli cyfle fyddai peidio â denu gwasanaeth y gweithwyr meddygol proffesiynol sydd wedi derbyn yr hyfforddiant gorau ac sydd â record o arwain dan amgylchiadau anodd.
 
Canfu cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth diweddar gan Blaid Cymru fod pedwar ugain o weithwyr meddygol milwrol wedi colli eu swyddi yn dilyn toriadau llywodraeth y Deyrnas Gyfunol ers 2010. Mae’r ffigwr hwn yn debyg o godi wedi i filwyr y DG adael Afghanistan.
 
Dywedodd Gwein ...

darllenwch mwy

Sêl bendith brenhinol i bwerau trethi...

17/12/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Sêl bendith brenhinol i bwerau trethi newydd y Cynulliad


Pwerau trethi newydd i Gymru

Croesawodd Prif Weinidog Carwyn Jones y cydsyniad brenhinol a roddwyd heddiw sy'n rhoi sêl bendith ar ddatganoli pwerau ariannol newydd i'r Cynulliad Cenedlaethol.  Am y tro cyntaf ers yr oesoedd canol, bydd gan Gymru drefn ar wahân ym maes treth.

Bydd Deddf Cymru 2014 fel y gelwid yn cynnig pwerau ariannol newydd i Gymru drwy ganiatáu'r Cynulliad Cenedlaethol i ddatblygu trethi Cymreig i gymryd lle treth dir, y dreth stamp a threth tirlenwi'r Deyrnas Uniedig. 
 
Bydd y ddeddf  yn caniatáu i Lywodraeth Cymru fenthyg hyd at £500 miliwn i’w fuddsoddi mewn prosiectau cyfalaf, a benthyg hyd at £500 miliwn arall i ymdrin â ...

darllenwch mwy

Y pleidiau llai yn cwrdd i drafod tac...

15/12/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Y pleidiau llai yn cwrdd i drafod tactegau


Y pleidiau llai yn cwrdd

Daeth Plaid Cymru, yr SNP a'r Blaid Werdd ynghyd i ddatgan eu bod am ymladd yn erbyn agenda o doriadau pleidiau San Steffan. Maent hefyd yn galw ar gael eu cynnwys yn y dadleuon etholiadol arfaethedig sy'n arwain at yr etholiad cyffredinol fis Mai nesaf.  

Yn ystod cyfarfod yn San Steffan heddiw, cyhoeddodd arweinyddion y tair plaid fod yr Etholiad Cyffredinol fis Mai nesaf yn gyfle i newid gwleidyddiaeth Prydain er gwell.
Dywedodd arweinydd yr SNP Nicola Sturgeon fod yna ragor o doriadau ar y gweill, ni waeth pa blaid fydd yn rheoli,
"Does dim diwedd i doriadau San Steffan sydd eisoes yn taro’r Alban yn galed - cyhoeddodd Datganiad yr Hydref werth £15 biliwn o doriadau ...

darllenwch mwy

Safonau Iaith: Pryderon cyfreithiol a...

07/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Safonau Iaith: Pryderon cyfreithiol am yr hawliau newydd


Robin Farrar Ysgrifennydd Cyffredinol, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi rhybuddio y gallai fod “mannau gwan cyfreithiol” yn yr hawliau newydd i’r Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener 7 Tachwedd).
 
Mae’r Gymdeithas wedi bod yn trafod gyda swyddogion Llywodraeth Cymru ers misoedd er mwyn ceisio sicrhau y bydd y Safonau - dyletswyddau iaith newydd ar gyrff o dan Fesur y Gymraeg 2011 - yn sicrhau hawliau clir a gwasanaethau Cymraeg i bobl Cymru.
 
Dywedodd Manon Elin, llefarydd hawliau’r mudiad: “O edrych ar y Safonau drafft, mae’n ymddangos bod y Llywodraeth wedi gwrando ar rai o’n pryderon, a rhaid croesawu hynny, ond mae rhai materion sy’n peri pryder cyfreithiol ...

darllenwch mwy